blogspot visitor

23 mei 2012

Woonbond sloopt rem op huurverhogingenBent u lid van de Woonbond? Stuur een boze brief en zeg uw lidmaatschap op! Spoor familie en bekenden aan hetzelfde te doen.
En... maak uw misnoegen kenbaar op het forum van de Woonbond over dit afbraak-akkoord 'Wonen 4.0' en stem 'oneens' in de peiling van de Woonbond van deze maand.


De woonbond gaat full shock docrine (Naomi Klein): maak de basisbehoeften steeds duurder, zodat een enorm omvangrijke klasse van machteloze, gedweeë en 'flexibele' working poor ontstaat, die alles moeten aanpakken wat hen wordt aangeboden tegen steeds slechtere arbeidsvoorwaarden, puur om te kunnen overleven op of weinig boven boven het minimum.

De huren mogen van de bond 2 procent stijgen boven de inflatie. En die organisatie durft zich 'de stem van hurend Nederland' te noemen. Fuck you! [Latere toevoeging: in maart zette de Woonbond naar verluidt nog in op 1 procent, kan je nagaan hoe snel deze lafhartige club - foto rechts: voorzitter en volksverlakker Ronald Paping - nóg meer door de bocht is gegaan.]

Alle mooie woorden die nog zullen volgen om deze destructie goed te praten, zijn niet meer dan totalitair-neoliberale newspeak door 'belangenbehartigers' die tot hun nek deel uitmaken van de wereld van de vastgoedmaffia, die schatten geld zal verdienen - nóg meer graaiende en speculerende directies en hun vriendjes - door dit beleid. Zum kotzen.
 
Ook worden huizenkopers veel minder gepakt dan huurders: hun pure voordeel van de hypotheekrenteaftrek wil de woonbond weliswaar in 30 jaar tijd afbouwen, maar daartegenover zal komen te staan dat de gemiddelde huizenprijs zal dalen, wat het moeilijker kunnen krijgen van een hoge hypotheek aardig goed maakt.

Huurders worden gewoon keihard gepakt. Wat er terecht komt van een compenserende 'woontoeslag' voor lage inkomens (wat eerdere neoliberale plannen voor de woningmarkt rijkelijk vaag aankondigden), wordt geheel niet duidelijk in het bericht van Trouw. Maar ook met een woontoeslag draagt deze koers bij tot steeds verder gaande woonsegregatie: plezierige buurten voor mensen met een puik inkomen, griebusflats en dito wijken voor wie het minder voor elkaar heeft gekregen.

Een van de belangrijkste Nederlandse naoorlogse verworvenheden, een sociale volkshuisvesting met nog enigszins gemengde buurten, wordt de nek omgedraaid, precies (mede) door de organisatie die deze verworvenheid met hand en tand had moeten verdedigen!

Het huidige woningwaarderingsstelsel voor sociale huurwoningen, met inflatievolgende huren, is het enige logische, heldere en effectieve systeem voor een sociale volkshuisvesting. Al het andere plaveit het pad naar steeds meer gated communities voor de rijken en verloederde woonoorden voor de armen en de lagere middenklasse.

Het enige weerwoord kan zijn:  een opstand van de armen en de (lagere) middenklasse tegen deze uitzuigmachinerie: herverdeling van (groot)kapitaal plus méér bescherming van arbeiders in plaats van minder. Kortom het tot stand brengen en omdraaien van de neoliberale wals.

Update 1:

In een volkomen onbegrijpelijke toelichting - vol verhullend jargon en gegoochel met cijfers op grond van het soort economische modellen dat onder meer de huidige financiële crisis niet heeft zien aankomen -  probeert de Woonbond het zo voor te stellen, dat de huren door hun verwerpelijke deal met de vastgoedgraaiers de komende dertig jaar juist minder zullen stijgen dan gedurende de afgelopen dertig jaar. Echt waar, met droge ogen: extra huurverhogingen aanjagen en dan doodleuk beweren dat de verhuurders juist gas terug zullen nemen.

Huurders, deze 'bond' verlakt u waar u bij staat. Rookgordijnen. Newspeak.

En dat terwijl men en passant nog even laat weten dat de deal nog erger is dan 2 procent huurstijging boven de inflatie:  voor hele categorieën woningen - namelijk die waarvan 'de huurprijs laag is in verhouding tot de geboden kwaliteit', lees: die bijvoorbeeld in relatief gewilde buurten liggen - mag de huur zelfs aanzienlijk meer stijgen dan 2 procent boven de inflatie[*], als de gemiddelde stijging maar hooguit plus 2 procent is.
Maar gaat u gerust slapen, want:
 '[...] het deel van het inkomen dat huurders kwijt zijn aan woonlasten (de huurquote) zal volgens de doorrekeningen van OTB niet toenemen. De eerste jaren neemt de huurquote wel iets toe, maar daarna gaat de huurquote juist dalen. Doordat de inkomens stijgen en de inkomstenbelasting daalt, hebben huurders (na aftrek van huurlasten) een hoger inkomen. Voor de lagere en bescheiden middeninkomens (60% van alle huurders) is er de garantie dat de huurquote ook de eerste jaren niet stijgt.'
We zullen zien hoe deze 'garantie' in de praktijk gaat uitpakken. Vooralsnog is het een volledig loze belofte. Een papieren nepcertificaat. Zoiets als mensen die je in zee smijt toeroepen dat ze gegarandeerd zwemvesten achterna geworpen zullen krijgen. Wat vervolgens zwembroekjes blijken te zijn.
Want hoe zit het nu precies: geldt die garantie ook als je als zittende huurder blijft wonen in je huidige leuke woning in een gewilde buurt? En krijg je dan de woontoeslag ook als je spaargeld hebt, of kan je er dan naar fluiten (zoals nu naar huursubsidie, waarvoor een vermogensdrempel geldt)? En is dan de keuze: je spaargeld naar de kas van de vastgoedjongens, of oprotten naar een haveloze woning in een vale buurt? Over deze cruciale punten geen woord van de Woonbond, die zich - dit spreekt boekdelen - hult in rekenkundige abstracties.
Shame on de Woonbond, die zich vanaf nu beter de Woonmaffia kan gaan noemen.

Bottom line is dat deze 'belangenbehartiger' in een situatie waarin er in grote delen van het land veel te weinig (leuke) woningen zijn, de door de overheid gereguleerde toebedeling en prijs van die woningen - een vorm van publieke en sociale spreiding van een schaars goed, door de Woonbond veelzeggend 'oneerlijk' genoemd - naar de vuilnisbelt heeft 'onderhandeld' ten behoeve van grimmige marktwerking. 'Dat verhuizen bestraft wordt met een veel hogere huur bevordert de doorstroming niet', schrijft de Woonbond. Met als 'remedie': de huur van je huidige prettige woning laten exploderen, zodat doorstroming wordt afgedwongen voor wie niet dik in zijn financiële middelen zit.
Alle verhullende 'garanties' ten spijt, zal dit linksom of rechtsom leiden tot het onbetaalbaar worden van leuke woningen en/of leuke buurten voor mensen met relatief weinig geld[**]. Dus tot fijne woonoorden voor de welgestelden en semi-achterbuurten voor de lagere inkomens.
Nogmaals: fuck you, vastgoedjongenspijpers van de Woonbond!

Update 2:

Je kon het eigenlijk verwachten: in plaats van dat de PvdA - met grote namen uit haar verleden als grondleggers van de sociale woningbouw - pal staat voor het behoud van de sociale huursector, zegt men in een reactie 'dat dit akkoord goede aanknopingspunten biedt om een oplossing te vinden voor de vastgelopen woningmarkt'. Eerder al had de PvdA laten weten zelf 1 procent huurstijging boven de inflatie toe te willen staan.
De enige partij voor woonzekerheid is - of lijkt - daarom de SP.

Noten

[*] Je kunt dus zien aankomen dat verhuurders huurders in de relatief gewilde buurten het mes op de keel gaan zetten: koop je woning - en wel tegen de 'taxatiewaarde' die een afspiegeling is van de schaarste in de betere woonregio's en daarom vet hoog zal zijn in verhouding tot het 'oppervlak en de stenen' waarom het feitelijk gaat - of zie je huur jaarlijks stijgen met veel meer dan 2 procent boven de inflatie: 3 procent? 5 procent? 20 procent? - nergens noemt de Woonbond zelfs maar een bovengrens dáárop, waarmee de weg naar Parijse, Londense en New Yorkse huurprijzen pontificaal wordt geplaveid.

[**] Zie ook de zeer terechte, vernietigende kritiek van
het bestuur van de Kerkraadse Huurdersfederatie de Koepel uit Limburg, gepubliceerd op de site van de Woonbond:

'Zorgen over koopkracht huurders'

[...] ‘Wij zijn het niet eens met de stelling dat het woonakkoord huurders meer goed nieuws dan slecht nieuws zal bieden.
 

Het woonakkoord bevat weliswaar mogelijk goede oplossingen om de vastzittende woningmarkt vlot te trekken, maar deze oplossingen zijn te veel gebaseerd op aannames. Aannames, die met name voor huurders veel onzekerheden inhouden.

De enige zekerheid is de 2 procent extra huurverhoging boven de inflatie voor zittende huurders. Een nieuwe huurder krijgt sowieso al een hogere huur dan de vertrokken huurder. Wij zien huurwoningen nog niet goedkoper worden, zolang verhuurders de streefhuren verhogen. Ook het baseren van de huur op de woz-waarde zal niet tot huurverlaging leiden. Verhuurders zullen de huren niet verlagen wanneer zij moeten bijdragen aan de financiering van de extra woontoeslag, investeringen in de woningmarkt en lastenverlaging via de inkomstenbelasting.

Huurders met lage inkomens moeten zeker zijn van compensatie door middel van belastingverlaging of door een woontoeslag die de hogere huur volledig compenseert. Wanneer het huidige voorstel door een nieuwe regering wordt omgezet in beleid, maken wij ons zorgen over de betaalbaarheid van huurwoningen en de koopkracht van huurders in de komende jaren.’


En deze glasheldere afwijzing van het akkoord 'Wonen 4.0' door de Huurdersvereniging Amsterdam:

HA wijst Wonen 4.0 af

De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) heeft op donderdag 24 mei overleg gevoerd en de mening gepeild van haar achterban. Na een stemming heeft het merendeel van de aanwezige het akkoord dat de Nederlandse Woonbond heeft bereikt met Aedes, de VEH (Vereniging Eigen Huis), de NVM en partijen uit de private vastgoedsector in zijn huidige vorm afgewezen. Met name het overschrijden van het door de verenigingsraad van de Woonbond meegegeven onderhandelingsruimte maar in het bijzonder het loslaten van het WWS (Woningwaarderingstelsel) als basis voor de hoogte van de huursom per woning is voor de leden van de Huurdersvereniging Amsterdam onacceptabel. De voorgestelde wijzing om uit te gaan van 4,5% van de WOZ waarde is onverteerbaar en zal de huren in Amsterdam tot ongekende hoogte doen oplopen.

Daarnaast kent het bereikte akkoord nog tal van vage veronderstellingen die bovendien de huurders van Nederland maar vooral die van de grote steden overlevert aan de politieke kleur van de dag en derhalve geen enkele zekerheid bied aan de huurder op langere termijn.

De kritiek van de Huurdersvereniging Amsterdam richt zich vooral op de corporatiesector, die nimmer vooruit heeft gekeken en deze problemen op de huurmarkt mede heeft veroorzaakt en thans ook nog steeds weigert anticyclisch te investeren in nieuwbouw binnen het sociale segment. Met als gevolg enorme schaarste en wachttijden oplopend richting de 20 jaar.

De Huurdersvereniging Amsterdam zal zijn instemming aan het huidig voorliggend akkoord onthouden. Op de komende Provinciale vergadering van Noord-Holland van de Woonbond zal de HA dit standpunt kenbaar maken.


Zie ook:
VVD-PvdA-akkoord = afbraak sociale huursector
GroenLinks wordt GroenRechts: huren 'marktconform' (met update: de plannen van GroenLinks vallen vooralsnog mee, maar zetten de deur open voor neoliberale afbraak)
Bovenberg c.s.: lage inkomens goede buurten uit!
Paul Schnabel olifantert door de porseleinkast
Belangrijkste oorzaken economische crisis

Later toegevoegd:

VVD streeft naar volledig vrije huurmarkt
Nu.nl, 28 augustus 2012 (overigens een kritiekloos interview)

Nieuw Paars draait sociale woningbouw de nek om
Door Paul Jansen, SP.nl, 23 oktober 2012

Geen opmerkingen:

Een reactie posten