blogspot visitor

29 oktober 2012

VVD-PvdA-akkoord = afbraak sociale huursector

Protesteer bij Diederik Samsom en PvdA-woordvoerder Wonen Jacques Monasch!
d.samsom@tweedekamer.nl
j.monasch@tweedekamer.nl

De oorspronkelijke blognotitie staat onder de updates. De updates gaan van de laatste (bovenaan) naar eerdere.

Update november 2014: De nare minister Blok wenst inderdaad de huursombenadering in te voeren, er is alleen sprake van uitstel. De reden van dat uitstel is, nota bene, dat Blok "niet het risico [wil] lopen dat de huurtoeslaguitgaven verder stijgen of het verdienvermogen van de corporaties wordt aangetast." Lees: de gigantische huurstijgingen in relatief gewilde buurten die volgens de huursombenadering ook voor zittende huurders met een laag inkomen mogelijk worden, mogen van Blok niet worden gecompenseerd door gelijk op stijgende huurtoeslagen. Einde mogelijkheid voor lage inkomens daar rond te komen en dus gedwongen verhuizingen naar relatief ongewilde buurten; en maar angstig afwachten wat de huren daar in de toekomst gaan doen - want als zo'n buurt volgens schimmige maatstaven alsnog populair wordt, mogen ook dáár de huren in korte tijd enorm worden opgehoogd!
Bedroevend genoeg spartelt de PvdA alleen wat tegen inzake het "voorkomen dat er te grote harmonisatiestappen gezet worden". Die "harmonisatiestappen" betekenen dat de verhuurder de huur in no time mag optrekken tot ten minste de maximale huur volgens het - nu nog bestaande, maar zwaar onder druk staande en al richting marktconformiteit verslechterde - puntensysteem. Het leidt voor mij geen twijfel dat Blok of een volgend rechts kabinet a. het puntensysteem wil afschaffen en b. de verhuurders de vrijheid wil geven de huren in relatief gewilde buurten volkomen 'marktconform' te maken, met als schaamlap dat de huren in ongewilde buurten dan minder hard omhoog gaan (zodat dit onder de streep uitkomt op de door de politiek vastgelegde totale "huursom", wat overigens voor gewone burgers een gigantisch complexe en oncontroleerbare zaak is).
Los daarvan staat al vast dat voorafgaand aan de huursombenadering het puntensysteem nog marktconformer wordt gemaakt - wat in praktijk al zal betekenen dat de maximale puntenhuur voor woningen vanaf circa 40 m2 in relatief gewilde buurten tegen of op de sociale huurgrens van 700 euro komt te liggen.
Op deze manier wordt dus de deur wagenwijd opengezet voor de volledige afbraak binnen een jaar of vijf van de sociale huursector in relatief prettige woongebieden in drie stappen, voor zowel vrijkomende woningen als voor zittende huurders: 1. in zeer korte tijd optrekken van de huren naar de maximale puntenhuur; 2. het eveneens in een paar jaar optrekken tot de sociale huurgrens (nu ongeveer 700 euro); 3. toestaan dat de huur tot boven de sociale huurgrens wordt opgetrokken, dus de woning prijsgeven aan de markt [latere correctie: de huurprijs van sociale huurwoningen mag conform het huidige puntensysteem al stijgen tot boven de sociale huurgrens! En over het deel van de huur boven die grens krijg je geen cent huursubsidie!] (Deze stappen hoeven niet noodzakelijk of overal in deze volgorde te worden genomen.)
Het is een regelrechte schande dat de PvdA zelfs zijn poot niet stijf houdt wat betreft de toch al op termijn desastreuze, want in slow motion tot scherpe woonsegregatie leidende maximale huurstijging van 1,5 procent boven inflatie voor de lage inkomensgroepen. Zoals het er nu naar uitziet, is mijn stellige inschatting, zal de PvdA waarschijnlijk alleen niet meegaan in het optrekken van de huren tot boven de maximale puntenhuur (maar daar hebben de meeste huurders in relatief gewilde buurten niks aan, zie hierboven) en een afspraak willen maken over de minimale hoeveelheid woningen waarvoor de sociale huurgrens blijft gelden. Shame on Monasch en Samsom! In feite leveren ze de huurder uit aan een volkomen onzekere, oncontroleerbare en voor lage inkomens onbetaalbare huurmarkt, met elk jaar weer het zwaard van Damocles van een ondoorgrondelijke en nauwelijks aan te vechten te hoge huurstijging. Hooguit afgezien van een schamel restant van woningen in rotbuurten waar de armen dan misschien nog net het hoofd boven water kunnen houden. Om razend van te worden. En helaas hebben ook de Woonbond en veel huurdersverenigingen zich tegen deze ontwikkeling absoluut niet principieel en met hand en tand verzet. Eveneens ten hemel schreiend.

Update 1 november 2012: het drempelinkomen voor huursubsidie in 2012 is 20.025 euro bruto[##]. Dit betekent dat lage inkomens tussen de 20.026 euro en 33.000 bruto sowieso geen cent compensatie krijgen voor de dankzij de PvdA en de VVD exploderende huren.  Vooral voor inkomens van 22.026 euro tot circa 27.000 euro is deze systematiek zonder meer schrijnend. In feite dwingt de PvdA deze mensen, die nu nog kunnen wonen in leuke huurwoningen in aardige buurten, hetzij de armoede in, hetzij hun biezen te pakken en een goedkopere woning te zoeken - lees: op te rotten naar veelal flats in de mindere regio's en wijken. Grootscheepse woonapartheid tussen arm en rijk door een medeplichtige PvdA.
Overigens wordt 35 procent van de huurstijging boven de 361 euro sowieso niet gecompenseerd door huurtoeslag ook al heb je daar recht op. Dus ook mensen met minder inkomen dan 20.025 euro, inclusief de absolute minima, gaan bloeden als - wat in de niet-achterstandsbuurten binnen een jaar of tien voor alle woningen gaat gebeuren - de huren ver boven de 361 euro uitkomen. Mensen met een bijstandsuitkering zullen op termijn alleen nog in achterstandswijken kunnen wonen, temeer omdat in het regeerakkoord niets staat over het ongedaan maken van de korting op de bijstand van 100 euro per jaar gedurende 20 jaar.

Kortom: het nieuwe huurbeleid trekt honderdduizenden mensen, mischien wel een miljoen, in de armoedeval, want bij passeren van de bepaald niet riante inkomensgrens van 22.025 euro bruto (ongeveer ruim 1300 euro netto) kan je er, ondanks je salarisstijging, opeens vele honderden tot wel circa 1500 euro per jaar op achteruit gaan. Tenzij je dus naar een vale buurt en/of een krimpregio met nauwelijks werkgelegenheid verkast in de hoop dat de huren daar niet de pan uitrijzen - wat maar zeer de vraag is.  En... daar gaan de woningcorporaties woningen afbreken om de huurprijzen op peil te houden; zo houdt men de woningschaarste ook nog eens moedwillig in stand en dwingt men mensen de dure regio's in.
[#] Die percentages van 1,5 procent, 2,5 procent en 6,5 procent huurstijging boven de inflatie zijn dan niet de maximale huurstijging, maar de gemiddelde huurstijging van alle woningen die de wooncorporatie verhuurt aan de betreffende inkomenscategorie. Als dit inderdaad zo ligt, draaien Samsom en Rutte hiermee iedereen een rad voor ogen - het is dan eigenlijk gewoon bedrog.

[##] Tip: het kan daarom lonen uw belastbaar inkomen te verlagen door middel van een schenking
Zie ook de puike analyse van Paulus Jansen van de SP!

Update 31 oktober 2012: doordat de woningcorporaties mogen werken met de zogenaamde 'huursombenadering', kunnen de huren van woningen die nu te laag worden geacht, mogelijk (zie ook hier) veel sneller gaan stijgen dan de percentages boven de inflatie waarvan in het regeerakkoord sprake is[#]. Dat kan betekenen dat wie een laag inkomen heeft, maar in een gewilde buurt woont, toch in één of een paar jaar gigantische huurverhogingen krijgt. En wie dan vermogen heeft boven de drempel voor huurtoeslag, wordt schandalig gepakt, want die ziet zijn gespaarde geld in een noodtempo naar de woningcorporatie gaan.

Vervolg update: uit deze brief (25 oktober) van vastgoedkoepel Aedes aan de Tweede Kamer blijkt dat er in het regeerakkoord blijkbaar een spanning zit tussen de huursombenadering en de maximale huurstijgingen op basis van inflatie en inkomen. Aedes probeert gedaan te krijgen dat de huursombenadering een alternatief wordt voor de inkomensafhankelijke huurstijging. Vraag Diederik Samsom en Jacques Monasch om te voorkomen dat Aedes zijn zin krijgt!

Oorspronkelijke blognotitie van 29 oktober:

Het VVD-PvdA-plan om ook voor huurders met een laag inkomen (onder 33.000 bruto) de huur 1,5 procent boven de inflatie te laten stijgen, is een verschrikking[*].
Verreweg de meeste mensen zien niet dat de extra huurstijging de eerste jaren nog enigszins lijkt mee te vallen, maar dat het vanaf een jaar of tien na het begin van dit systeem pijlsnel omhoog gaat.

- Heb je een laag inkomen en geen vermogen, dan moet je maar afwachten of de huursubsidie voldoende blijft compenseren. De huren worden veel te hoog voor mensen met weinig inkomsten; de huursubsidies zullen op termijn van decennia dus navenant sterk moeten stijgen om wonen voor die bevolkingsgroep betaalbaar te houden. Dit is hachelijk rondpompen van geld en ondermijnt het gevoel van woonzekerheid van honderdduizenden Nederlanders.
(En tussen haakjes: het is totaal inconsistent met het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie).

- Heb je een laag inkomen en vermogen, bijvoorbeeld omdat je hebt gespaard voor als je bejaard bent of voor slagen van het lot, dan ben je goed de klos. Een voorbeeld. Wie in de Randstad een kleine sociale huurwoning heeft met heden 400 euro kale huur, gaat volgens dit plan - om de gedachte te bepalen uitgaande van 2,5 procent inflatie per jaar - over een periode van 30 jaar circa 60.000 euro (!) meer huur betalen dan bij ongewijzigd beleid. Omgerekend naar het huidige niveau van koopkracht en huur (400 euro), is dit een huurverhoging van maar liefst 55 procent naar 620 euro - slechts 44 euro onder de liberalisatiegrens. (De totale extra huurprijs is circa 40.000 euro gerekend naar de huidige waarde/koopkracht van de euro.)
Geen cent compensatie via huursubsidie, zolang het vermogen boven de drempel blijft van ongeveer 20.000 euro. Kassa voor de woningcorporatie!

Daarnaast is het onrechtvaardig dat huiseigenaars die minder dan 33.000 euro verdienen er niet op achteruit gaan (de hypotheekrenteaftrek wordt slechts afgebouwd naar 38 procent voor nieuwe en bestaande gevallen, met compensatie via lagere inkomstenbelasting in die schijf), terwijl huurders met een dito inkomen en met substantieel vermogen gewoon worden gepakt. Vermogen in de vorm van een huis blijft wél een heilige koe.

Over een jaar of 30 zitten vrijwel alle huurwoningen in fatsoenlijke buurten op of tegen de liberalisatiegrens aan, gesteld dat die vanaf nu met de inflatie meebeweegt.
Rechtse regeringen zullen er niet over piekeren om mensen met weinig inkomen via torenhoge huursubsidies in die dure huurhuizen te laten wonen. Dit betekent oprotten naar flats in beroerde buurten als je weinig verdient. Keiharde woonsegregatie tussen rijk en arm.

De uit hun voegen stijgende huren zullen de huizenprijzen opdrijven - en dat is precies waarom de VVD nu staat te dansen bij dit akkoord. De huizenmarkt en de vastgoedjongens gaan zwaar profiteren, desastreus ten koste van de sociale huursector.
Alles onder het kille toezicht van - zoals het er nu naar uitziet - ijskonijn Stef Blok.

De Miranda en Wibaut draaien zich in hun graf om! Diederik Samsom heeft hun levenswerk en dat van andere sociaal-democratische reuzen verkwanseld. Gemengd wonen van arm en rijk in aardige buurten binnen een generatie naar de filistijnen. Mede onder leiding van een pratend maatpak met fortuyneske kale kop en obamiaanse loze slogans, een PvdA-stickertje geplakt over het VVD-merkje.

Naschrift 29 oktober later op de dag

Inderdaad heeft de PvdA ermee ingestemd het eerlijke systeem van sociale huur op basis van woningkwaliteit via het puntensysteem volkomen de nek om te draaien. Een ooit met grote moeite bevochten verworvenheid kapot. Update: men heeft bij nader inzien besloten het puntensysteem nog (even) aan te houden, maar verslechtering of afschaffing blijft dreigen ook op dit aspect. [Einde update]
Voor de bepaling van de (maximale?) huurprijs staat er slechts een uiterst vage aanduiding in het regeerakkoord: 'Verhuurders mogen hierbij [i.e. bij de toegestane huurverhogingen boven de inflatie; K] werken met een huursombenadering. De systematiek met een huurliberalisatiegrens blijft intact. Het systeem voor woningwaardering wordt sterk vereenvoudigd met als grondslag 4,5 procent van de waarde op basis van de wet waardering onroerende zaken.' Mogen? Systematiek intact? Waarde op basis van? - alle ruimte voor Stef Blok om hier de meest liberaliserende - huurders afzettende - uitwerking aan te geven.
De PvdA is definitief een neoliberale partij[**] geworden, wat ik al voorspelde na de verkiezingsuitslag. Ontluisterend is toch nog dat Samsom nauwelijks gestreden heeft voor het behoud van sociale verworvenheden. Waar-de-loos! Ik zal nooit, maar dan ook nooit meer stemmen op deze gewezen sociaal-democraten. Bij gebrek aan beter wordt het voortaan - met enige tegenzin - SP.

Zie verder de puike, degelijk onderbouwde analyses van Paulus Jansen van de SP: hier en hier en hier. Meer volgt op zijn blog. Jansen laat onder meer zien dat huurders een aanzienlijk groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten dan kopers - en volgens mij blijft dit grosso modo (maar uiteraard met minder verschil tussen kopers en huurders) overeind als je gemeentelijke lasten en onderhoudskosten erbij betrekt, wat Jansen zo te zien niet doet.

Later toegevoegd: 

Gemeente [Amsterdam, bij monde van PvdA-wethouder Freek Ossel] wil huurstijging beperken
Het parool, 1 december 2012

Eerst zien - of dit ook de extra huurstijging van 1,5 procent bovenop de inflatie voor inkomens beneden modaal in kleine huurwoningen substantieel vermindert -, dan geloven. Ik heb bitter weinig vertrouwen in deze PvdA-wethouder.

Joop.nl bericht: 'Bij BNR zegt hoogleraar Peter Boelhouwer dat het regeerakkoord leidt tot allerlei onevenwichtigheden op de woningmarkt. Zo loopt het tekort aan huurwoningen sterk op en komt de betaalbaarheid van wonen verder in het nauw.
Boelhouwer is hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Volgens hem komen er in de koop-, maar vooral in de huursector lastenverzwaringen aan. "We krijgen forse huurstijgingen. In de koopsector zie je dat de hypotheekrenteaftrek weliswaar beperkt wordt, maar dat is heel bescheiden en daar pakken we 28 jaar voor. Daarin zitten enorme onevenwichtigheden."
De huurtoeslag is niet voldoende om de huurstijgingen op te vangen. Vooral de lagere inkomens zullen de gevolgen daarvan voelen.'

Te dure zorg niet langer vergoed: verstopt in regeerakkoord 2012
Door Rutger Bregman, 28 november 2012 

'Met name lage inkomens gaan er in 2013 op achteruit'
Trouw, 27 november 2012

De strategie en belangen achter het regeerakkoord
Door Willem Bos, Konfrontatie, 19 november 2012

GGZ-bezuiniging, het paradepaardje van het anti-kabinet
Door Mark Wagemakers, Joop.nl, 19 november 1012 

'Geen kabinet met de PvdA dat zo gretig zijn ziel aan de duivel verkocht'
Door Marcel van Dam, 8 november 2012 

FNV-voorzitter noemt arbeidsmarktplannen 'PvdA-onwaardig'
Trouw, 3 november 2012

Tom Heerts (FNV-voorzitter)  is terecht kwaad dat de PvdA de gevolgen van het regeerakkoord voor de koopkracht niet wil laten doorrekenen door het Nibud; PvdA en VVD stemden tegen een CDA-motie die dit verzocht! Waarmee deze regering meteen de trekken van een politbureau krijgt. Zie ook de volgende twee items hieronder: 

Moties tegen regeerakkoord niet toegelaten op congres [PvdA]
RTL Nieuws, 3 november 2012

Samsom wil op PvdA-congres geen gemopper op de VVD
Door Michiel van de Geest, Trouw, 3 november 2012

[Ik voorspel dat Diederik Samsom de 'Jolande Sap van de PvdA' wordt: een méér dan halvering van de partij bij de volgende verkiezingen; K]

'Enorme klap voor chronisch zieken'
Nu.nl, 3 november 2012

Nu bericht dat volgens de CG-Raad groepen chronisch zieken er 100 tot 250 euro per maand op achteruit kunnen gaan.

Koopkracht keldert tot wel 20 procent
RTL Nieuws, 2 november 2012

Volgens RTL Nieuws zou het Centraal Planbureau deze dramatische (uitschieters van?) koopkrachtdaling bevestigen. Rutte ontkent.

Alternatief voor AWBZ is afbraak
Door André den Exter, docent Gezondheidsrecht Erasmus Universiteit en Renske Leyten, SP-Tweede Kamerlid

Noten

[*] Of gaat nog blijken dat de PvdA dit alleen voor de komende kabinetsperiode (vier jaar) wil toestaan? Over zo'n beperkte termijn is dan in elk geval helemaal niets 'gelekt', tenzij de voltallige pers het heeft laten afweten.
Dat het hoogste tarief van de hypotheekrenteaftrek in 28 jaar wordt afgebouwd van 52 naar 38 procent, wekt de indruk dat men ook voor het nieuwe huurbeleid die tijdspanne hanteert.

Toegevoegd later op de dag: uit de definitieve tekst van het regeerakkoord blijkt inderdaad dat het gaat om een structurele ingreep met een lange looptijd. Qua huurprijs-plafond wordt alleen gezegd dat de woninbouwcorporaties 'een' huursombenadering 'mogen' gebruiken en dat de 'systematiek' met 'een' huurliberalisatiegrens intact blijft. Uiterst ongrijpbaar: het gaat erop neerkomen dat de prijs van de woning op de vrije markt de huurprijs gaat bepalen, waarbij dus nog niet eens is vastgelegd dat 4,5 procent van de vigerende koopprijs op de markt van woning X en/of van met X vergelijkbare woningen een hard maximum is van de jaarlijkse huursom van woning X. Maar zelfs als dat zo is: het is evident dat huurders van jaar tot jaar in de zenuwen moeten zitten over mogelijke bubbles in de huizenmarkt (in hun regio of buurt), die hun huur opnieuw kunnen opjagen met huurstijgingen boven de inflatie. Om maar te zwijgen van tijdrovend en stresserend getouwtrek en mogelijke juridische gevechten met de gemeente over de opgelegde bepaling van de waarde van je woning via de 'wet waardering onroerende zaken'!

Een kritische econoom zou het eens in een model moeten zetten, maar mijn inschatting is dat hiermee een perverse geldmachine voor de vastgoedsector is aangezet: eerst gaan de huurprijzen van vele sociale huurwoningen sowieso jarenlang boven de inflatie stijgen; dit drijft de huizenprijzen op, omdat een groep huurders dan probeert een woning - bijvoorbeeld zijn eigen huurwoning, dat mag sinds Rutte I - te kopen; de stijgende woningprijzen op de koopmarkt geven via de voorgestelde woningwaardering en huursombenadering weer een oplawaai aan de maximale huren, zodat huurstijgingen boven de inflatie langer door kunnen gaan - en zo krikken huurmarkt en koopmarkt hun prijzen met een ijzeren systematiek op, zolang er schaarste is aan (goede) woningen. Zeker het segment betere woningen in fatsoenlijke buurten zal onbetaalbaar worden, zowel voor kopers onder modaal, als voor dito huurders wanneer de huursubsidie door toekomstige kabinetten wordt 'versoberd'. De PvdA heeft zich er stomweg in laten luizen en de sociale huursector verkwanseld.
In het akkoord alleen wat vage woorden over de maatschappelijke functie van de woningcorporaties; geen woord over concrete verplichtingen, bijvoorbeeld minimum-quota betaalbare woningen bouwen in relatie tot winsten!

Zo wordt huurgenot omgezet in huurstress, woonzekerheid in permanente onrust. Schandalig.

Toegevoegd avond 20 oktober: in Nieuwsuur werd domweg desinformatie gegeven hierover: 'Jeroen', die 'de cijfers had', verkondigde doodleuk dat 'mensen van boven modaal' te maken krijgen met extra huurstijging. Dat dit dus ook geldt voor alle inkomens onder de 33.000 bruto, wat de huurprijzen van alle sociale huurwoningen gaat opdrijven tot de liberalisatiegrens - het zal de propagandisten van deze 'nieuwsredactie' worst wezen. Ook Roemer was trouwens weer eens slecht op dreef: abstract en saai.
Bij hoge uitzondering was ik nog even gaan kijken naar de neocons van de NOS; dit was dan de laatste keer. Dikke doei verder.

[**] Toegevoegd avond 29 oktober: dit blijkt ook uit het besluit alleen nog zorg in natura te geven via het basispakket van de ziektekostenverzekering. Alleen wie rijk genoeg is om zich aanvullend te verzekeren, kan nog zijn eigen ziekenhuis en specialist kiezen. Dit voert linea recta tot de al door Edith Schippers inzette driedeling in de zorg. Verder is de verlaging van het hoogste belastingtarief van 52 naar 49 procent zeer neoliberaal.
Een ander punt waar bijna niemand het over heeft, is dat er vrijwel geen harde afspraken zijn gemaakt op milieugebied, alleen een hoop mooi klinkende, abstracte voornemens - de enige concrete zijn die waarbij het bedrijfsleven kan groeien. Later toegevoegd: Zie hierover een stuk van Wijnand Duyvendak en van Paulus Jansen. Einde toevoeging.

Niets over de oplopende jeugdwerkeloosheid en het achterna gaan van Amerika wat betreft het opbouwen van schulden door studenten - wat indirect leidt tot verdere maatschappelijke verharding en graaizucht, c.q. van academisch geschoolden: die schuld moet immers eerst worden terug verdiend, dus minder sociale advocaten, artsen zonder grenzen enzovoorts.
En ik ben geen econoom, maar mijn boerenverstand zegt dat er iets stinkt aan het dwingen van orde van grootte een miljoen huurders met circa modale inkomens om een groter deel van hun salaris aan huur kwijt te zijn (of aan hypotheek-aflossing als ze gaan kopen): macro-economisch zal het misschien bijdragen aan een gunstiger BNP en staatsfinanciën, maar wel ten koste van consumptieve bestedingen - je kunt je geld immers maar één keer uitgeven -, wat bijvoorbeeld middenstanders in de woonwijken zal treffen. In dat licht verbaast het me niks dat de werkloosheid bij dit beleid oploopt.


Overigens moet eerlijkheidshalve wel worden vermeld dat het plan 'Wonen 4.0' van nota bene de Woonbond en de vastgoedsector voor huurders met een laag inkomen en spaargeld nog aanzienlijk beroerder zou uitpakken: volgens dat plan zou de huur meteen worden opgetrokken tot 4,5 procent van de WOZ-waarde, wat volgens 'Samsom-Rutte', afhankelijk van de huidige huurprijs in verhouding tot de woningwaarde en van het inkomen van de huurder, ongeveer in de loop van enkele tot tientallen jaren gaat gebeuren. Latere toevoeging: tenzij men alsnog zwicht voor de lobby van Aedes. Einde toevoeging. Ook volgens het plan van de Woonbond zouden huurders met weinig inkomsten die wel spaargeld hebben boven de huursubsidiedrempel (circa 20.000 euro) geen cent compensatie krijgen via de beoogde 'woontoeslag' nieuwe stijl, want daarvoor zou vrijwel zeker diezelfde vermogensdrempel worden ingebouwd.

Dus die groep is voorlopig beter af met 'Samsom 1.0' dan met 'Wonen 4.0'...

Het ligt echter in de rede dat toekomstige rechtse kabinetten vrolijk aan de knoppen gaan draaien die de PvdA - onvergeeflijk - in de plaats heeft laten zetten van de maximale huurprijs via het huidige puntensysteem. Die knoppen zijn dus: 1. de percentages extra huurverhoging boven de inflatie; 2. de precieze mate waarin deze extra huurverhoging wordt gecompenseerd via navenante verhoging van de huursubsidie. Men zal gaan zeggen dat 'de huurmarkt toch nog onvoldoende in beweging komt' en dat daardoor de huursubsidie moet worden 'versoberd' en de extra huurstijgingen vergroot om de zaak meer te 'stimuleren'. Binnen een jaar of tien krijgen we dan toch iets als 'Wonen 4.0', maar dan zelfs zonder harde verplichtingen voor de woningcorporaties om voldoende te bouwen en zonder adequate woontoeslag voor de lage inkomens - dus razendsnelle woonsegregatie tussen arm en rijk. Let op mijn woorden. Maar ik hoop van harte dat ik het mis heb.


Zie ook m'n blognotities:
Woonbond sloopt rem op huurverhogingen
Bovenberg c.s.: lage inkomens goede buurten uit!
Verkiezingsuitslag 2012: neoliberaal hoe dan ook
Belangrijkste oorzaken economische crisis
'Het burgerlijke leven is onderuitgehaald'
Impliciete visie en belangen regeerakkoord 2012  

Tags: PvdA, VVD, kabinet, coalitie, formatie, nieuwe regering, Paars III, akkoord, regeerakkoord, huurbeleid, plan, beleid, huren, huurwoning, huurprijs, huurquote, huurstijging, hoogte huur, huurmarkt, sociale huursector, woningmarkt, boven inflatie, liberalisatie, liberalisering, marktconform, afbraak, sociale woningbouw, huurtoeslag, huursubsidie, drempel, vermogen, vermogensdrempel, inkomensgrens, inkomensdrempel, 33.000, 43.000, 20.025, 361, kwaliteitskorting, kwaliteitskortingsgrens, spaargeld

Geen opmerkingen:

Een reactie posten