blogspot visitor

16 februari 2012

Veel jonge moslims blijven extremisten adoreren

[Met 11 updates]

De uitnodiging van de fanaat Haitham al-Haddad (geboren en getogen in Saoedi-Arabië, Palestijn, woonachtig in Londen) als spreker op een bijeenkomst van de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam (ISA), laat weer eens zien dat veel moslims, ook jonge Nederlandse in academische kringen, nog steeds aan de lippen blijven hangen van extremistische[1] exegeten van de koran en de hadith.

Het is om moedeloos van te worden. De geluiden van een Tofik Dibi (initiatiefnemer van The Final Fatwa) en Ahmed Marcouch (die zich de laatste jaren steeds meer lijkt los te maken uit de greep van de orthodoxe 'geleerden'), wekken soms de indruk eenzame gevechten te zijn tegen de bierkaai - gezien de goegemeente op sites als Wij blijven hier[^] en Ontdek Islam (om nog maar te zwijgen van de nog radicalere scene, zoals op Al-Yaqeen).
[Latere toevoeging: waarmee ik niet wil zeggen dat Al-Yaqeen nooit relatief gematigde figuren uitnodigt, zoals deze sjeik Zain al-Abidien op het eerste gezicht[^^] lijkt te zijn.]

Niet alleen de ISA, ook de Blauwe Moskee - onder leiding van jongeren-imam Yassin Elforkani (met wie Felix Rottenberg onlangs vrijwel kritiekloos een tv-documentaire maakte) - blijft godsdienstig gestoorde figuren uitnodigen[^^^], zoals de beruchte Khalid Yasin. Elforkani was nauw betrokken bij een congres van de Nederlandse Moslimbroeders (FION) in 2010, waar de rabiate antisemiet Salah Soltan optrad. Dat een en ander geen incidenten betreft, blijkt tevens uit de vermelding van Al-Haddads Muslim Research and Development Foundation (MRDF) onder de 'netwerkkring' van de ISA. Wie nog duidelijker een laakbare rol speelt bij het voorschotelen van extremisten aan een publiek van (jonge) moslims, is de theoloog Saoed Khadjé, mede-organisator van een islamcongres waarop Haitham al-Haddad en Khalid Yasin beiden spraken, lid van de Britse Islamic Sharia Council van Al-Haddad en samenwerkingspartner van de ISA.

De PvdA lijkt bij monde van woordvoerder Integratie Martijn van Dam nu en dan - eindelijk - de juiste benadering te hebben gevonden van deze treurige stand van zaken. Naar aanleiding van Al-Haddad en de ISA zette hij een prima open brief op zijn blog.

Zoals in een reactie onder het schrijven van Van Dam wordt gesteld:

'Al-Haddad is echt een zeer ernstig geval van haat zaaien over de hele linie: tegen joden, homoseksuelen, vrouwen, afvalligen én ongelovigen. Iemand die in ongeveer elk denkbaar opzicht een harmonieuze verhouding tussen moslims en niet-moslims, in Europa zowel als in het Midden-Oosten, ontzettend in de weg staat.

De link op [...] [Carel Brendels] blog naar - schokkende - Engelse vertalingen van fragmenten van preken van Al-Haddad is op moment van dit schrijven nogal indirect, daarom hier een directe.

[...] De Engelse studentenvereniging [van de] LSE [London School of Economics; K] bericht dat nog onomstotelijk moet worden vastgesteld of de preken in kwestie inderdaad van Al-Haddad zijn, en correct vertaald. Dat moeten we dus nog even afwachten (al acht ik de kans op vervalsingen klein).

Dat Al-Haddad geen plaats moet worden gegeven in een constructief vertoog over de positie van de islam in het Westen [...] is ook moeiteloos te destilleren uit diverse video's op Youtube - waar hij bijvoorbeeld zijn publiek onder de aandacht brengt dat 'lichte' vrouwenbesnijdenis volgens de 'geleerden' een goed islamitisch gebruik is; en te kennen geeft dat homoseksualiteit ten onrechte niet meer als een ziekte wordt beschouwd.

De ISA, die tegen het achtuurjournaal van vanavond niet wilde reageren, kan deze zaak niet met stilzwijgen trachten af te doen [latere toevoeging: zie update 4 hieronder; K]. Eigenlijk geldt hetzelfde voor de jongeren-imam Yassin Elforkani [...].

Het wordt tijd dat intelligente [...] en aan de weg timmerende, jonge islamitische voorlieden zich eens klip en klaar uitspreken[^] over dergelijke figuren [in het voetspoor van Tofik Dibi, zou ik zeggen; K]. Het heeft er tot nu toe helaas de schijn van dat men zich gewoonweg niet wil distantiëren van dergelijke ‘geleerden’, of dat niet durft. Daar moet eindelijk eens verandering in komen. Pas dan kan een maatschappelijk vertrouwensklimaat ontstaan en wordt [...] de bodem weggeslagen onder het gedachtengoed van Wilders en diens haat zaaiende beweging.'

Meer details over de abjecte propaganda[1] van Al-Haddad zijn bijvoorbeeld te vinden in dit artikel van Stand for Peace. De video met zijn praatje over het besnijden van jongens én meisjes heb ik eens helemaal bekeken. Het is om onpasselijk van te worden. De prediker verklaart de regelrechte verwoesting van het vrouwelijk geslachtsorgaan in bijvoorbeeld Somalië weliswaar tot 'haram' (verboden), maar citeert daarna diverse 'geleerden', alsook een vermeend voorschrift van de profeet Mohammed zelf, die het verminken van de vulva conform de islam achten of zelfs verplicht, mits men 'niet overdrijft' en 'licht snijdt'. Een man in het publiek vraagt - godbeterut - nog hoeveel je de vulva precies moet toetakelen om binnen de voorschriften van de islam te blijven; Al-Haddad zegt dat hij dat niet weet. Wel vindt hij het educatief erop te wijzen dat het volgens sommige bronnen zeer heilzaam is dat een besneden mannelijk en een besneden vrouwelijk geslachtsdeel elkaar aanraken. Wat een littekenfetisjisme en verminkingsmystificatie!
Kortom: alleen al dit staaltje van verknipt 'denken' zou deze hersenspoeler in aller ogen voorgoed moeten diskwalificeren voor welk zinnig en opbouwend gesprek dan ook.
[Latere toevoeging: overigens zou er ook een einde moeten komen aan het besnijden van jongetjes, of dat nu door joden, moslims, anders-gelovigen of niet-godsdienstigen gebeurt; ook dat is een gewelddadige ingreep, vaak letterlijk ter inlijving van het kind in een bepaalde culturele orde; pas als volwassene zou een jongeman kunnen en mogen beslissen over het zich laten besnijden. Maar ik ben huiverig voor een wettelijk verbod; beter is een geleidelijke, intern-subculturele ontwikkeling.]

De manier waarop Al-Haddad de vehement antisemitische Protocollen van de wijzen van Zion instemmend aanhaalt, is trouwens vrijwel identiek aan hoe de hierboven genoemde Salah Soltan te keer gaat [latere toevoeging: zie recenter ook hier] op een Egyptische televisiezender. Het laat zich vrezen dat een en ander bon ton is in de islamitische wereld.

Het geniepige en respectloze van types als Al-Haddad is dat ze zich in het Arabisch meer extremistisch uitlaten dan in de taal van het land waar ze hun preken mogen afsteken; en vervolgens doodleuk liegen over wat ze wel degelijk hebben gezegd.
Dit gegeven, plus het totaal ontoelaatbare van het bevorderen van de verminking van het geslachtsorgaan van meisjes - ook al gebeurt dat indirect, namelijk door de gelovigen uitspraken van (andere) 'geleerden' ten gunste van vrouwenbesnijdenis voor te houden -, maakt voor mij de maat vol: hier wordt de grens bereikt van de vrijheid van meningsuiting. Natuurlijk mogen private of politieke partijen een dergelijke figuur niet de mond snoeren, maar een onafhankelijke rechter zou dat desgevraagd beslist moeten doen[2]. Of fundamentalisten van het vrije woord, zoals de journalist Kustaw Bessems en directeur Yoeri Albrecht van De Balie - die zich beijveren Al-Haddad naar Nederland te halen ondanks de afgelasting van het ISA-congres, wat waarschijnlijk wel zal lukken -, dat nu leuk vinden of niet. (De pers leeft van de controverse, dus geen wonder dat veel journalisten zelfs geen rem willen op de allerwalgelijkste propaganda; integendeel, hun natte droom is het interviewen van een dictator of het leiden van een 'debat' tussen een massamoordenaar en een mensenrechtenactivist.)

Update 1: zie ook het stuk 'De omstreden shariageleerde – wat hij zei en wat we willen weten' van de historicus Jan Dirk Snel en de reacties eronder; en het artikel 'VU-bestuur overrompeld door rumoer rond shariageleerde Haitham al-Haddad' van Carel Brendel.

Tofik Dibi wil in De Balie meedoen aan een debat met Al-Haddad. Lijkt mij dat dit deze radikalinski alleen maar in de kaart speelt. En het zou me verbazen als er iets als een werkelijke discussie met zo'n figuur mogelijk is, als-ie al akkoord gaat met een confrontatie met Dibi. We zullen zien. Update: het debat met onder anderen Dibi gaat door, op 17 februari.

Update 2: zie het artikel 'Haitham al-Haddad kwam, zag en overwon, toegejuicht door zijn studenten' van Carel Brendel en 'Niet naar De Balie' van Jan Dirk Snel (en de reacties daaronder).

Update 3: het Nederlands Dagblad van 18 februari bericht dat een deelnemer van de ISA-bijeenkomst van 17-18 februari (verplaatst naar De Balie), stelt: "Als moslims het voor het zeggen hebben in een land, moet de doodstraf staan op afval van de islam". Het gaat om Abdoellah Ghzili, die een mastertitel heeft behaald aan de Vrije Universiteit (opleiding voor geestelijk verzorger). Wel wijst Ghzili erop dat in islamitische landen de rechter afvalligen niet zo vaak daadwerkelijk ter dood veroordeelt. [Toevoeging 23 februari: meer over Ghzili in dit stuk van Carel Brendel.]
Dat dit nu een nieuwtje is, mag eigenlijk verbazen. Want zeker al in 2007 was duidelijk dat twee jonge moslims die aan de wieg stonden van de site Wij blijven hier, de broers Umar en Faisal Mirza, precies hetzelfde vonden. Het gaat ook om een algemeen aanvaard standpunt onder islamitische geestelijken, bijvoorbeeld Yusuf al-Qaradawi, dat bijvoorbeeld tot voor kort was te vinden op diens educatieve site Islamonline.net (het artikel lijkt te zijn verwijderd; via Wayback Machine nog hier te lezen; het latere artikel 'Is Apostasy a Capital Crime is niet meer te vinden; een dergelijke visie staat hier op Islam Question and Answer; zie verder de derde noot bij deze blognotitie). Terecht benadrukte de schrijver Fouad Laroui in een debat[^^^^] (links naar filmpjes staan onderaan het artikel in Vrij Nederland) met Tariq Ramadan in 2007 dat het van groot belang is of moslims onze vrijheden en rechten willen handhaven als ze in de meerderheid zouden zijn; (massa)psychologisch lijkt het mij een cruciaal punt voor het ontstaan van een werkelijk vertrouwensklimaat, ook al tekent zich in Nederland bij lange na geen islamitische meerderheid af. Ook het verbod op intieme en huwelijks-betrekkingen met niet-moslims dat de meeste islamitische meisjes opsluit in de eigen cultuur, is trouwens een levensgrote sta in de weg voor meer toenadering en integratie.

Update 4: in haar reacties tot dusver (20 februari 22.00) doet de ISA net of haar neus bloedt. Zowel per opiniestuk in het NRC als per interview in het Parool stelt men doodleuk dat Al-Haddad een respectabele academische spreker is en dat de kwalijke uitspraken van hem die boven water zijn gekomen, niet zijn 'geverifieerd'. Echter minstens twee bloggers - Brendel en Snel - hebben met behulp van Google translate nagegegaan of de citaten uit de preken in het Arabisch geloofwaardig zijn (antwoord: ja); en Brendel heeft vandaag in een tweet gezegd: 'Ook mensen die Arabisch kunnen lezen verzekeren mij dat de citaten uit die preek kloppen'.
De lijst met uitspraken van Al-Haddad van het CIDI negeert de ISA eveneens.
Welnu, er zijn grofweg twee mogelijkheden. De eerste is dat de ISA in grote lijnen allang bekend was met de gewraakte opvattingen van Al-Haddad en voor zover dat op een paar punten niet zo was, diens combinatie van glashard ontkennen en sjacheren met 'context' (in het debat in De Balie) voor zoete koek slikt. Ik vrees dat dit het waarschijnlijkste is. De tweede mogelijkheid houdt in dat de ISA het nadere onderzoek van de Engelse LSE wil afwachten. Op moment van dit schrijven zijn op de LSE-site geen mededelingen te vinden over het hoe, wat, door wie en wanneer van dit onderzoek. Deze lijn van de ISA zou wel een zwaktebod zijn - waarom zelf niet in de materie duiken en ingaan op specifieke aantijgingen tegen Al-Haddad op belangrijke thema's: vrouwen, homoseksuelen, joden, afvalligen, overspeligen; of waarom anders niet tenminste gewoon gezegd dat men de verificatie door de LSE afwacht. Dat dit laatste nergens uit blijkt, doet vrezen dat zelfs als de LSE bij haar voorlopige bevindingen blijft en Al-Haddad 'op de zwarte lijst zet', de ISA de man zal blijven steunen. Maar de ISA kan het dan wel knap lastig krijgen in de publiciteit en wellicht met het bestuur van de VU, dat - mogen we hopen - de lijn van de Engelse universitaire wereld zeer serieus zal nemen.

Terzijde: de reactie die ik vandaag heb proberen te plaatsen op de site van de ISA, op de pagina waar men het NRC-opiniestuk heeft gezet, is niet doorgelaten. Van iemand anders heb ik hetzelfde gehoord. Het nummer van mijn 'in behandeling' zijnde commentaar was dik in de honderd, wat misschien betekent dat men een hele stroom van reacties eenvoudig blokkeert. Maar hoe dan ook is het duidelijk dat de ISA op haar eigen site aan censuur doet, terwijl men op hoge toon andere partijen van censuur beticht.

Update 5: Haitham Al-Haddad sprak in 2011 op een conferentie van de extremistische beweging Hizb ut-Tahrir. Er zijn goede redenen te veronderstellen dat het ultra-jihadistische netwerk Shariah4 hecht is verknoopt met deze 'Partij van de Vrijheid', via de radicaal Anjem Choudary (wiens clubs Islam4UK en Shariah4UK zijn verboden).

Update 6: een goede discussie over de affaire Al-Haddad vond plaats tussen Gert-Jan Segers, Tofik Dibi en Ehsan Jami in het NCRV-programma Schepper & co aan tafel ("Grenzen aan de vrijheid van meningsuiting? - 20 februari, zie ook hier) onder leiding van Jacobine Geel [klik na de reclame zo nodig nog een of twee keer op de play-knop]:

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.


Update 7: De ISA schrijft op haar Facebook-pagina doodleuk een lofzang op (de bijeenkomst met) Haitham al-Haddad. 'Ook de 2e dag was een succes, erg leerzaam! Een emotioneel advies van de Shaykh over de band die elke moslim met de Qur'an dient te hebben, heeft ons allen aan het denken gezet en velen zelfs aan het huilen (inclusief de Shaykh zelf). Moge allah hem belonen en behouden. We hebben in korte tijd veel mogen leren van de woorden van de Shaykh, maar vooral van zijn daden. ISA neemt met gemengde gevoelens afscheid van de Shaykh. Enerzijds trots en vreugde dat we van zijn aanwezigheid hebben mogen genieten en anderzijds verdriet om hem te zien gaan. Eén ding is zeker: dit was de eerste, maar zeker niet de laatste activiteit die ISA met de Shaykh zal organiseren. Wil je daar een steentje aan bijdragen? Wees dan welkom als lid, jouw contributie zal het verschil maken!' Dit is niet minder dan een ongehoorde provocatie. Het is zonneklaar dat de ISA in handen is gekomen van extremisten.

Update 8: In het blad van de Vrije Universiteit, Ad Valvas, staat een goed artikel over de ISA's foute (en duurzame) relatie met Al-Haddad. Update 8 bis: het artikel 'Wat moet ISA met Shaykh Haitham al-Haddad' is weggehaald; hier en hier nog te lezen.

Update 9: in ronkende bewoordingen wordt Haitham al-Haddad aangekondigd als tweede gast op het Nationaal Islam Concres 2012 (8 april in Amsterdam). Organisator is de club Dar al 'Ilm van Saoed Khadjé.
Als eerste gast presenteert Dar al 'Ilm Said Rageah, een Canadees van Somalische komaf. Rageah's Khalid-moskee in Toronto organiseerde een bijeenkomst met als gast Bilal Philips, die eerder optrad op het National Islam Congres van 2009 in Amsterdam, waar hij zich weliswaar tegen vrouwenbesnijdenis uitsprak, maar vóór de lijfstraffen à la Saoedi-Arabië in een islamitische staat. Je kinderen naar een niet-islamitische school sturen is volgens Philips 'haram' (verboden). In april 2011 is Philips Duitsland uitgezet (zie ook hier) met het bevel het land nooit meer te bezoeken, omdat hij zich voorstander heeft betoond van de doodstraf voor homoseksuelen - zie deze video (vanaf circa 13:00), waarin Philips in één adem overspel en zelfs 'fornication' - ontucht, veelal opgevat als seks tussen mensen die niet zijn getrouwd - noemt als iets waarop volgens de islam de doodstraf staat. Duitsland is dus een stuk kordater dan Nederland[^^^^^].
Op een conferentie in de Khalid-moskee van afgelopen maand januari prijkte de beruchte Abu Usamah At-Thahabi bovenaan de lijst van sprekers. Deze man is de toegang ontzegd tot het University College London. Hij heeft Osama Bin Laden geprezen en predikt onversneden haat tegen homoseksuelen, joden, christenen, ongelovigen en vrouwen en meisjes[^^^^^^].
Een jonge spreker op het islamcongres in Amsterdam van dit jaar is Musleh Khan, geboren in Saoedi-Arabië, opgegroeid in Canada en student in de sharia in Saoedi-Arabië - vrijwel zeker ook een hardliner dus. Kahn was afgelopen maand januari spreker op een bijeenkomst georganiseerd door de waarschijnlijk salafistische en onder zware invloed van Saoedi-Arabië staande Khalid-moskee in Toronto, waaraan Said Rageah is verbonden. Khan doet me sterk denken aan de islamistische intrigant die jonge Palestijnen aanzet tot het plegen van zelfmoordaanslagen in de Nederlandse film Paradise Now (waar deze figuur, als ik het wel heb, als een soort agent van buiten - Iran dan - wordt voorgesteld). Ook van de partij is ene Abdullah al-Ghzili, vermoedelijk de doodstraf-voor-afvalligen goedpratende geestelijke verzorger die enkele dagen geleden is geïnterviewd door het Nederlands Dagblad (zie update 3 hierboven en dit artikel van Carel Brendel).
Naast de vermoedelijke laagland-salafist Saoed Khadjé - die in elk geval op een eerder congres een lezing gaf over de geschiedenis van het salafisme, aldus dit tenenkrommende verslag van de 'nuttige idioot'[$] Martijn de Koning - komt 8 april a.s in onze hoofdstad doodgemoedereerd de polder-moslimbroeder Yasin Elforkani opdraven, die er kennelijk geen enkel probleem mee heeft dit podium te delen met Al-Haddad.
Kortom: een naargeestig netwerk - op deze lijst van islamitische missionarissen staan veel roulerende sprekers; Haitham al-Haddad ontbreekt trouwens - in een klein, eng wereldje, waarschijnlijk draaiende gehouden met fondsen uit een van de meest reli-fascistische landen ter wereld: Saoedi-Arabië. Via de WAMY en WML hebben overigens de Moslimbroeders daarmee ook connecties; in de WML was Mohammed Cheppih van de inmiddels failliete Poldermoskee actief.
(Meer) journalisten zouden moeite moeten doen bloot te leggen hoe figuren als Khalid Yasin, Bilal Philips, Haitham al-Haddad, Said Rageah, Musleh Khan en Saoed Khadjé aan het geld komen voor hun propaganda. En zeker inlichtingendiensten. Het kan toch niet zo zijn dat een grimmige dictatuur als Saoedi-Arabië geruisloos de moslims in het Westen kan indoctrineren, terwijl in dat land zelf vrije meningsuiting is verboden?
[$] Toegevoegd januari 2015: zo onbeleefd zou ik me nu niet meer uitdrukken.
Update 10: uitstekend artikel van Alex Voets: 'Haitham al-Haddad houdt van Holland'. Voets vraagt zich terecht af waarom we niets horen over de fratsen van de ISA van de VU-hoogleraren Jan Lucassen en Halleh Ghorashi van de 50-man grote onderzoeksafdeling Migration and Diversity Centre van de VU.

Update 11: Goed overzicht van verwerpelijke opvattingen van Al-Haddad hier. Hij blijkt imam te zijn geweest aan het  Al-Muntada Al-Islami Trust. Daar heeft ook Jalal ibn Saeed, een andere prediker die welkom was in Nederland, een connectie mee.
Zie ook een update van Carel Brendel over Al-Haddad.

Update 12: volgens de Nederlandse bekeerling Nourdeen Wildeman predikt Al-Haddad gewoon de islam, schrijft hij op het platform Wij Blijven Hier. Waarvan akte.

Noten

[1] Een kleine opsomming van wat Al-Haddad verkondigt - soms geslepen indirect, juridisch gezien -, zonder pretentie van volledigheid:
- 'lichte' vrouwenbesnijdenis is volgens de 'geleerden' een goed islamitisch gebruik en volgens sommigen zelfs verplicht;
- de getuigenis van een vrouw is maar de helft waard van die van een man;
- homoseksualiteit is een ziekte en moet strafbaar worden gesteld;
- overspeligen moeten worden gestenigd (in een islamitische staat)
- afvalligen moeten worden gedood (in een islamitische staat);
- lijfstraffen als handen afhakken en steniging conform de sharia mogen niet worden betwijfeld[#];
- moslima's behoren hun gehele gezicht te bedekken: dus nikaab of boerka te dragen;
- Joden en Christenen moeten worden gehaat;
- moslims moeten zich onthouden van enige omgang met niet-moslims;
- de hele wereld moet onder islamitische heerschappij worden gebracht;
 
- alleen allah mag wetten maken, democratie is heilloos;
- zelfmoordaanslagen zijn onder omstandigheden geoorloofd;
- Joden zijn de vijanden van God;
- Joden stammen af van apen en varkens;
- Joden zijn het leger van de duivel;
- wijlen dictator Khadaffi van Libië was een 'zionistische agent';
- het conflict tussen joden en moslims is historisch, religieus, civiel, oneindig complex en niet gebonden aan plaats en tijd;
- de Protocollen van de wijzen van Zion zijn joods en vertellen ons dat de joden de wereld willen verleiden met vrouwen en wijn, gokspelen en recreatie;
- de definitie van islam is niet vrede; moslims die dat beweren, hebben een minderwaardigheidscomplex;
- aan de interpretatie van de koran door de 'metgezellen van de profeet' mag niet worden getornd. De islam mag niet veranderen in nieuwe omstandigheden;
- overgave aan allah betekent dat je de regels van allah uitvoert, ook al begrijp je niet waarom;

- Nederlandse moslims moeten sharia-rechtbanken eisen.

Toevoeging enkele uren na de rest van deze notitie: zie ook dit overzicht van het CIDI - geen belangeloze bron, maar de citaten zijn goed gedocumenteerd. Een opvallend feit is dat Al-Haddad (indirect maar onmiskenbaar) verklaart dat Osama Bin Laden een 'martelaar' is.

[#] Bijzonder griezelig en wreed betoont Al-Haddad zich in dit optreden, waar hij beweert dat hij meerdere gevallen kent van overspelige vrouwen die smeekten om toegang te krijgen tot een islamitische staat, opdat ze zouden kunnen worden gestenigd om van hun zonden gereinigd te worden; eenmaal zou hij zelf verzocht zijn zulks te regelen. Deze uitspraak zou eens door de rechter getoetst moeten worden, ik vind het in de buurt komen van medeplichtigheid aan moord, dan wel indirecte doodslag.
[2] Bruikbare semi-jurisprudentie in deze sfeer lijkt mij de uitspraak van het Openbaar Ministerie over de extremistische protestantse predikant Gertjan Goldschmeding, wegens het bevorderen van het mishandelen van kinderen. Het OM wilde Goldschmeding weliswaar niet vervolgen, maar liet hem slechts voorwaardelijk met rust: hij mocht gedurende twee jaar andere personen niet aanzetten tot het plegen van strafbare feiten jegens hun kinderen.
Weliswaar vind ik het principieel onjuist dat het OM hier een beetje voor rechter speelde; maar een dergelijk vonnis door de rechter zou uitstekend zijn geweest.

Onderstaande noten zijn toegevoegd vanaf 18 februari 2012:

[^] Op Wij blijven hier staan gelukkig twee (hier en hier) kritische stukken van Abdelkarim El-Fassi met betrekking tot Al-Haddad; maar:

- in het eerste staat de merkwaardige passage: 'Ik had graag bij het debat met de imam aanwezig willen zijn. Enerzijds om te luisteren naar wat die man naast de bekende Google one-liners & manipulerende soundbites te zeggen heeft. En om te controleren of hij inderdaad zo eng is als men stelt én de ambitie heeft om Nederlandse moslims klaar te stomen voor een gewapende strijd. Het lijkt me sterk.'
Waarom is dit merkwaardig? Omdat wie de moeite heeft genomen zich in de teksten en video's op internet te verdiepen, werkelijk niet met goed fatsoen kan twijfelen aan de abjecte denkbeelden en dito indoctrinatie door deze man.

- El-Fassi negeert in beide stukken doodleuk het belangrijke gegeven, dat Al-Haddad niet door de media naar Nederland is gehaald (zoals hij het probeert voor te stellen), maar door de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam (ISA) - die volgens functionaris Wim Haan van de Vrije Universiteit wordt bestierd door 'toppers' onder de VU-studenten. Daarom kan El-Fassi gewoon niet overtuigen met zijn herhaaldelijke stelling dat Al-Haddad slechts bij een marginale groep (jonge) moslims goed in de markt ligt.

- Wat El-Fassi - net als anderen in de media - evenmin opmerkt, is dat de overlap tussen hetgeen Al-Haddad verkondigt en wat de door veel moslims gerespecteerde Yusuf al-Qaradawi allemaal zegt, aanzienlijk is: homoseksuelen, overspeligen en afvalligen verdienen de dood in een islamitische staat; vrouwenbesnijdenis op de islamitische manier is aan te raden; vrouwen staan op allerlei manieren onder controle van (hun) mannen en mogen worden gedwongen een hoofddoek te dragen; joden verdienen haat en mogen (als burgers in Israël) desnoods met zelfmoordaanslagen worden gedood. Leg het lijstje van uitspraken van Al-Haddad hierboven maar eens naast uitingen van Al-Qaradawi. Ik heb weinig jonge moslims, ook El-Fassi niet, afstand zien nemen van Al-Qaradawi. In tegendeel, in 2006 berichtte Umar Mirza op Wij blijven hier enthousiast over de Muslims of Europe Conference met onder meer Yusuf al-Qaradawi als prominente gast.

- Wat steeds in de lucht blijft hangen, is of (jonge) moslims onze rechtsbeginselen principieel aanhangen, of alleen pragmatisch omdat er in dit land geen meerderheid is voor een islamitische staatsvorm. Een sprekend voorbeeld van enkele jaren geleden is Umar Mirza van Wij blijven hier (natuurlijk is het mogelijk dat hij inmiddels van gedachten is veranderd), die in Nova verdedigde dat afvalligen in een islamitische staat ter dood worden gebracht.

- De meeste reacties onder het tweede stuk van El-Fassi zijn - wat de burger moed geeft - op zijn hand. Maar twee van de vier reacties van moslims onder het eerste stuk versterken mijn beeld dat een bepaalde groep vatbaar is voor een radicale figuur als Al-Haddad ( juist als zo iemand in een 'discussie' de 'waardige underdog' kan spelen): ene Halima zegt over het debat in De Balie: 'Ik vond dat hij [...] [de vragen] allemaal heel eerlijk en goed beantwoordde. Ik als moslim ben het met het meeste dat hij zei eens. Ik begrijp overigens alle commotie rondom deze islam geleerde echt niet'; en ene L.A. stelt: 'Heb die 82 minuten x 2 gezien. Deze man is gewoon oprecht en duidelijk met zijn antwoorden. Als je goed hebt bemerkt is dat de vragenstellers gewoon in as zijn verandert incl. Ebru. Met z’n velen proberen ze hem te betichten over quotes die hou nooit heeft gedaan. De vragenstellers proberen bepaalde technieken te gebruiken maar de man is gewoon scherp, en duidelijk. Zoals je nu ziet hoe de media bepaalde dingen verdraaien. Maar voor mij is deze man nu in mijn lijst van bijzondere mensen om naar te luisteren [ik heb de taal- en spelfouten laten staan; K].'
Mijn indruk is dat dit geen loslopende uitzonderingen zijn. Hoe groot deze groep relatief is? Dat zou onderzocht moeten worden, maar waarschijnlijk doen veel orthodoxen niet mee aan enquêtes, dus het zal gissen blijven.

Ik vind het overigens tekenend dat (op moment van dit schrijven) he-le-maal niemand, ook El-Fassi niet, op Halima en L.A. heeft gereageerd met 'Ben je nou helemaal gek geworden!' of anders, vriendelijker, een aansporing zich eens goed te bezinnen, gezien de verwerpelijke denkbeelden van Al-Haddad. Ik weet dat dit feit wetenschappelijk niets bewijst, maar naar mijn gevoel zegt het toch iets; zoals het ook iets zegt dat zelfs de leden van het evident giftige Shariah4Holland door Noureddine Steenvoorden nog als 'broeders en zusters' werden aangesproken, zonder dat-ie echt snoeiharde kritiek durfde te uiten (wel was hij gematigd kritisch).
Latere toevoeging: Steenvoorden presteert het eveneens Al-Haddad grotendeels goed te praten met geklets over 'context' enzovoorts; de arme jongen is ver heen en hetzelfde geldt voor het overgrote merendeel van zijn publiek en van zijn
mederedacteuren van Wij blijven hier.

[^^]
De salafisten van Al-Yaqeen noemen de Marokkaanse geestelijke Zain al-Abidien op hun site als eregast bij een of andere happening. De man leek mij bij de eerste keer bekijken van een video met een praatje van hem, niet alleen tamelijk gematigd, maar zelfs - zeldzaam in deze kringen - nu en dan een zekere zachtmoedigheid, vreugde en humor over zich te hebben. En: in zijn praatje, over da'wah, benadrukt hij, in het voetspoor van een andere geestelijke, het grote belang van 'modarah' bij het verbreiden van de islam. Dit woord klinkt in de oren als 'matiging' of 'gematigdheid'. Is dat toeval? Op internet vind ik het niet een-twee-drie, maar een aanwijzing biedt deze webpagina, waar iemand boeken aanprijst van wat een liberale moslim zou zijn (de scribent noemt hem zelfs de 'Luther van de islam'), de Iraniër Abdolkarim Soroush; en waar ook een boek van een door Soroush geïnspireerde auteur prijkt, Abdullahi Ahmed An-Na'im, Toward an Islamic Reformation. Misschien zou men deze schrijvers meer aandacht moeten (helpen) geven in de media en onder (jonge) Nederlandse moslims. Waar het me hier om gaat, is dat een van de werken van Soroush die wordt genoemd, de titel heeft: Modara va Modiriyyat (Administratie en tolerantie). Wat mijn vermoeden omtrent 'modarah' definitief lijkt te bevestigen, is deze PDF, waarin sprake is van 'Mabani-e Nazari-e Modara' ('The Theoretical Foundations of Tolerance'). 'Modarah' lijkt dus inderdaad iets als 'tolerantie' of 'gematigdheid' te betekenen.
Stel dat dit zo is (ik ga het misschien ooit nog verder uitzoeken); wat mij in het praatje van voornoemde gast van Al-Yaqeen dan weer op mijn hoede doet zijn, is dat-ie zegt over 'modarah': 'bij het uitnodigen tot allah dien je zo nu en dan een oogje dicht te doen', 'al-modarah wil zeggen dat je een bepaalde zaak uitstelt en er niet teveel aandacht aan schenkt' en vooral, daar komt-ie... 'het wetsoordeel ervan enigszins uitstelt en stapsgewijs te werk gaat'. Kijk, dat roept helaas het beeld op dat iemand met zachtmoedige en verdoezelende praatjes een sekte wordt ingelokt, waarna hij, eenmaal binnen, stapsgewijs de harde hand van het 'wetsoordeel' nog wel zal voelen; en dan is het - als je moslim bent geworden - dus wel heel precair, want 'eruit stappen' is een vorm van 'verraad' waarop de doodstraf staat... (aldus bijvoorbeeld Umar Mirza van Wij blijven hier).
Kortom: prachtige stof voor islamkenners en geïnteresseerde 'intellectuelen' en andere publicisten om eens in te duiken.


[^^^] Toevoeging 29 februari 2012: een recent voorbeeld is de Egyptische sunnitische fundamentalist Mahmoud el -Masry, die allah natuurrampen en Joden wil laten afsturen op shi'iten. Hier andere verwerpelijke uitspraken, onder meer over de Protocollen van de Wijzen van Zion; allah die geprezen zij om de gelukte terreuraanslag van Osama Bin Laden op het World Trade Center; en de 'zwakheid' van de vrouw, die haar man gewoon moet 'dienen'.
Overigens lijkt ook Al-Forkani zich geleidelijk meer los te maken van het fundamentalisme en distantieerde hij zich later van de uitspraken van Salah Soltan.
[^^^^] Die discussie tussen Fouad Laroui en Tariq Ramadan - artikel met video's op de VN-site - is boeiend om te volgen: er zit veel in dat nog niets aan actualiteit heeft ingeboet. Laroui zou eens geïnterviewd moeten worden over hoe hij nu tegen de Europese, in het bijzonder Nederlandse ontwikkelingen onder moslims - natuurlijk zonder te generaliseren - aankijkt, zes jaar na zijn boek Over het islamisme; een persoonlijke weerlegging (2006).
De kwestie hoe belangrijk het is - (massa)psychologisch, cultuursociologisch, qua beeldvorming in de media enzovoorts - dat duidelijk wordt dat een flinke meerderheid van de moslims niet alleen pragmatisch, maar principieel de grondbeginselen van onze democratische rechtsstaat ter harte neemt - en dus niet wil laten overrulen door de koran, i.e. door fatwa's van gezaghebbende 'geleerden', zoals macropolitiek nog steeds het geval is met de verwerpelijke 'Cairo Declaration on Human Rights in Islam' (bijvoorbeeld gehekeld door de Turkse Necla Kelek, ook iemand die meer aandacht verdient) - zou m.i. intellectuelen als Bas Heijne en zijn collega's van diverse politieke smaken eens moeten bezig houden in hun publicaties; het is een boeiende kwestie.
[^^^^^] Het is vreemd dat voor zover ik weet niemand in het Nederlandse publieke debat tot nu toe de vraag lijkt te hebben opgeworpen of Artikel 137d alleen slaat op aanzetten tot geweld, discriminatie of haat a. in Nederland en b. binnen de Nederlandse maatschappelijke context - waar velen simpelweg vanuit lijken te gaan. Dit blijkt echter geenszins uit de tekst van de wet. Duitsland heeft wellicht een soortgelijk artikel (heb dit niet uitgezocht); in elk geval werd Philips uitgezet op grond van het aanzetten tot geweld tegen homoseksuelen, hoewel hij a. dit niet in Duitsland had gedaan en b. dit niet had bepleit met betrekking tot de Duitse maatschappelijke context (maar die van een islamitische staat).

[^^^^^^] Uitspraken van Abu Usamah:

1a. "If I were to call homosexuals perverted, dirty, filthy dogs who should be murdered, that's my freedom of speech, isn't it?"

1b. "Do you practice homosexuality with men? Take that homosexual man ….and throw him off the mountain….?"

2. Usamah has described women as 'deficient' and 'incomplete'.

3. He's stated that non-Muslims are 'pathological liars' and that 'Jews and Christians are enemies to Muslims'.

4. Osama Bin Laden is "better than a million George Bushes and a thousand Tony Blairs"

5. "No one loves the kuffaar (non-believer), not a single person loves the kuffaar. We hate the kuffaar."

Raheem Kassam, Director of Student Rights has stated, "Once again we're witness to the travesty that is campus extremism. Usamah was banned from the University College London for his abhorrent views. These speakers preach hatred, violence and divisive rhetoric to impressionable students. It's simply not on."

While Usamah has claimed that Channel 4 have misreported his quotes, Ofcom, the independent regulator for the UK communications industries has rejected these claims.

Een andere spreker aan de Khalid-moskee in Toronto die op de website daarvan wordt genoemd is Abdalla Idriis. Niet op internet te vinden, maar wel een bekende islamitische propagandist en politiek activist met een bijna identieke naam: Abdalla Idris Ali, voorzitter van de The Islamic Society of North America (ISNA) van 1992 tot 1997. Volgens de (overigens exreemrechtse) Jewish Defense League heeft de laatste de Canadese nationaliteit. Volgens een getuigenis van Dr. Michael Waller (Annenberg Professor of International Communication, The Institute of World Politics) op 14 oktober 2003 voor een Amerikaanse comissie van de Senaat:
'The Islamic Society of North America is an influential front for the promotion of the Wahhabi political, ideological and theological infrastructure in the United States and Canada. Established by the Muslim Students Association, ISNA seeks to marginalize leaders of the Muslim faith who do not support its ideological goals. Through sponsorship of propaganda, doctrinal material and mosques, is pursuing a strategic objective of dominating Islam in North America.
ISNA provides ideological material to about 1,100 of an estimated 1,500 to 2,500 mosques in North America. It vets and certifies Wahhabi-trained imams and is the main official endorsing agent for Muslim chaplains in the U.S. military.'

Latere toevoegingen:

[Moderate] Muslims question militant's speech
Door Raymond Brown, Cambridge News, 27 april 2012

Moderate Muslims are appalled that Dr Haitham al-Haddad, who is a judge on a Sharia law court in London, was allowed a platform at the Mawson Road prayer centre.
He spoke to students from Cambridge University’s Islamic Society in a packed room, and has previously told Muslims “to prepare themselves for jihad, all over the world”.


The Final Hour (Syria Fundrasing Event)
Bijeenkomst Roehampton ISOC, Roehampton University London, 18 mei 2012

De islamitische dag des oordeels volgens Khalid Fikry en Haitham al-Haddad, georganiseerd door de islamitische studentenvereniging (islamic society) van de Roehampton-universiteit in Londen.
De fundamentalistische godsdienstwaanzin spreekt voor zichzelf.

Later toegevoegd: zie ook m'n blognotitie:
Iraanse atoombom, martelaarschap en ApocalypsBron foto bovenaan: Youtube
Zie ook m'n blognotities:
Dar-al-'Ilm, bruggenhoofd van Saoedische sharia
Fanatieke antisemiet Salah Soltan sprak op congres Nederlandse Moslimbroeders (FION)
Amsterdams islamcongres: de stem van het fascisme
Haatprediker opnieuw in 'poldermoskee'
Ramadan en Al-Qaradawi's fatwa's
Umar Mirza en de context van de koran
Meerderheid Egyptenaren voor politieke islam
Turkse journalisten durven niet te schrijven over islamitische broederschappen
Moslimbroederschap verkettert onafhankelijk Zuid-Soedan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten