blogspot visitor

22 augustus 2010

Waarom Wilders een gevaar is voor de rechtsstaatPVV-voornemens of uitspraken van Wilders die in strijd zijn met het behoud van onze rechtsstsaat:

- Later toegevoegd: Op een bijeenkomst in Den Haag op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen (19 maart 2014) riep Wilders: "Willen jullie meer of minder Marokkanen in jullie stad en in Nederland?" Waarop het publiek "Minder, minder!" scandeerde. Wilders: "Dan gaan we dat regelen." Dit is haat zaaien en dreigen een groep Nederlanders te discrimineren; zelfs zinspelen op (onwettige) uitzettingen.

- Later toegevoegd: In een interview voor de BBC (13 december 2013) zegt Wilders: "I believe there is no place for Islam in our continent". Eerder (2009) zei hij in een toespraak in Florida: "The right to religious freedom should not apply to this totalitarian ideology called Islam".
Regelrecht voornemen de vrijheid van godsdienst te schrappen en de islam te verbieden dus.
Aanvulling 29 maart 2016: in een Kamerdebat sloot Wilders vandaag expliciet een verbod op de islam in Nederland niet uit; wat zelfs VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra veel te ver ging.

- Rechtsgelijkheidsbeginsel (recht op gelijke behandeling en non-discriminatie) uit artikel 1 van de grondwet uithollen en in feite vernietigen, namelijk door het niet van toepassing te achten op een groep burgers met een bepaalde (godsdienstige) levensovertuiging.
Wilders: 'Daarom zeg ik: schrap artikel 1 uit de Grondwet'. En: 'Het huidige artikel 1 leidt in de praktijk dus al te vaak tot een inperking van de vrijheid van meningsuiting, en verhindert het maken van gerechtvaardigde onderscheiden door alles op de grote hoop van 'discriminatie' te gooien. Ongelijke gevallen hoeven niet gelijk te worden behandeld. En dingen - hoe mooi ook - die een heldere discussie en oplossingen in de weg staan, dienen te worden opgeruimd.'
[ Wilders gaat er straal aan voorbij dat in artikel 1 al staat: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld'; cursivering door mij, K]

- Afschaffen van de onafhankelijke rechtsspraak: 'Niet alleen politici moeten gekozen worden, maar ook de rechters en de officieren van justitie.' (PVV-verkiezingsprogramma en hier).

- Het expliciet uitspreken dat aan de 'moslimgemeenschap' niet dezelfde grondwettelijke rechten en vrijheden moet worden toegekend als aan andere groepen burgers in Nederland.

- Preventieve detentie zonder enige vorm van proces, van burgers die worden verdacht van het voorbereiden van terroristische activiteiten (zie hier en hier).

- Ouders met een bepaalde levensovertuiging samen met hun kind het land uitzetten als dit kind de wet overtreedt.

- Burgers met een bepaalde levensovertuiging verbieden gebruik te maken van de vrijheid van onderwijs zoals die algemeen geldt. Wilders: 'niet meer islamitische scholen erbij'.

- Inperken vrijheid van godsdienst door geen nieuwe gebedshuizen toe te staan voor burgers met een bepaalde levensovertuiging. Wilders: 'niet meer moskeeën erbij'.
Later toegevoegd: Wilders voor de camera, om zich heen kijkend in Den Haag: "als het kan die moskeeën weg, die hier staan". Dit gaat dus een grote stap verder: de bestaande moskeeën wensen te sluiten.

- Burgers met een bepaalde levensovertuiging dwingen een contract te onderschrijven waarin zij trouw beloven aan de 'waarden en normen' van het land waarin ze leven; deze burgers uitzetten als zij dit contract weigeren te ondertekenen of als na ondertekening 'vast komt te staan' dat zij zich er niet aan houden.
[Als dit niet verder gaat dan het zich houden aan de (grond)wet is het overbodig, als het verder gaat is het discriminerend; K - toevoeging 25 oktober 2010: overigens lijkt het me waarschijnlijk dat Wilders dit plan heeft afgekeken van de Israëlische extreemrechtse politicus Avigdor Lieberman, die al jaren een eed van trouw aan Israël bepleit en inmiddels zijn zin lijkt te krijgen.]

- Stellen dat miljoenen burgers met een bepaalde levensovertuiging Europa zouden moeten worden uitgezet. Wilders: 'als je een misdaad begaat, als je begint te denken [sic!] over jihad en sharia, dan is er maar één oplossing: dan sturen we je dezelfde dag nog weg, dan kun je je koffers pakken en we zullen je je nationaliteit ontnemen.
Op de herhaalde vraag van de interviewer hoeveel van de moslims in Europa de door Wilders geschetste problemen vertegenwoordigen, zegt hij: ‘Miljoenen. Tientallen miljoenen.’ Later heeft hij het over ‘miljoenen nu’ die misdrijven plegen en ‘de sharia en het kalifaat’ willen.'

- Ontzegging van het recht tot gezinsvorming en het krijgen van kinderen aan niet-Westerse allochtonen.

- Inperking vrijheid van publicatie: de koran verbieden.

- Belasting op het dragen van een hoofddoek voor burgers met een bepaalde levensovertuiging.

- Zonder meer een preekverbod voor alle buitenlandse imams; verplichting tot spreken van Nederlandse taal in gebedshuizen [jammer van de Latijnse mis].

- Sluiten 'radicale' moskeeën, uitzetten 'radicale' imams - ook als de wet niet wordt overtreden en zonder specificatie van wat 'radicaal' is.

- (Islamitische) radicalen die 'bereid zijn' geweld te gebruiken grondrechten ontnemen - ook als ze de wet niet overtreden.

- Afschaffen stemrecht gemeenteraden voor niet-Nederlanders [elke Nederlandse burger mag toch per definitie stemmen? Wat bedoelt de PVV hier met 'niet-Nederlanders'?] .

- Aanvulling februari 2018: de PVV wil "etnisch profileren" door de politie.

Zeer suspecte voorstellen of uitspraken die weinig goeds beloven voor het handhaven van de rechtsstaat:

- Algemene etnische registratie van burgers (PVV-verkiezingsprogramma).

- Stellen dat het 'niet acceptabel' is als de grote steden in Nederland 'niet-blanke steden' zijn (BBC-Hardtalk interview, 2006 - zie hier voor video en een transcriptie van de vraag en Wilders' antwoord).

- Het betitelen van de hoofddoeken die veel gedragen worden door vrouwen van een bepaalde levensovertuiging als 'kopvodden'; en dit nog wel in het parlement, met ter toelichting de opmerkingen dat er immers al een 'hondenbelasting' is en dat het gaat om het 'terugveroveren' van onze straten die door vrouwen met een hoofddoek worden 'vervuild' (waardoor het tijd is voor een 'grote schoonmaak van onze straten').

- 'Heel veel Nederlanders ergeren zich aan de vervuiling van de publieke ruimte door de islam (...) Daarom: tijd voor de grote schoonmaak van onze straten' (Prinsjesdagdebat 16 september 2009).

- 'I propose the withdrawal of all hate speech legislation in Europe' (toespraak New York 25 februari 2009)'.

- 'Als je niet wilt dat je zelf wordt opgegeten, zal je toch de ander moeten opeten.' (NRC, 24 mei 2008)

- Immigratiestop moslims en niet-Westerse allochtonen (PVV-verkiezingsprogramma).

- Politie toestaan met scherp te schieten op 'relschoppers' [en dit voorstel uitgerekend lanceren na misdragingen van Marokkaanse hooligans].

- Leger inzetten tegen groepen burgers met een bepaalde etnische en/of godsdienstige achtergrond die overlast veroorzaken in de publieke ruimte.

- De 'demografische ontwikkeling' zodanig bijsturen, dat de 'kans' dat er moslims op hoge bestuursposten komen, 'klein' wordt.

- Stadscommando's laten opereren.

- Preventief fouilleren in het hele land.

- Stellen dat de rechterlijke macht de wet slecht handhaaft omdat veel rechters 'links' zijn.

- Stellen: 'Mocht het ooit tot rellen komen, wat ik dus echt niet wil, dan hoeft daarvan niet bij voorbaat een negatieve werking uit te gaan. Met die rellen schudt de samenleving de politiek wakker en dwingt haar alsnog daadkrachtig in te grijpen, voordat het echt te laat is.' (HP De Tijd, februari 2004 - Wilders zei dit na eerst te hebben beweerd dat hij "rassenrellen" juist wil voorkomen).
[ Is te lezen als een soort dreigement: 'als de PVV niet haar zin krijgt, moeten desnoods rellen het tij maar keren'.
Later toegevoegd: Oud-europarlementariër Arie Oostlander vergelijkt Wilders met Karadžić.]

Later toegevoegd: 'Maximaal helft van elke straat allochtoon' (PVV-site).

- 10 jaar geen recht op uitkering bij uitkeringsfraude.

Zie verder: 100 Wilders-uitspraken op een rij (FOK.nl, met bronvermeldingen).

En dan nog dit:

- Als beleidsmedewerker in de arm nemen: de Vlaamse rechtsextremist Paul Belien, die nauwe banden heeft (gehad) met het Vlaams Blok (nu Vlaams Belang), die criminele moslims en/of groepen allochtonen messentrekkende, bloeddorstige 'roofdieren' en 'adders' heeft genoemd die profiteren van de 'melk' die wij ze gratis schenken, waarbij hij in zijn tekst het onderscheid tussen criminelen en niet-criminelen onder deze groepen burgers bewust vervaagt; die heeft gesteld dat het geboden is de huizen van allochtone ouders van kinderen die ernstige misdrijven plegen te 'vernietigen'; en die roept: 'Geef Ons Wapens. (...) besef dat niemand ons zal verdedigen als wij het zelf niet doen.' Het haatpamflet van Belien dat hij na een klacht van zijn blog heeft verwijderd, is nog te vinden op de site van Stormfront.

- Samenwerking met extreemrechts in Israël en in Amerika: lovende flaptekst op een boek van Pamela Geller, een vrouw die op haar blog instemmend een pleidooi voor Radovan Karadžić heeft geplaatst en het Joegslavië-tribunaal met een shariarechtbank heeft vergeleken; en die samenwerkt met John Jay, die op zijn blog droomt van het vermoorden van politieke tegenstanders (liberals en zwarten), ook als het je familieleden zijn. Later toegevoegd: samenwerken met (het netwerk rond) de genocideblog Gates of Vienna.

Anatomie van het fascisme

Zie ook de typologie van het fascisme geformuleerd door Robert Paxton in zijn studie De Anatomie van het Fascisme:

'Fascism may be defined as a form of polical behavior marked by obsessive preoccupation with community decline, humiliation, or victim-hood and by compensatory cults of unity, energy, and purity, in which a mass-based party of committed nationalist militants, working in uneasy but effective collaboration with traditional elites, abandons democratic liberties and pursues with redemptive violence and without ethical or legal restraints goals of internal cleansing and external expansion.'

Veel hiervan is op de PVV van toepassing. Later toegevoegd: zie ook m'n blog "De PVV achter het masker van vrijheid en fatsoen".

Wat bij Wilders en de PVV gelukkig nog ontbreekt:
- cultische collectieve beleving van eenheid, kracht en reinheid (al kan je in de spontaan aanzwellende stroom van monotone bijval op internet een moderne vorm van zo'n cultus zien; en roept het regelmatig bij het ten tonele verschijnen van Wilders op partijbijeenkomsten laten klinken van zijn 'lijflied' Eye of the Tiger - een popsong gebruikt als soundtrack van de film Rocky III van Stalone - ook bepaalde associaties op);
- gebruik van geweld (al zijn er aanzetten: politie met scherp laten schieten op relschoppers, leger inzetten tegen overlast gevende jongeren van Marokkaanse komaf, samenwerking met militant extreemrechts in Israël en Amerika - Pamela Geller die de politiek en dus de uiterst gewelddadige etnische zuiveringen van Slobodan Milošević en Radovan Karadžić verdedigt);
- willen afschaffen van bijna alle burgerlijke vrijheden, zoals de persvrijheid, vrijheid van vergadering et cetera (al wijzen in die richting: het non-discriminatiebeginsel uit de grondwet willen halen; moslims burgerlijke vrijheden willen ontnemen; en praat over 'linkse' rechters die moeten worden vervangen door gekozen rechters).

Zie ook:

Wilders gebruikt 'besmet' logo
Historisch Nieuwsblad

De NSB gebruikte de meeuw niet alleen op propagandaposters, maar ook als hét symbool van haar jeugdafdeling, de Jeugdstorm. Die voerde de meeuw op vlaggen, uniforms en drukwerk. Het tijdschrift van de Jeugdstorm heette De Stormmeeuw.

En zie m'n blognotities:
Wilders: "Hoe minder Marokkanen in Nederland, hoe beter!"
Adviseur Wilders: geef ons wapens!
De PVV achter het masker van vrijheid en fatsoen
Wilders' schaduw Bjorn Larsen zit diep in netwerk rond genocideblog Gates of Vienna
Thilo Sarrazin: openlijk racisme van de Duitse Wilders
Glenn Beck's propaganda vervalst de geschiedenis
Amsterdams islamcongres: de stem van het fascisme

Geen opmerkingen:

Een reactie posten