blogspot visitor

11 juni 2015

Martin Bosma, voor al uw genocides

Houdt Zuid-Afrika Europa een spiegel voor?


Face painting, Wanderers Cricket Stadium, Johannesburg (mogelijk 2009). Foto flowcomm / flickr; some rights reserved.

Inhoud

Inleiding
Het ANC en 'genocide': fact-check
Genocide-frame op drijfzand
Stagnerende landhervormingen
Valide punten van Bosma
Voorland van Europa?
Slotwoord
Noten
Literatuurlijst
Bijlagen


Inleiding

"Hoe progressieve strijd ontaardt in genocide en ANC-apartheid". Dat is de ondertitel van het onlangs verschenen boek Minderheid in eigen land van PVV-ideoloog Martin Bosma. Progressiviteit verbinden met ontaarding (waar hebben we dat eerder gehoord); een verzetsbeweging die streed tegen apartheid en welks leider de Nobelprijs voor de vrede ontving (gedeeld met de toenmalige president van Zuid-Afrika) omdat hij een oorlog heeft voorkomen met mogelijk talloze slachtoffers, koppelen aan apartheid en genocide; gekoloniseerd gebied voorstellen als eigen land. Het is een vernuftige boektitel, die Bosma een boosaardig genoegen zal hebben verschaft. Viermaal de waarheid op haar kop in dertien woorden.

Eigenlijk heb je met zo'n binnenkomer al gegeten en gedronken (en acute constipatie gekregen). Maar deze hobbyende revisionist wordt niet alleen op nieuwrechtse podia gehesen, zelfs bij de VARA (Pauw) mocht hij zonder noemenswaardig tegenspel zijn zegje doen. Weerwoord is dus meer dan ooit geboden, opdat Bosma's Newspeak niet geleidelijk overal de toon begint te zetten. Inmiddels heeft met name historicus Bas Kromhout grondig blootgelegd dat Bosma's boek onbetrouwbaar en misleidend is[1]; geschiedvervalsing gecamoufleerd met tweeduizend voetnoten. Op de 'genocide'-kwestie gaat hij echter slechts summier in.

Boven een van de besprekingen van Bosma's boek staat terecht: "Kijk naar het lot van de Afrikaanders; dit staat u te wachten". Inderdaad roept de PVV-ideoloog het schrikbeeld op dat witte Westerlingen door immigranten van kleur op den duur getalsmatig worden overtroefd en zullen worden uitgeroeid, onder meer uit wraak voor koloniale praktijken in het verleden.

Deze waanvoorstelling is de rode lap die de dolle stier van internationaal samenwerkend extreemrechts zichzelf voorhoudt. "Cultureel marxisten" zouden volksvreemde barbaren naar binnen loodsen die "onze" rijkdom gaan inpikken, zelfs "onze" existentie bedreigen[2]. Het verdwijnen van de witte meerderheid in Amerika is daar een hot issue in rechtse kringen. Vergelijk Wilders' uitspraak uit 2006 dat grote niet blanke steden in Nederland "onacceptabel" zijn[3]. In zijn atavistische simplisme is dit de oerangst achter het hedendaagse haat zaaien op uiterst rechts. De nieuwe gedaante van het oude spookbeeld van een kongsi van bolsjewieken en Joden. Natuurlijk is men na Auschwitz wel zo snugger een en ander in te kleden als gematigd nationalisme dat niets te maken zou hebben met racisme.

Zo eenduidig is het althans voor menig progressief georiënteerde. In die kringen bagatelliseert men vaak dat een deel van de rode lap van islamitische makelij is. Van Al Qaida tot IS, van minstens een deel van het salafisme en de Moslimbroederschap tot Sharia4 en De Ware Religie - er zijn nu eenmaal netwerken van moslims actief die er op uit zijn "ons" aan zich te onderwerpen, vroeg of laat, met geweld of - zegt men - via gebed en bekering. Onder "ons" vallen echter nadrukkelijk ook Westerlingen van kleur die niks hebben met de islam; en moslims die wars zijn van islamisme. Bepaald kansrijk mag de jihad in het Westen dan niet zijn, bloederige aanslagen, politiestaatachtige surveillance en vormen van zelfcensuur zijn een feit.
Iedereen die er onbevangen tegenaan kijkt sinds 9/11, ziet dat islamisme en extreemrechts elkaar gulzig voeden.


Het ANC en 'genocide': fact-check

Uit politiecijfers voor de periode 1994 (vier jaar na de beëindiging van de apartheid) tot 2012 blijkt dat circa 1,8 procent van de moorden in Zuid-Afrika witten betreft - die 8,85 procent van de bevolking uitmaken. De gemiddelde kans om als witte door geweld om te komen is dus veel kleiner dan het risico dat je loopt als zwarte[4].

Wel is de situatie op het platteland bloedlink. Er zijn tussen 1990 en 15 september 2014 volgens een telling van de boerenbond TLUSA (op zijn Engels TAUSA) 1734 boeren vermoord[5]; dit op een totaal aantal boeren van 32.000[6] tot 47.000[7]. De huidskleur van de slachtoffers wordt al langere tijd niet geregistreerd, wat een uitsplitsing moeilijk maakt; maar het aandeel zwarte slachtoffers op boerderijen is voor 1990-2012 geschat op 13,5 procent; het aantal niet-witte in een onderzoek van 2003 op 38,4 procent[8]. TLUSA stelt dat de slachtoffers van gewelddadige overvallen in overweldigende mate wit zijn, maar specificeert dit niet[9].

In Zuid-Afrika noemt men mensen met een licht getinte huid niet "zwart". 1734 minus 38,4 procent is 1068 witte boeren in 24,7 jaar, bij 40.000 boeren (om de gedachte te bepalen uitgaande van gemiddeld één witte boer per bedrijf), wat neerkomt op circa 2,7 procent van hun totale aantal[10]. Als we het gemiddelde werkzame leven even op 47 jaar stellen, zou de kans als witte boer ooit te worden vermoord, op een schrikbarende 5 procent uitkomen, of - als TLUSA te conservatief schat[11] en niet onderbouwde mediaberichten[12] zouden kloppen - zelfs nog aanzienlijk meer.

Johan Burger van het Institute of Security Studies (ISS) liet zien dat witte boeren in 2012 minstens 3,8 keer meer kans liepen te worden vermoord dan de gemiddelde Zuid-Afrikaan, namelijk 120,4 per 100.000 tegen 31,1 per 100.000[13]. De eerder genoemde 1068 vermoorde witte boeren van 1990 tot half september 2014, op totaal 40.000 witte boeren, komt neer op gemiddeld 108 per 100.000 of 3,5 keer het landelijk gemiddelde.

Directeur Gregory Stanton van Genocide Watch, waar Bosma naar verwijst, spreekt in 2012 zonder bronvermelding van een vier keer zo hoog moordcijfer voor witte boeren[14]. Maar even verderop in dezelfde rapportage noemt hij 97 per 100.000 (volgens niet nader genoemde "onafhankelijke onderzoekers") bij een Zuid-Afrikaans gemiddelde van 31 per 100.000 - dus een 3,1 keer zo hoog cijfer dan het gemiddelde. Verder stelt Stanton dat na de opheffing van het commandostelsel (zie hieronder) het moordcijfer voor witte boeren verviervoudigde; echter voor zover ik zie zonder onderbouwing[15].

Volgens een analyse uit 2012 waar Bosma zelf naar verwijst (zie hieronder) voor een citaat dat hem goed uitkomt, maar die hij qua getallen niet ontleedt, van het instituut voor rassenverhoudingen SAIRR, zijn TLUSA-cijfers over het totale aantal overvallen op boerderijen met inbegrip van gewone diefstal en inbraak zonder moord veel te laag. De kans daarop is omstreeks tienmaal het landelijk gemiddelde [16]. Het moordcijfer voor witte boeren is volgens deze analyse circa tweemaal zo hoog als het Zuid-Afrikaanse gemiddelde[17]. Als het hele huishouden erbij wordt betrokken, zou het cijfer voor moord op enig lid daarvan weinig verschillen van het gemiddelde[18]. Als ik het wel heb, betreft het echter geen langjarige analyse.
Dit gaat om een analyse die SAIRR aanpaste na kritiek van James Myburgh van PoliticsWeb dat SAIRR te lage cijfers hanteerde[19];  maar die na de herziening nog steeds afwijkt van de bovengenoemde.

Kortom: er worden schokkend veel (witte) boeren omgebracht - en daarnaast raken velen gewond en getraumatiseerd. Maar het is geen genocide.

Temeer gaat het niet om genocide, omdat cijfers erop duiden dat een racistisch motief overheerst bij minder dan 10 procent van de gevallen. Een analyse uit 2003 van duizenden politierapporten wees dit uit, berichtte Johan Burger van ISS in 2013[20]. Vorig jaar verklaarde Burger[21]:
"People went to farms to steal, motivated by greed."
Reuters tekende in 2012 op uit de mond van Andre Botha van Agri SA, de grootste boerenbond[22]:
"There might be segments within the South African population that would like to use words such as genocide, but farm attacks are a result of criminal activities."
Verder wees Botha erop dat het kleine aantal zwarte commerciële boeren eveneens het slachtoffer is van misdaad.

Ook de SAIRR ziet de plaasmoorde als onderdeel van het bredere criminaliteitsvraagstuk[23]:
"[..] there can ultimately be no solution to farm attacks without a broader solution to the general problem of criminal violence in our society. In other words, farmers will not be safe until other citizens are safe and vice-versa."
Martin Bosma suggereert echter dat het zelden of nooit gaat om banale criminaliteit - hebzucht en diefstal. "Er wordt zelden iets gestolen. Hooguit een paar rand of een mobiele telefoon die toch voor het oprapen ligt" (pagina 249); en: "Er is nooit sprake van roof" (pagina 251).

Een van Bosma's eigen bronnen, die hij in ander verband wel citeert, schrijft[24]:
"Volgens die Komiteebevindings is daar 'n 'wanopvatting' dat niks tydens plaasaanvalle gesteel word nie."
Natuurlijk is moeilijk uit te maken in hoeverre op de achtergrond toch een zeker racisme speelt. Die indruk ontstaat spontaan bij een aantal in de media breed uitgemeten, bijzonder wrede mishandelingen en verminkingen, die echter mogelijk maar een klein percentage van de gevallen beslaan. Dat er soms racistische sadisten opereren, ontkent ook vrijwel niemand. TLUSA noemt een rapport waaruit zou blijken dat plaasmoorde opvallend vaak met wreedheid gepaard gaan, waar ik geen cijfers bij vind[25]; ook niet bij Bosma, die verwijst naar het boek Bloedsusters (2012) waar hij schrijft: "in 30 tot 40 procent van de gevallen zijn de tepels en penissen van de slachtoffers weggesneden". Ik heb dit niet kunnen naslaan op brongebruik, maar vermoed sterk dat het gaat om een vermeende 30 tot 40 procent van moord met erge verminking.

Overigens komt racisme waarschijnlijk niet van één kant: volgens de Food and Allied Workers Union is er op boerderijen sprake van wijdverbreid geweld en inhumane leefomstandigheden voor de arbeiders[26].

Ook als witte boeren bij meer dan 10 procent van de plaasmoorde het slachtoffer zijn van (onder meer) zwart racisme, zal de veiligheidssituatie op het platteland de doorslaggevende factor vormen, omdat zoals gezegd de gemiddelde kans als witte in Zuid-Afrika te worden vermoord, juist relatief klein is.

Recente cijfers wijzen mogelijk op een dalende trend[27], maar dit wordt betwist[28]. Het moordcijfer lijkt in elk geval de laatste jaren niet toe te nemen, aldus TLUSA[29]. Bosma's suggestie dat het alleen maar erger wordt (pagina 249-250) is anekdotisch en niet met deze opmerking van TLUSA in overeenstemming.
Anekdotiek is een retorische vertekening van de werkelijkheid waarmee Bosma's hele boek is doorspekt.

Human Rights Watch suggereerde in een rapport uit 2001 dat de aandacht voor de moorden op witte boeren buitenproportioneel zou zijn[30]. Ik heb geen latere HRW-publicaties over het onderwerp gevonden. Bovengenoemde cijfers zouden Human Rights Watch alsnog aanleiding moeten geven voor nieuw onderzoek.


Genocide-frame op drijfzand

Hoe wil Bosma het ANC dan toch genocide in de schoenen schuiven of tenminste het voorbereiden daarvan? Terzijde: Bosma is natuurlijk geen unicum in Europa, onder meer de sensatiepers ging hem voor [31]. Deels gaat het hem om geweld tegen de rivaliserende beweging Inkatha. Dat Bosma daar een verkeerd beeld van geeft, hebben anderen al betoogd. Er zijn aan beide kanten veel slachtoffers gevallen in ingewikkelde conflicten, bevorderd door de apartheidsregering[32].

Wat betreft het lot van witte Zuid-Afrikanen leunt Bosma zwaar (pagina 245-262) op de organisatie Genocide Watch; het instituut voor rassenverhoudingen SAIRR; Ilana Mercer; een artikel in het dagblad Cape Argus; en Steve Hofmeyr. Ik loop ze een voor een langs.

Een lang en heftig citaat van Genocide Watch lijkt een sterke troef in Bosma's boek (pagina 260)[33]:
"Volgens onze analyse zet het huidige ANC-bestuur publiekelijk aan tot genocide om op lange termijn de blanke populatie op gewelddadige wijze te kunnen verdrijven of uit te roeien [...] Als groep staan de Afrikaanse boeren de doelstellingen van de Communistische Partij in de weg. Deze doelstellingen bestaan uit het ten uitvoer brengen van de marxistische/leninistische/stalinistische Nieuwe Democratische Revolutie en het confisqueren van alle landbouwgebieden die eigendom zijn van de blanke Afrikaanse boeren. Genocide Watch plaatst Zuid-Afrika in fase 6, de fase van de voorbereiding van een genocide."
Omineus laat Bosma er op volgen: "Fase 7 betreft de daadwerkelijke uitroeiing".

Echter...

Bosma verzuimt de recente stand van zaken te vermelden: in de laatste rapportage (2014) staat het land weer in de fase vóór "voorbereiding", namelijk "polarisatie"[34]. Volgens de huidige systematiek van Genocide Watch - die enkele jaren terug van acht fasen overstapte op tien fasen - heet dat wel "fase 6". Daarna volgt fase 7 ("voorbereiding"), dan fase 8 ("vervolging") en pas dáárna de eigenlijke genocide, namelijk "uitroeiing" (fase 9). (Fase 10 is "ontkenning".)[35] Om dit in perspectief te zien: Genocide Watch plaatst bijvoorbeeld Rusland in fase 7 ("voorbereiding"), wegens de dreiging voor Oekraïners in Donbas, de Ingoesjen en de Tsjetsjenen.
Dus het huidige Zuid-Afrika is volgens Genocide Watch niet zoals Bosma het voorstelt één, maar drie fasen verwijderd van daadwerkelijke genocide.

Niettemin houdt Stanton in een begeleidend persbericht (december vorig jaar) vol[36]:
 "[...] early warnings of genocide are still deep in South African society, though genocide has not begun."
Deze alarmistische uitspraak is voor een flink deel geënt op de rapportage uit 2012, het jaar waarin Stanton "eigen onderzoek" deed in Zuid-Afrika. De verantwoording (methodiek, brongebruik) van dat onderzoek is voor zover ik zie grotendeels vaag of subjectief. Stanton stelde toen[37]:
"There is thus strong circumstantial evidence of government support for the campaign of forced displacement and atrocities against White farmers and their families.  There is direct evidence of SA government incitement to genocide."
Onduidelijk is me waaruit zijn "circumstantial evidence" bestaat. Qua direct bewijs dient dat toenmalig leider Julius Malema van de ANC Youth League (ANCYL) graag het oude strijdlied "Dood de boer" ("Dubhula ibunu") ten beste gaf; en dat zelfs president Jacob Zuma dat een keer zong op een ANC-manifestatie begin 2012, nota bene na protesten tegen het gedrag van Malema[38]. Malema heeft zelfs gezinspeeld op bloedvergieten om land en delfstoffen van witte eigenaren te bemachtigen[39]. Vicevoorzitter Ronald Lamola van de ANCYL dreigde ook met geweld tegen witten; hij nam in verband met landhervorming het woord "oorlog" in de mond[40].

Het zingen van "Dood de boer" is natuurlijk zonder meer verwerpelijk, angstaanjagend, opruiend en een president onwaardig.

Maar Bosma had op Genocide Watch het bericht kunnen aantreffen, dat het ANC - ook Malema - na aanvankelijk tegenstribbelen, in oktober 2012 met TLUSA en AfriForum een akkoord heeft gesloten: het gaat niet in beroep tegen de gerechtelijke uitspraak dat het lied valt onder "hate speech" en heeft beloofd zijn leden te ontmoedigen het te zingen[41].

Julius Malema werd geschorst en lijkt uitgespeeld in het ANC. Hij heeft de radicale partij Economic Freedom Fighters (EFF) opgericht. Lamola werd tijdelijk geschorst. Maar dit ging voor zover ik zie om interne conflicten in het ANC.[42][43]

Eveneens onvermeld laat Bosma een bericht van december vorig jaar op Genocide Watch: het ANC bestempelt de EFF inmiddels als "tuig" en treedt er stevig tegen op - al wordt geen verband genoemd met uitlatingen van Malema over witten[44].

Stanton noemt een moordcijfer van 130 per 100.000 voor witte boeren dat de TLUSA heeft gegeven voor 2013[45].

Samengevat: behalve interessante ad hoc info, vrij arbitraire kwalificaties en subjectieve inschattingen, voegt Genocide Watch weinig toe aan cijfers van boerenbond TLUSA en veiligheidsinstituut ISS. Wel heeft Genocide Watch wellicht de ernst van de problematiek op de kaart helpen zetten.

Wie enige human interest niet versmaadt, leze ook de blauwe kaders; overslaan kan ook.

Gregory Stanton is professor in Genocide-studies en Preventie aan de George Mason-Universiteit in Fairfax County, Virginia. Hij heeft een respectabele staat van dienst als rapporteur van mensenrechtenschendingen. Wel lijkt hij bijzonder gebeten op alles wat riekt naar radicaal socialisme.
De website van Genocide Watch is nogal amateuristisch ingedeeld. Stanton breidde in 2013 het aantal fasen dat hij onderscheidt in de aanloop tot een genocide uit; zo kan op de site verwarrend genoeg eenzelfde nummer - zoals fase 6 - verschillende stadia ("polarisatie" of "voorbereiding") aanduiden en moet je dat betrekken op de systematiek van dat moment.
Op een kennelijk oude pagina over Zuid-Afrika staat een rijp-en-groene lijst van krantenknipsels en eigen rapportages. Een van de items blijkt een bijdrage van een onbekende gebruiker van een nieuwssite waar iedereen op kon inloggen en iets publiceren. Twee zijn e-mails van onbekende particulieren.
Niettemin biedt de site interessante informatie over Zuid-Afrika. Het is echter de vraag in hoeverre men Genocide Watch als gezaghebbend mag beschouwen.

Foto (c): Stanton op het Institute for Cultural Diplomacy in 2014.

Bij zijn stelling dat het ANC achter de plaasmoorde zit, verwijst Bosma naar een publicatie van het South African Institute of Race Relations (SAIRR)[46]. Hij maakt het citaat heftiger dan het is:
"Het beëindigen van het commandostelsel en de aanmoedigingen van de kant van het ANC om boeren te vermoorden creëerden een situatie waarin de kansen toenemen dat boeren worden vermoord". [cursivering door mij]
Er staat echter:
"The closure of the commandos and the Government and the African National Congress's ambivalence at best toward the incitement by some of their own members to kill farmers creates an environment in which South Africa's farmers are likely to be killed." [cursivering door mij]
Het SAIRR rept niet over "genocide". Natuurlijk is ook een "op zijn best ambivalente houding" van het ANC en de regering tegenover het "aanmoedigen door sommige van zijn leden om boeren te vermoorden" erg verontrustend. Ik bespreek dit in de paragraaf "Valide punten van Bosma" hieronder; ook de beëindiging van het commandostelsel komt daar aan bod. 

Ilana Mercer publiceerde het boek Into the Cannibal's Pot: Lessons for America from Post-Apartheid South Africa (2012). De titel doet sterk vermoeden dat Bosma zijn visie dat in Zuid-Afrika geslachtofferde witten een voorproefje vormen van wat Europa te wachten staat, van haar heeft overgenomen. Bosma verwijst (pagina 253) naar Mercer voor zijn opmerking dat dagblad Cape Argus schrijft:
"De de-facto situatie is dat blanken belegerd worden door criminelen vanwege hun ras. [...] het zwarte misdadigersgilde weet dat historisch gezien blanken fair game zijn."
Ik heb het betreffende artikel in Cape Argus gevonden. Het gaat om een opiniestuk van promovendus geschiedenis Rodney Warwick uit 2008, waarin de auteur geen enkele verifieerbare bron opvoert. Zijn verhaal komt neer op een vertolking van zijn angst dat voor witte Zuid-Afrikanen vervolging dreigt, vergelijkbaar met pogroms op de Joden. Zelfs de genocide op de Armeniërs en de Tutsi's in Rwanda, massamoord op Chinezen door Japan en de holocaust komen langs.[47]

Wrang genoeg waren in werkelijkheid eerder zwarten tijdens de apartheid "fair game". Het (zeer hoge) globale moordcijfer voor het huidige Zuid-Afrika verschilt weinig van dat tijdens de apartheid[48]. Het kan zijn dat het leven voor de gemiddelde witte wel gevaarlijker is dan toen en dat geldt dus hoogstwaarschijnlijk voor witte boeren - maar de gemiddelde kans als witte te worden vermoord is zoals gezegd ook nu veel kleiner dan de kans als zwarte te worden omgebracht.

Verder refereert Bosma aan Mercer waar hij schrijft (pagina 260): "het [commandostelsel] werd door het ANC verboden." Dit is correct; zoals gezegd meer hierover in de paragraaf "Valide punten van Bosma".

Ook haalt Bosma Mercer aan inzake de stelling dat in Zimbabwe in 2008 "bijna alle boerderijen" zouden zijn "vernietigd" (pagina 233-234). "Vernietigd" is waarschijnlijk onzin, maar zoals bekend zijn onder de oudere Mugabe veel witte boeren van hun land beroofd of werd hen het werken onmogelijk gemaakt. In de jaren tachtig ging het nog netjes via een opkoopregeling[49]. Overigens ook later zonder genocidale praktijken[50] - wat "vernietigd" wel doet denken. Het opvoeren van de gebeurtenissen in Zimbabwe is een retorische truc: door een - valse - analogie te suggereren, bekruipt de lezer het gevoel dat het in Zuid-Afrika vroeg of laat die kant op gaat.

Op de cover van het boek Into the Cannibal's Pot van Ilana Mercer staat een naakte witte vrouw wier huid is overdekt met bruine handafdrukken. De racistische boodschap is onmiskenbaar.
De zich "paleolibertarian writer" noemende Mercer groeide op in Zuid-Afrika als dochter van een Joodse rabbijn die streed tegen apartheid (en hij ontmoette ooit paus Johannes Paulus). Lastig gevallen door het regiem, emigreerde hij in de jaren zestig naar Amerika. Daar heeft zijn oogappel zich ontpopt als een uiterst rechtse activist in het netwerk van islamhaters.
Mercer is fan van de sociopaat Ayn Rand. Peter Brimelow, een ultraconservatief die ooit bij Forbes zat en in latere organen, zoals National Review en VDARE, pure racisten toeliet, beschouwt ze als een belangrijke denker.
Mercer heeft een vaste column op WorldNetDaily (WND) van Joseph Farah (specialist in complottheorieën), volgens onderzoeksgroep Hope not Hate een geliefd platform voor "counterjihadisten" in de VS. Inderdaad publiceren daar de moslimvreters Pamela Geller en Diana West (vriendinnen van Geert Wilders), Frank Gaffney en de relatief beschaafde Daniel Pipes. Op hoofdlijnen steunt Mercer hun - deels rabiate en krankjorume - strijd tegen de islam hartstochtelijk. Ook is ze - net als Geller - lovend over de extremist Srdja (Serge) Trifković, die woordvoerder was van Radovan Karadžić.

Foto Wikipedia.

Het proefschrift van Rodney Warwick heet White South Africa and Defence 1960-1968. Het is een hele of halve apologie van het optreden van het apartheidsbewind, in het bijzonder de South African Defence Force (SADF), in de jaren zestig. De acute dreiging van een communistische overname - met talloze witte slachtoffers - moest worden afgewend, volgens Warwick. Deze lijn van verdediging van een schrikbewind doet denken aan de vaak gehoorde zelfrechtvaardiging van bijvoorbeeld de dictaturen van Pinochet in Chili en Videla in Argentinië.
In een recent stuk valt Warwick bewonderaars van Franz Fanon aan, studentenleider Chumani Maxwele die met zijn aanhang het neerhalen van een standbeeld van Cecil Rhodes (1953-1902) eist, de Britse koloniale ondernemer en aanscherper van institutionele rassendiscriminatie. Warwick vergelijkt het ANC met de "wrede" verzetsbeweging FLN in Algerije (waar echter ook de Fransen moordden en martelden).
Hij memoreert "de moord en gedeeltelijke kannibalisering" van de non Mary Aidan Quinlan in het Zuid-Afrika van 1952 door zwarte opstandelingen. Ik heb het boek van Ilana Mercer niet gelezen, maar de titel is wellicht door dit voorval ingegeven.
Het huisarrest in 1953 van ANC-leider Albert Luthuli, die een geweldloos verzet in de geest van Martin Luther King voorstond, noemt Warwick dan weer niet. Volgens Bas Kromhout droeg dit bij aan de radicalisering van het ANC.

Foto: oude blog van Warwick.

Steve Hofmeyr wordt niet moe rond te bazuinen dat witte Zuid-Afrikanen "als vliegen" worden vermoord. Hij zei tegen Bosma (pagina 261) dat er een "keiharde genocide" aan de gang is. "My stam sterf", aldus de entertainer. Africa Check ontmantelt gedetailleerd Hofmeyr's cijfers en beweringen[51]. Het enige dat een beetje overeind blijft, is zijn stelling dat elke vijf dagen een witte boer wordt vermoord. Dit is eens in de acht dagen[51] - maar schokkend blijft het (zie hierboven).

Volkszanger Steve Hofmeyr - Bosma voert hem op als kennis, met wie hij een rugbywedstrijd bezoekt - staat bekend om zijn nostalgie naar goede blanke tijden. Zo mag hij graag het oude volkslied "Die Stem van Suid-Afrika" aanheffen.
Op Twitter beweerde hij dat zwarten "de architecten van de apartheid" waren. Toen hij zich voor een rechter moest verantwoorden, lichtte hij zijn tweet als volgt toe: de zwarten waren gewoon zo dom, dat de blanken hen wel op afstand moesten houden.
Hij heeft gedreigd in een lied het scheldwoord kaffir (voor zwarte Zuid-Afrikaan) te gebruiken, al zag hij daar na protesten vanaf. Dit heeft iets komisch, omdat streng gelovige moslims wat betreft andersdenkenden verzot zijn op de term kufr (wat letterlijk "ondankbaarheid" betekent); vrijwel hetzelfde scheldwoord dus, gebezigd door verschillende 'minderheden in eigen land'.
Diverse journalisten en publieke figuren hebben Hofmeyr een ontkenner van de misdadigheid van de apartheid genoemd en een schande voor Zuid-Afrika.

Foto Wikipedia: Hofmeyr in 2007.


Stagnerende landhervormingen

Mede de door Bosma gesuggereerde parallel met het vroegere Rhodesië, laat de lezer een decimering vermoeden van de Zuid-Afrikaanse witte boerenbedrijven[53]. De werkelijkheid is, dat het met de door het ANC in 1994 beloofde hervorming van het koloniaal uiterst scheef getrokken grondbezit, juist totaal niet opschiet[54]. The Natives' Land Act van 1913 kende het overgrote deel van de landbouwgrond toe aan mensen van Europese komaf. Sinds het einde van de apartheid is nog maar 8 à 9 miljoen hectare overgegaan van witte in zwarte handen[55]. Hoeveel land witte boeren in totaal bezaten in de tijd van apartheid, wordt betwist. De tot Wikipedia doorgedrongen claim van de EFF dat 40.000 witte boeren ("een tiende procent van de bevolking") nog steeds 80 procent van de grond bezitten, is onjuist[56]. Afgaand op verschillende publicaties, kom ik op 55 tot 87 miljoen hectare[57].

De transformatie gebeurt keurig via een opkoopregeling van de regering en particuliere aankopen. Een van de redenen - zij het een ondergeschikte - dat het langzaam gaat, is dat een deel van de nieuwe zwarte eigenaren weer grond terug verkoopt aan witte.[58]

Minister van Landhervorming Gugile Nkwinti zei in 2011[59]:
"There are no silver bullets to the resolution of the post-colonial land questions anywhere in the world. [...] In our country we wanted to solve it yesterday - it's not possible, such an emotive issue. So we think it's going to take a bit of time and it will require patience."
Dit klinkt niet echt als de taal van een zwarte junta die aanstuurt op een genocidale beroving van witte boeren.


Valide punten van Bosma

Het African Institute of Race Relations (SAIRR) schreef in 2012 - ik haalde het hierboven al aan - dat "het beëindigen van het commandostelsel" en de "op zijn best ambivalente houding van de regering en het ANC" tegenover het "aanmoedigen door sommige van zijn leden om boeren te vermoorden", een situatie schiepen waarin "het waarschijnlijk is dat boeren worden vermoord".[60]

Het commandostelsel, structureel opgezette zelfverdediging door boeren - meer dan 50.000 leden - onder auspiciën van leger of politie, werd door de ANC-regering in stappen ontbonden tussen 2003 en 2008. Saillant feit is dat Mandela juist voorstander was van het systeem[61]. Dat het verbod werd ingegeven door "de rol die het speelde ten tijde van de apartheid", zoals de ANC-minister voor Veiligheid beweerde, kan daarom nauwelijks overtuigen[62]. Er is vrij brede overeenstemming dat de opheffing onverantwoord was, omdat de politie geen middelen had de veiligheid op het platteland op peil te houden[63]. Wel zouden er incidenten van machtsmisbruik door de commando's zijn voorgevallen[64].
Al bij al kan ik me niet aan de indruk onttrekken, dat oud zeer een op zijn minst overhaaste en zelfs 'discriminerende'[65] maatregel heeft ingegeven; de ANC-regering had eerst vervangende beveiliging moeten realiseren en heeft ter zake nog steeds een zware verantwoordelijkheid.

Betreffende de "op zijn best ambivalente" houding van het ANC, heb ik geen andere aanwijzingen kunnen vinden dan de reeds genoemde: zeer kwalijke uitlatingen van Julius Malema en Ronald Lamola van de ANC Youth League, die zoals vermeld enkele malen hebben gedreigd met geweld tegen witten; en president Zuma die in 2012 het lied "Dood de boer" zong (video) op een ANC-bijeenkomst - wat extra provocerend was vanwege eerdere maatschappelijke verontwaardiging over dergelijke optredens van Malema. Kenners van Zuid-Afrika kunnen dit mogelijk aanvullen.

Lamola zegt een poging te willen doen de enkele jaren geleden door het ANC ontbonden ANCYL nieuw leven in te blazen en wil dan de nieuwe voorzitter worden[66]. Een indicatie voor de lijn van het ANC zal zijn of hij buiten bestuurlijke posities wordt gehouden. En of men echt werk maakt van het aan TLUSA beloofde dumpen van het lied "Dood de boer" (zie hierboven).

De bezorgdheid van Genocide Watch is te alarmistisch, maar mag niet worden weggewimpeld. Stanton - al zijn de nodige van zijn kwalificaties kwestieus en is zijn objectiviteit en systematiek twijfelachtig - lijkt een man met een oprechte missie die niet zonder redenen wijst op een in theorie explosief potentieel in Zuid-Afrika onder met name jonge zwarte radicalen, die de aanpak van de ontspoorde Robert Mugabe bewonderen.

De veiligheidssituatie van (witte) boeren in Zuid-Afrika is onaanvaardbaar slecht (nog afgezien van het enorm hoge nationale gemiddelde moordcijfer). En de bestaanszekerheid van met name grondbezitters en grootindustriëlen, kan kantelen en gaan lijken op die in Zimbabwe. Al wijs ik er nogmaals op dat de landhervormingen en latere roof in het buurland van Zuid-Afrika weliswaar een uittocht van witte boeren hebben veroorzaakt, maar weinig slachtoffers hebben geëist.
De radicale Economic Freedom Fighters (EFF) van Malema - met zijn rode baret als eerbetoon aan Hugo Chávez - haalde afgelopen verkiezingen 6 procent van de stemmen, dus substantieel lijkt de kans op een extreme regering vooralsnog niet[67]; afgezien van de mogelijkheid van een buitenparlementaire revolutie, waar de bevolking waarschijnlijk te divers voor is.


Voorland van Europa?
"Het is misschien een afwijking van mij omdat ik jarenlang activist tegen de apartheid ben geweest, maar ik beschouw de massale ontworteling en extreme gewelddadigheid van de samenleving in Zuid-Afrika als een voorland, als een soort microkosmos waarin je het politieke, etnische en criminele geweld aantreft dat ons mogelijk ook te wachten staat. Ik besef dat het geweld in de wereld objectief gezien misschien niet toeneemt, maar in de subjectieve beleving gebeurt dat wel en die subjectieve beleving heeft reële consequenties, bijvoorbeeld in de vorm van tegengeweld. Ik krijg dan visioenen van dikke blanke huisvrouwen in Zuid-Afrika die op de schietbaan met pistolen oefenen om te leren zich te verweren tegen verkrachters. En vergis je niet, net als in Bosnië in de jaren negentig is het ook vandaag in Nederland denkbaar dat buren die decennialang vreedzaam hebben samengeleefd tegen elkaar opstaan en massaal geweld tegen elkaar plegen."
Dit zegt de filosoof Hans Achterhuis in De Groene Amsterdammer (2008)[68]. Martin Bosma, zij het met totaal andere motivaties en bedoelingen, bevindt zich dus in goed gezelschap bij het bezien van Zuid-Afrika als een hachelijk avontuur, dat ons iets kan leren over onze toekomst. Laat ik voorop stellen dat ik het trekken van grootse parallellen onjuist acht; alleen al het wezenlijke verschil dat de autochtone bevolking daar zwart en hier wit was, maakt een vergelijking in zekere zin gezocht en hoe dan ook moeilijk.

Maar het verschil vervaagt naarmate meer Europeanen van kleur witte Westerlingen gaan zien als 'eigenlijk' nog koloniale heersers die met hun "witte privileges" zwarten kort houden. En naarmate meer witte Europeanen burgers van kleur gaan beschouwen als 'inherent' opportunistisch, lui of zelfs crimineel belust op hun have en goed. Zeker wanneer het bevolkingsaandeel van Europeanen met een donkere huidskleur door de globalisering en immigratie - in hoge mate gedreven door bedrijfsbelangen, beste PVV-fans - geleidelijk toegroeit naar dat van witten (wat in grote steden al aan de orde is).

Quinsy Gario, kunstenaar en activist tegen Zwarte Piet, schrijft in een lofzang op "Verworpenen der aarde" (1962) van Franz Fanon ("Een verpletterend boek over dekolonisatie")[69]:
[Critici die niets moeten hebben van extremisten in de antiracismebeweging] "willen dat mensen op fatsoenlijke wijze hun ongenoegen over hun behandeling met ons delen. Maar, zoals Fanon ons leert: men verzet zich op verschillende manieren tegen koloniale denkpatronen en onderdrukking."
Gario's hele betoog ademt het idee dat ook het Nederland van nu er min of meer koloniale praktijken op na houdt. En dan is Gario nog niet eens de grootste radicaal. Boze jonge mannen als Abulkasim al-Jaberi en de rapper Appa laten zich een stuk extremistischer uit. Al-Jaberi schaart de oorlog in Gaza - de Nederlandse politie is volgens hem "medeplichtig [...] aan Israëlische oorlogsmisdaden" -, de rassenrellen in Ferguson, het Joodse getto in Warschau in WOII en, jawel, de figuur van Zwarte Piet in ons land, onder één noemer: wit racisme. Hij hield zijn publiek de Palestijnse vliegtuigkaapster Leila Khaled ten voorbeeld. Dat kan je niet anders noemen dan dreigende taal. Appa riep op een manifestatie uit: "Nou minister president en de rest van die poppenkast om je heen, hier zijn we! [...] Jullie zijn de grootste verantwoordelijken voor de shitstorm die gaat uitbreken straks als dit zo doorgaat!"[70]

Dan lijkt opeens de afstand tussen Zuid-Afrikanen als Ronald Lamola en Julius Malema en Europeanen als Abulkasim al-Jaberi en Appa verrassend klein; al roepen Al-Jaberi en Appa niet op tot geweld, een belangrijk verschil. En staan - inderdaad - ook een Martin Bosma en een Steve Hofmeyr dicht bij elkaar.

Het ingewikkelde is, dat "witte privileges" wel degelijk nog bestaan (maar niets met raskenmerken te maken hebben[*]). Zoals ook een oververtegenwoordiging van criminelen van kleur nog een feit is (wat evenmin iets met ras van doen heeft). Deze verschijnselen zijn een beetje elkaars spiegelbeeld. Het eerste heeft - onder meer, het gaat mede om historisch dominant geworden waarde- en vooroordelen, idioom, lesstof et cetera - te maken met gemiddeld 'goed gesitueerd zijn' (welstand, media- en machtsposities). Het tweede hangt - onder andere, het gaat mede om zichzelf versterkende subculturen - samen met sociaaleconomische achterstanden. Wat deels inderdaad een erfenis is van het koloniale Westerse verleden.

[*] Later toegevoegd: bedoeld is dat de privileges niet zijn ontstaan doordat 'witheid' inherent een bepaald gedrag behelst dat moest leiden tot deze voorrechten. Uiteraard is het ondervinden van de voorrechten wel gerelateerd aan een witte huid.

Inmiddels zijn er echter ook veel witte Westerlingen die bar weinig profiteren van witte privileges; en de groep mensen van kleur die vermogend is en status geniet, groeit gestadig. Toch is de verleiding onder activisten van kleur groot om te simplificeren en met polariserende karikaturen te schermen. Om maar te zwijgen van dito optredens van Wilders, Bosma en legio PVV'ers en sympathisanten. Zoals Achterhuis zegt: de "subjectieve beleving heeft reële consequenties". Daarom is het enorm belangrijk de complexe werkelijkheid in het oog te houden. Een vals beeld is snel gevormd en moeilijk weer uit je hoofd te zetten. Journalisten en andere publicisten en spraakmakende burgers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid. We hebben in het veranderende Europa van deze tijd meer dan ooit behoefte aan zorgvuldige analyse en dialoog. We hebben bruggenbouwers nodig, geen haat zaaiers.

Zuid-Afrika heeft geen andere keuze dan multicultureel zijn (en dat is inmiddels weinig anders in veel dichtbevolkte gebieden van Europa). De verschillende etnische groepen zijn geografisch te zeer vermengd om nog van elkaar te kunnen scheiden. Dit geldt ook voor de witten, die in geen enkel gebied de meerderheid uitmaken. Daarom is een volksstaat tot mislukken gedoemd. Of je moet een horrorscenario zoals de Westbank of de splitsing van India en Pakistan een prettig vooruitzicht vinden.


Slotwoord

Helaas heeft Martin Bosma een boek afgeleverd, dat de spanningen tussen witte Nederlanders en landgenoten van kleur of moslims alleen maar zal aanjagen. Evenals de in de media enige furore makende ultrarechtse[71] nationalist Thierry Baudet (die Bosma noemt in zijn dankwoord) stelt hij zich op als waarschuwer tegen een burgeroorlog - terwijl hij door zijn demonisering van de vreemdeling (mensen van kleur, moslims) juist een burgeroorlog in de steigers zet. Een gotspe. Mogelijk zelfs een selffulfilling prophecy[72].

Eerder heb ik laten zien hoezeer Wilders en Bosma verwikkeld zijn geraakt in een internationaal netwerk van moslimhaters[73]. Hierboven heb ik dit kunnen aanvullen met een paar namen en platforms van "counterjihadisten" die me nog onbekend waren (Ilana Mercer, National Review en VDARE van Peter Brimelow, World Net Daily van Joseph Pharah). Het genocide-meme circuleert in die kringen al lange tijd[73bis].

In 2011 schreef Bosma dat de blog Gates of Vienna zijn "dagelijkse halte" was voor nieuws "over de islam en andere zaken des levens"[74]. Wilders publiceerde er enkele stukken. Onder meer een aantal lange artikelen van ene 'El Inglès' op Gates of Vienna gaan alle perken van humaniteit en beschaving te buiten. Leest u anders zelf eens "The Danish Civil War", "On Vigilantism" en "Surrender, Genocide… or What?". Ja, genocide. Met de juridische disclaimer dat zijn visie "beschrijvend, niet normatief" zou zijn, maakt deze auteur de geesten rijp voor de noodzaak van het uitroeien van moslims in het Westen.[75]

In 2010 sprak Geert Wilders op de Deense televisie de wens uit "miljoenen, tientallen miljoenen" moslims Europa uit te zetten omdat ze "denken" aan de sharia[76]. De beheerder van Gates of Vienna, de Amerikaan Edward May, schreef in 2006 in het artikel "The shape of things to come in Europe"[77]:
"Europe can wake up now, or it will be jolted out of its slumber later by a knock on the door. Waiting on the other side is an armed man in a uniform, a man of firm purpose, having no qualms and no scruples. He is ready to act at a moment's notice, and with absolute ruthlessness."
Over pogroms gesproken. De kou slaat je om het hart.

Montasser AlDe'emeh herinnert zich in het boek De Jihadkaravaan. Reis naar de wortels van de haat (2015)[78]:
"'Waarom moet mijn zoon leren over de Holocaust als de Israëli's zelfs het woord Nakba willen verbieden?' riep vader, terwijl hij met zijn rechtervuist op tafel sloeg waardoor het bestek in de lucht vloog.
[De Joodse professor Julien Klener] zat tegenover me in de les Bijbels Aramees. De Aramese letters die uit mijn pen vloeiden, vormden het moederalfabet van het Arabisch én het Hebreeuws. [...] Plots dacht ik een traan in de ogen van de baron te zien. Ik weet niet of hij het zo bedoeld had, maar voor mij voelde het aan alsof hij begreep wat ik met de verwijzing naar mijn vader had bedoeld. Ik zag een mens, geen jood, geen zionist of wat dan ook. De Universele Mens. Wij waren niet enkel één in taal en cultuur, maar ook in lijden."
Martin Bosma oreerde bij de uitvaart van een PVV-collega, de geradicaliseerde arabist Hans Jansen[79]:
"Op de herdenking van de Armeense genocide hadden we zojuist het Aramese Onze Vader gehoord met daarin de zinsnede 'jitkadash shemo', wat als twee druppels water lijkt op het Hebreeuws, het heiligen van Gods naam. Die overeenkomst vonden we prachtig."
Bij het uitkomen van Minderheid in eigen land heeft Bosma vast ontroerd teruggedacht aan Jansen (hij noemt hem evenals Baudet in zijn dankwoord[80]), die bij de presentatie van een eerder boek van Bosma het beeld had opgeroepen van "rivieren van bloed", die zouden vloeien in de strijd met de islam[81].

Het moge duidelijk zijn, waarom ik tot slot deze citaten tegenover elkaar heb gezet. 

Ik houd me aanbevolen voor correcties van lezers - in een bewerkelijk exposé als het onderhavige, sluipen onvermijdelijk fouten.

Noten

Leeswijzer: [L1] verwijst naar item "[L1]" in de literatuurlijst onder de noten. Enzovoort.

[1] "[...] op een aantal cruciale onderwerpen vliegt hij uit de bocht. Dan citeert hij bronnen verkeerd, presenteert hij de geschiedenis onevenwichtig of verdraait hij zelfs de feiten. Dit maakt zijn boek in hoge mate onbetrouwbaar." Zie [L1]. Cf. [L18].

[2] Kijk op internet naar "cultural marxism" en "cultureel marxisme" of "cultuurmarxisme".
Aanvulling 21 juli: De uiterst rechtse miljardair Donald Trump, in de race om presidentskandidaat voor de Republikeinen te worden, hamert tot dusver met vrij veel succes op de vermeende misdadigheid en funeste invloed van met name Mexicaanse immigranten, die hij "verkrachters" heeft genoemd. Hij wordt gesteund door Ann Coulter (meer over haar in de eerste bijlage hieronder), die hem jaren geleden een "clown" noemde maar hem nu "geweldig" vindt. Bosma juicht de opmars van Trump toe in een tweet: "VS beleven Fortuyn-moment. Donald Trump praat over immigratie. Elites walgen. Burgers omarmen."
Toegevoegd februari 2017: Zie ook "The Nazi Roots of the Word 'Cultural Marxism'" (Door Jerlerup, Breitbart Watch / Loonwatch, 15 februari 2017).

[3] Interviewer: "Do you for instance think that the fact that cities such as Amsterdam, Rotterdam and The Hague - soon if not now already - will be in majority non-white, is unacceptable for The Netherlands?”  Wilders: "Of course this is unacceptable." BBC Hardtalk, 22 maart 2006.
Aanvulling 30 juni: Wilders doet dit dunnetjes over in een speech hij het uitkomen van Bosma's boek: "De volksvervanging gaat ondertussen vrolijk door. Onlangs onderstreepte de burgemeester van deze stad dat we een niet-westerse meerderheid in Den Haag toch vooral moeten accepteren. Hij vindt het blijkbaar prima dat autochtonen een minderheid worden. En wie dat OK vindt voor deze stad, zal dat ook graag willen voor heel Nederland. Inmiddels zien wij die wensdroom langzaam bewaarheid worden. Autochtonen vormen een steeds kleiner deel van de bevolking." Wilders houdt betreffende Zuid-Afrika een beetje afstand tot het genocide-frame van Bosma: "Sommigen vrezen zelfs voor een genocide"; "Misschien hebben de Afrikaners nog geluk. Ze zijn niet een minderheid onder een islamitische meerderheid. Dat zal, bij ongewijzigd beleid, wel ons lot zijn." Maar veel stelt die terughoudendheid niet voor, want hij voegt er meteen aan toe: "Zo kan voor een volk het gebied waar het is geboren ook een graf worden." Zie [L58].

[4] "In 86.9% of the cases, the victims were Africans. Whites accounted for 1.8% of the cases (although whites make up 8.85% of the population)." Zie [L2]

[5] "A total of 1734 murders and 3341 attacks since January 1990 to 15 September 2014 are reflected in the TAU SA data base." Zie [L3].

[6] "Statistics South Africa’s 2007 Census of Commercial Agriculture recorded that there were 32,375 commercial farmers in the country (i.e. people running farming operations either full-time or part-time). Unfortunately no figures are available for the total farming community." Zie [L4].

[7] "[...] there are 47 000 commercial farmers in South Africa. This is based on StatsSA's Census of Commercial Agriculture 2007." Zie [L5].
"In South Africa, there are some 1.25 million smallholder farmers (on communal ... comparison, there are approximately 46,400 commercial farmers [...]". Zie [L6]. Cf. [L7] voor getal 40.000.

[8] "According to a 2003 police committee of inquiry into farm attacks, cited by Solidarity, 38.4% of farm attack victims were described as being black, coloured or Asian. TAUSA's figures suggest that 208 (or 13.5%) of those murdered in farm attacks between 1990 and 2012 were black." Zie [L2].
In [L2] is sprake van: "TAUSA figures for the 22 years between 1990 and 2012 state that 1,544 people were killed in farm attacks." Gaat men daar vanuit, dan liggen de percentages slachtoffers enkele tienden procenten lager.
Vergelijken met de meer recente telling[5] geeft (1734 minus 38,3%) minus (1544 minus 38,3%), is 1068 minus 951, is 117 vermoorde witte boeren in circa 2 jaar: gemiddeld 59 slachtoffers in 2013 en 2014. Het gemiddelde over 1990-2012 is (1544 minus 38,3%)/22 = 43. Dit geeft enige steun aan de stelling van AfriForum dat het aantal vermoordden de laatst paar jaar relatief hoog is; maar een trend is daar nog niet uit af te leiden, het kan gaan om fluctuaties: cf. [29].
Verder hebben mijn extrapolaties een flinke foutmarge, omdat het aantal witte boeren in geen enkele publicatie met zekerheid is vastgesteld (onder meer omdat in een deel van de ondernemingen meer of minder dan één witte boer actief kan zijn: zie [L36]; omdat het percentage niet witte vermoorden hoogst onzeker is[9]; en omdat de precieze begindatum van de telling[5] van 1990 tot 15 september 2014 me onbekend is, alsook de begin- en einddatum van de telling over 1990-2012. De lezer houde me sowieso ten goede wat betreft de extrapolaties; ik ben geen statisticus en laat me graag corrigeren.

[9] TSUSA, echter zonder onderbouwing met cijfers: "Very little, if any, evidence exists of whites being the perpetrators of farm attacks. In the same breath, the vast majority of victims are white whilst the overwhelming number of those committing the crimes are black." Zie [L3].

[10] Ga je uit van het geschatte aantal niet-zwarte - dat wil zeggen het aantal witte of licht getinte - vermoordden, dan kom je op 1734 minus 13,5 procent = 1500 vermoorden in 24,7 jaar of 3,75 procent van het totale aantal van 40.000; dus op een werkzaam leven van 47 jaar: circa 7 procent kans op enig tijdstip te worden vermoord.

[11] Johan Burger van ISS: "What is also worrying is that the number of persons killed, injured or otherwise victimised during farm attacks, may be much higher than the figures reported by TAUSA." Zie [L4].

[12] Reuters, echter zonder bronvermelding: "For while South Africa's overall annual murder rate has more than halved [dit klopt niet, zie [L2]; Ikje Ergens] since the end of apartheid to around 32 people per 100,000, figures for commercial farmers show a near 50 percent rise to an average rate of some 290 per 100,000 a year in the five years to 2011." Zie [L7].
Time Online, echter zonder bronvermelding: "Death has stalked South Africa's white farmers for years. The number murdered since the end of apartheid in 1994 has passed 3,000." Zie [L8].
"In neighbouring Zimbabwe, a campaign of intimidation that began in 2000 has driven more than 4,000 commercial farmers off their land, but has left fewer than two dozen dead." Zie [L8].
DigitalJournal, echter zonder bronvermelding: "Two more South African farm dwellers were murdered - bringing the death rate for white commercial farm dwellers to 3,037 since apartheid rule ended in 1994." Zie [L9].

[13] "[...] the shocking reality is that the 39 farmers reportedly murdered in 2012 equals a ratio of 120,4 per 100,000. This is 2,2 times higher than that of the police and 3,8 times that of the general population." Zie [L4].

[14] Stanton, zonder bronvermelding: "Afrikaner farm owners are being murdered at a rate four times the murder rate of other South Africans, including Black farm owners." Zie [L14].

[15] Stanton, zonder bronvermelding: "The South African Government for the last 18 years has adopted a policy of deliberate government abolition and disarmament of rural Commandos run by farmers themselves for their own self-defense.  The policy has resulted in a four-fold increase in the murder rate of Afrikaner commercial farmers." Zie [L14].

[16] "In this comparison farming families are 13 times more likely to be attacked than other families. However, farm attacks also include all forms of robbery and not just house robbery. [...] This table shows that when smallholdings are taken out of the equation the farm attack rate declines to 262/100 000 farmers and their families. Compared to the national house robbery rate of 33/100 000 farmers are on this measure eight times more likely to be attacked than other citizens. Zie [L5].

[17] "On this analysis farmers are twice as likely to be murdered as ordinary citizens." Zie [L5].

[18] "On this comparison farmers and their families are not more likely to be murdered than other citizens." Zie [L5].

[19] "There are number of obvious flaws in the Institute's [SAIRR] methodology." Zie [L12].

[20] "On the basis of the case dockets analysed, it found that there was a political or racial motive in only a fraction of cases. In most cases (89.3%) the primary motive was robbery. Intimidation featured in 7.1% of cases with a political or racial motive found in 2% of cases and labour-related issues featuring in 1.6% of cases. [...] But the evidence does not support claims that race or racial hatred is the primary motive for farm attacks. In most cases it is robbery. It is however quite possible that racial interaction during the attack, and possibly also historic racial tensions, as well as ongoing hate speech aimed at the farming community, could play a role during the commission of these crimes." Zie [L4].

[21] Zie [L11].

[22][Zie [L7].

[23] Zie [L5].

[24] Zie [L15].

[25] "It needs to be pointed out, however, that in the Summary of the Report, the Committee of Inquiry found that the degree of violence and cruelty present during farm attacks was exceedingly high and most state advocates attributed this extreme violence to racial hatred. There is no recent evidence contradicting this finding. (Page 428)". Zie [L3].
Ik heb hier echter geen specificatie dan wel onderbouwing van kunnen vinden en hou me aanbevolen voor een vondst.

[26] "The Food and Allied Workers Union said there was widespread violence on farms and that the living conditions of farm workers were inhuman." Zie [L11]. Bronnen - cijfers, onderbouwing - worden hierbij niet genoemd en ik ben er niet naar op zoek gegaan.

[27] "'When we refer to data there is a progressive decline in the number of farm killings,' she [national police commissioner Riah Phiyega] said at the SA Human Rights Commission's hearings on safety and security in farming communities." Zie [L11].

[28] "'We have found that in the last five years there has been a gradual increase, not only in farm attacks, but also in farm murders across South Africa,' said Roets." [...] "From 2006, the number of farm murders is within the 60 to 67 range. Given the reality that the number of farmers are decreasing annually, that is very concerning," said Van Zyl. Zie [L10].

[29] "It should also be noted that after a peak in reported murders during 2004 (115) the situation has stabilised at a still-unacceptable level of an average of 62 murders annually." Zie [L3]. Dit is inclusief niet-witte boeren.

[30] Een door HWR geraadpleegde functionaris zeg: "Despite the SAPS findings that the motives for violent crime against farm owners are largely criminal [...] The idea of 'attacks' has support from conservative whites and the media, but I don't agree with that. [...] I prefer to call it rather violent crime on farms and smallholdings, since we have no evidence that it is organized in any way.... We have been saying to the farmers who say there is an organized campaign 'bring us the evidence,' but since 1996 we have found nothing." Zie [L16].

[31] "'You don't attack farms and rape 80-year-old women with broken bottles and kill their husbands for a mobile phone,' Marike says. 'People say it's not genocide — but it is'." Zie [L17].
Aanvulling 14 juni: Dat Bosma het ANC van "genocide" beschuldigt blijkt tevens uit een tweet van 8 juni: "Jan Pronk, PvdA. Financierde vier clubs die genocide bedreven. Ontwikkelingshulp heet dat. #Minderheidineigenland" [screenshot]. Ook gebruikt hij het woord in een interview in Trouw.

[32] "In de passages die Bosma wijdt aan de burgeroorlog die begin jaren negentig, gedurende de moeizame onderhandelingen over de overgang naar een democratisch systeem, woedde tussen leden van het ANC en Inkatha, lijkt het alsof de laatste partij niet meedeed, behalve als slachtoffer. Ook de speciale politie-eenheid op Vlakplaas, die martelde, moordde en wapens leverde aan Inkatha, ontbreekt in het verhaal. Over de rol van Inkatha en de politie had Bosma voldoende informatie kunnen vinden in Hermann Giliomee's boek Die laaste Afrikaner leiers, waar hij op andere momenten vaak naar verwijst." Zie [L1]
"Als gevolg van het geweld van medio jaren tachtig tot de algemene verkiezingen in 1944 kwamen naar schatting twintigduizend mensen om het leven. Tal van, vaak aanvankelijk zeer sceptische journalisten en onderzoekers, hebben vastgesteld dat dit geweld in hoge mate werd aangewakkerd door de veiligheidsdiensten van het toenmalige apartheidsbewind. [...] Uitvoerig onderzoek, mede gebaseerd op verklaringen van vroegere Inkatha-leden, door de Waarheidscommissie bevestigde dat de die beweging door het Zuid-Afrikaanse leger en de politie van wapens werd voorzien. De opkomst van het ANC in Natal alarmeerde Inkatha-leider Buthelezi dermate dat hij Mandela's beweging de oorlog verklaarde. [...] Het ANC heeft zeker geen schone handen maar veruit de meeste doden vielen als gevolg van Inkatha-acties. Met genocide heeft dit allemaal niets te maken." Zie [L18].
Zie ook Wikipedia met referenties over politiek geweld tussen Inkatha en het ANC.

[33] Zie [L14].

[34] Zie [L19]. Terzijde: rond de jaarwisseling van 2011/2012 zette Stanton Zuid-Afrika ook al eens tijdelijk in de fase "voorbereiding". Zijn zorgen over Zuid-Afrika zijn zoals boven aangegeven dan ook blijvend.

[35] "Genocide is a process that develops in ten stages that are predictable but not inexorable. At each stage, preventive measures can stop it. The process is not linear. Stages may occur simultaneously. Logically, later stages must be preceded by earlier stages.  But all stages continue to operate throughout the process." Zie [L20].

[36] Zie [L21]

[37] Zie [L14].

[38] Zie [L22].

[39] "Malema said whites committed murder to get land. 'Actually they killed people to get that land and those minerals. We are not going to give them money when we take the land back [...] We will never do that, little did they know that we are not scared of blood. [...] We don't want to be defeated but seeing blood is not what we are scared of as long as that blood delivers what belongs to us we are prepared to go to that extent'." Zie [L23].

[40] "It is an illusion if South Africans believe they can get their land back peacefully, ANC Youth League deputy president Ronald Lamola said [...] 'We need an act as forceful as war to bring it back to the Africans'." Zie [L24].

[41] "AfriForum, TAU SA, the ANC and Julius Malema have reached a settlement over the 'Shoot the Boer' song, the ruling party said. The ANC announced on Wednesday that it had dropped its appeal against a court order that effectively bans singing of the struggle song. [...] [Willie Spies van AfriForum zei]: 'the ANC acknowledged that certain struggle songs contain lyrics that originate from a specific era in history which today can be hurtful to minority communities. Secondly, the ANC and Malema undertook to encourage and counsel their supporters and members to refrain from singing songs that could contain hurtful phrases'." Zie [L25].

[42] Zie Wikipedia met referenties over de ANCYL.

[43] "Lamola survived a sanction when the ANC's disciplinary committee came down hard on his former colleagues, including Julius Malema and Floyd Shivambu, who have since left the party to form the Economic Freedom Fighters." Zie [L26].

[44] Een lid van het ANC national executive committee (NEC): "Those guys are thugs [...] The rules of Parliament were not written for them. [...] The EFF had to be suspended." Zie [L27].

[45] Zie [L21].

[46] Zie [L5].

[47] "Some historians argue that as a powerful demographic minority, whites chose segregation/apartheid as a radical survival option; an alternative to inevitable post World War 2 political instability and economic meltdown. Emergent African leaders experimented with socialist alternatives and, in 1960, the PAC, ANC and SACP would not have settled for anything else; African nationalism was uncompromising in expecting whites to immediately relinquish state power."
[...] "It would be foolish to assume the white predicament has been unobserved by the swelling black criminal class. Placing their own interpretations upon the dramatically disempowered white community's position, the black criminal collective consciousness understands whites are now 'historical fair game'."
[...] "British historian Niall Ferguson's recent landmark 20th-century history War of the World contains some chilling implications for racial minorities. The last 100 years has demonstrated 'the fragile edifice of civilisation' can quickly disintegrate under certain stress conditions, such as occurred within countries and empires: Turkish genocide of Armenians (1915); Japanese mass murders of the Chinese; the European Jewish Holocaust (1930s and 1940s), Rwanda and Bosnia (1990s)." Zie [L28].

[48] "32.12 The number of murders per 100,000 people in South Africa in 1970. 30.9 The number of murders per 100,000 people in SA in 2011/12." Zie [L2].

[49] "Land reform in Zimbabwe in the 1980s was much more effective than reform in South Africa to date, because the government there engaged robustly in the land market, acquired reasonably good quality farms, restructured them to facilitate small-scale family farming and provided high levels of support to new farmers. Those policies wound down in the late 1980s and in the 1990s under the pressure of structural adjustment and a growing economic crisis in the country. By 2000, a full-blown economic crisis intersected with a crisis of political legitimacy (the ruling party faced its first defeat in the polls) that propelled government and its supporters (including the so-called war veterans) to engage in extreme forms of land seizure." Zie [L29].

[50] "About 18 white farmers were killed in violent takeovers of their land while almost all of the country’s 620,000 permanent and seasonal farm-workers were driven away from their homes". Zie [L30]; de situatie in Zimbabwe is voor zwarten in de landbouw verbeterd, blijkt uit het artikel.
Zelfs een alarmistische Zuid-Afrikaanse blog die het aantal vermoorde witte boeren in Zuid-Afrika overdrijft, spreekt over slechts 22 doden in Zimbabwe. Cf. [L8].

[51] "Hofmeyr's claims are incorrect and grossly exaggerated the level of killings." Zie [L2].

[52] "Hofmeyr's statement that a white farmer is murdered every five days is therefore also incorrect. The claim would only be true if he included all farm attack victims of all races." Zie [L2].
Uitgaand zoals hierboven[8] van 1068 vermoorde witte boeren in 24,7 jaar komt je op ongeveer 1 per 8,4 dagen.

[53] Dit gaat in Zimbabwe overigens alleen om het aantal witte boeren (zie bijvoorbeeld Wikipedia met referenties ). Er zijn daar juist maar enkele tientallen witte boeren om het leven gekomen[50].

[54] "Redistribution efforts have largely failed so far with only 10% of redistributed projects productive - of 6.3 million hectares transferred - and Nkwinti said land reform targets were 'slippery'. [...] The target had been 'to transfer 30% of the 82 million hectares that is arable land in the hands of white commercial farmers to black emerging farmers,' Nkwinti later told AFP." Zie [L33].
Update juli 2017: En het schiet nog steeds niet op, de teller blijft staan op circa 10 procent: zie [L61].

[55] "Has the South African government redistributed 9.4-million hectares of land, or 7.3-million hectares, since 1994? President Jacob Zuma has laid claim to both figures in two separate speeches." Zie [L31].

[56] "Claims that 40,000 white families own either 80% of South Africa, or 80% of the country's farmland, are incorrect and not supported by the available data." Maar: "Certainly huge disparities remain and land ownership continues to be heavily skewed across racial lines twenty years after the end of apartheid." Zie [L36].

[57] "The average size of commercial farms in South Africa is estimated to be about 1,200 hectares under private ownership, and there are about 46,000 commercial farm units in the country". Zie [L34]. 46000 maal 1200 is ruim 55 miljoen hectare.
"82 million hectares that is arable land". Zie [L33].
"The 30% target, adopted in 1994 by South Africa's first democratically elected government, meant redistributing 26m hectares (64m acres) of white-owned land with a deadline of five years." Zie [L35].
100/30 maal 26 miljoen is 87 miljoen hectare.

[58] Zie [L33].

[59] Zie [L33].

[60] Zie [L5]. Bosma verwijst in zijn boek (pagina 246) tevens naar "Plaasmoorde: is ANC aandadig?" (News24, 19 oktober 2012) van Ernst Roets. Eventuele bronnen van Roets noemt Bosma niet.
Roets tweette ernaar; maar de link werkt niet meer en ik heb het niet kunnen achterhalen. Afgaand op dit Facebook-item en deze tweet draait het mogelijk om het zingen van "Dood de boer" door ANC-leden en uitlatingen van Malema en/of Lamola.
Voor recente uitspraken van Roets zie [L10]; hij stelt: "[....] the government [dus het ANC; Ikje], particularly the police department, has been refusing to release any information about farm attacks since 2007" - maar spreekt niet van het aanmoedigen van geweld.

[61] "One example is the low level of participation in the commando system. I am therefore giving instructions to the Minister of Defence to immediately investigate mechanisms to ensure maximum participation in the commando system not only by members of the farmers organisations, but also farmworkers and dwellers as well as the community in general." Zie [L37].

[62] "The system was phased out between 2003 and 2008 'because of the role it played in the apartheid era', according to the Minister of Safety and Security Charles Nqakula." Zie [L38].

[63] Zie bijvoorbeeld: "[...] [Johan Burger van ISS] said the phasing out of the commando system had created a vacuum which the current national rural plan was not addressing adequately." Zie [L11].

[64] "In 2005 then-Minister of Defence Mousioua Lekota explained that the process was 'driven partly to counter racist elements within some of commandos, but also because of constitutional issues.' This followed growing pressure after incidents of ongoing abuse of power were reported." Zie [L38] [L39].

[65] In principe natuurlijk juist niet, omdat een bijzondere veiligheidsvoorziening voor witten - maar ook voor hun zwarte personeel voor zover dat op het bedrijfsterrein woonde of werkte - werd opgeheven; en zo zwart en wit op het platteland formeel in dezelfde veiligheidssituatie belandden. Maar de facto werd met name een groep witte Zuid-Afrikanen een stuk veiligheid ontnomen. Als je het commandostelsel ziet als 'positieve discriminatie': in het teken van de dekolonisatie is een en ander aan positief discriminerende wetgeving voor zwarten opgetuigd; ik zie niet in waarom de witte boeren er op het zo belangrijke vlak van veiligheid geen recht op hadden. Mandela zag dat kennelijk precies zo[61]; en hij schetste ook een oplossing voor eventueel machtsmisbruik: zoveel mogelijk - vaak zwarte - arbeiders laten deelnemen aan het commandostelsel. En toezicht door de politie op orde houden natuurlijk.

[66] "Ronald Lamola is looking to make a comeback as the president of the ANC Youth League." Zie [L26].

[67] "At less than a year old, the EFF won over six per cent of the vote in last year's 2014 elections. Malema's radical-left platform calling for forced land redistribution from whites and nationalization of state resources may not be what Western investors have in mind for South Africa, the continent's most developed economy, but his defiance is proving to be a siren song for a key demographic of voters. The EFF call each other comrades, wear Hugo Chávez-inspired red berets, red coveralls and gumboots to parliament—theatrical outfits they say reflect their blue-collar constituents—all while taking the ANC to task for increasing corruption, high unemployment and lack of basic services." Zie [L40]. Zie ook Wikipedia met referenties over de EFF.
Aanvulling 27 juni 2015: Vorig jaar april heeft Malema gezegd, op Facebook: "I do not hate white people. I want us to share in the countries [sic] wealth which is in the hands of the minority. [...] There will never be a white genocide under our rule." Zie [L57].
Zie ook Wikipedia met referenties over "white genocide".
Aanvulling juli 2017: De pas opgekomen extremistische organisatie Black First Land First (BLF), die de leuze "Land or Death" voert en de EFF nog te mak vindt, is voornemens "enkele Zuid-Afrikaanse boerderijen te bezetten. Zonder strijd zal dat niet gaan. De rechtse witte partij Vryheidsfront Plus waarschuwde zelfs al voor een burgeroorlog. [Vicevoorzitter Zanele] Lwana haalt haar schouders op. "Witte Zuid-Afrikanen voeren al eeuwen oorlog tegen ons, alleen noemen ze het niet zo. Dus ja, we zijn bereid erom te vechten." Lwana prijst Robert Mugabe als "de enige echt moedige leider in Afrika". Kwalijk en verontrustend. Zie [L60].

[68] Zie [L41].

[69] Zie [L42]

[70] Zie [L43]. Update 3 november: Appa zet een stap uit de haat in een radiogesprek met journalist Natascha van Weezel. Het is afwachten of dit het begin is van een blijvend constructieve houding.

[71] Baudet noemde in 2012 Vlaams Belang, Front National en de PVV de "avant garde". Hij hield het openingsreferaat op een congres van Vlaams Belang en sprak in 2014 op de IJzerwake. Zie [L44] (onder de hoofdtekst).

[72] Zie [L45], in het bijzonder de paragraaf "Extreemrechtsen".

[73] Zie [L46].

[73bis] Noot toegevoegd 24 juni 2015: "[...] today's white supremacists don't see borders; they see a white tribe under attack by people of color across the globe. The end of white rule in Rhodesia (now Zimbabwe) and South Africa, they believe, foreshadowed an apocalyptic future for all white people: a 'white genocide' that must be stopped before it's too late. To support this view, they cite the murders of white farmers in South Africa since the end of apartheid. In recent years, extremists have distilled the notion of white genocide to 'the mantra,' [...]." Zie [L54]. Verder zeer lezenswaard: [L55] en [L56]. En zie mijn blog "De neonazi-breinen achter de witte genocide-meme - archetypische hersenspoeling?"

Toegevoegd 6 juni 2016: De racistische dichter Dan Roodt schrijft naar aanleiding van het publieke gesprek van Steve Hofmeyr met Martin Bosma in Den Haag op 1 juni:
"[...] Ons staan met ons rug teen die muur, en daarom sal ‘n toekomstige aanval of volksmoord [sic] deur die aspirant-Afrika-krygsheer Julius Malema en sy rooihemp-rebellegroep weerstaan móét word.
[...] As ek so na al die “identitêre” jeugbewegings in Europa kyk, asook die Amerikaanse meisies wat my op Twitter volg, dan moet die selfversekerde ANC met sy antiwit haat wat daagliks op ons uitgegiet word, pasop. Dalk is so ‘n scenario van ‘n rasseoorlog in Suid-Afrika waarin jong Europeërs en Amerikaners sy aan sy met ons kom veg, dalk nie so vergesog as wat dit tans klink nie…
[...] ons sou dom wees as ons nie die oorlogsugtige geluide rondom ons van die EFF, en selfs linkse verloopte Afrikaners soos Marx du Preez of die Stellenbosch-akademici verreken nie. As die beplande plaasbesettings geskied en hongersnood volg, gaan daar in elk geval anargie en geweld uitbreek. Só het dit in elke postkoloniale Afrikaland gebeur, en Suid-Afrika is mos nou “net nog ‘n Afrikaland” soos ons elke dag verseker word.
Die stryd om Westerse en Europese oorlewing woed wêreldwyd; dit was juis die tema van my praatjie in Nashville, Tennessee. Daarom is kruisbestuiwing en onderlinge saamstaan tussen blankes dwarsdeur die wêreld nodig." Zie [L59]

[74] Zie Gates of Vienna, 21 november 2011: "It's a signal honor to post an endorsement from Martin Bosma, a member of the Dutch Parliament for the PVV (Partij voor de Vrijheid, or the Party for Freedom). Longtime readers of Gates of Vienna are familiar with his work through a number of translated articles and videos that have appeared here in the last few years. [...] [Bosma:] 'Gates of Vienna is my daily stop when it comes to news on Islam, and other parts of life. Hey, I can't waste my time too much on the MSM. That the gates of Vienna are protected and defended by people on the other side of the ocean is a mere disgrace to us living here on the continent. Again, Americans fighting for Europe's freedom. It's both stimulating, and embarrassing'."

[75] Zie [L47].

[76] Zie [L48] en [L49]

[77] Zie [L50].

[78] Zie [L51].

[79] Zie [L52].

[80] Net als  David Pinto en de extremistische moslimhaters Paul Beliën en Peter Siebelt. Verder Danie Goosen (UNISA), Koos Malan (UP), Harry van den Dool, Andries Raath (UFS), Cor Ehlers en ene BA (UP).
Aanvulling 14 juni: Baudet is een van de "vrienden" van de International Center for Western Values van uitgever René van Praag (voorzitter), met de complotgek Bat Ye'or en wijlen Hans Jansen als adviseurs. De ICWV-vrienden zijn een mix van 'nette' rechtsconservatieven als Frits Bolkestein, Paul Cliteur, Diederik Boomsma en Kees van der Staaij, met bewezen rabiate moslimhaters als Pamela Geller, Robert Spencer, Fjordman, Andrew Bostom, Joost Niemöller, Wim van Rooy en de genoemde Bat Ye'or. Lieden waar je als weldenkend mens nog niet dood naast gevonden wilt worden. 
Van Praag houdt er een serie 'uitgeverij-pseudoniemen' op na; Minderheid in eigen land van Bosma verscheen bij Bibliotheca Africana Formicae. Dat het om Van Praag gaat blijkt hier en hier en hier. Het boek wordt ook aangeprezen op de site van zijn bekendste kanaal, Prometheus.
Titels van Hans Jansen verschenen eveneens bij Van Praag, die eerder samenwerkte met Theo van Gogh.
Er bestaat, zoals ik eerder liet zien, een hecht verknoopte kern van (extreem)rechtse moslimhaters, xenofoben en racisten met Paul Belien als spin in het web. En met de laatste tijd in toenemende mate Thierry Baudet als propagandist. Het griezeligst is dat aardig wat 'gewone' rechtsconservatieven nauwelijks of geen afstand houden tot pure haters en de laatsten salonfähig helpen maken.

[81] "Nederland heeft met het akkoord tussen PVV, CDA en VVD een 'D-Day' bereikt in de strijd tegen de islamisering. Dat neemt niet weg dat er nog strijd zal volgen, mogelijk met 'rivieren van bloed', zoals de rechtse Britse politicus Enoch Powell die in 1968 voorspelde als gevolg van de immigratie uit niet-Europese landen. Dat zei de arabist Hans Jansen vandaag in Den Haag bij de presentatie van het boek De schijn-elite van de valsemunters van PVV-Kamerlid Martin Bosma." Zie [L53].
Jansen vergist zich trouwens wat betreft Powell.


Literatuurlijst
 
[L1] Recensie – Martin Bosma doet de waarheid over Zuid-Afrika geweld aan
Bas Kromhout, The Post Online, 4 juni 2015

[L2] Are SA whites really being killed "like flies"? Why Steve Hofmeyr is wrong
AfricaCheck, 24 juni 2013

[L3] Tau Sa submission to the Human Rights Commission: National Hearing relating to safety and security challenges in farming communities
TLSA/TAUSA, 16 september 2014

[L4] Why it is more dangerous to be a farmer than a policeman in SA
Johan Burger, AfricaCheck, 6 november 2013

[L5] SAIRR amends view on farm attacks
Frans Cronje, Lucy Holborn en Boitumelo Sethlatswe, Politics, PoliticsWeb, 10 oktober 2012

[L6] Assessing the impact of grassroots innovation in agriculture
Brigid Lettye, Zanele Shezi en Maxwell Mudhara, UNU-MERIT, 2011

[L7] Killings of white farmers highlight toxic apartheid legacy in South Africa
Reuters, 3 december 2012

[L8] White farmers 'being wiped out'
Dan McDougall, Times Online, 28 mei 2010

[L9] Two more S.African farmers killed: death toll now at 3,037
Adriana Stuijt, Digitalournal, 17 februari 2019

[L10] Farm murders on the rise
AfriForum, 15 januari 2015

[L11] Farm murders decreasing, says Phiyega
Molaole Montsho, IOL News, 6 oktober 2014

[L12] Why the SAIRR is wrong about farm attacks
James Myburgh, PoliticsWeb, 9 oktober 2012

[L13] South African farm attacks
Wikipedia (met referenties)

[L14] Why are Afrikaner farmers being murdered in South Africa?
Leon Parkin & Gregory H. Stanton, Genocide Watch, 14 augustus 2012

[L15] Verslag oor plaasaanvalle skok
Marietie Louw, Volksblad, 22 augustus 2003
Zie ook hier.

[L16] Unequal Protection The State Response to Violent Crime on South African Farms
Human Rights Watch, 2001

[L17] Mandela's passing and the looming threat of a race war against South Africa's whites
Andrew Malone, MailOnline, 28 juni 2013

[L18] Kanttekeningen bij het boek van Martin Bosma
Door Bart Luirink, 4 juni 2015

[L19] Genocide Watch has launched its 2014 Report on Countries at Risk using its new Ten Stages of Genocide model of the genocidal process
Genocide Watch, "Recent alerts" | [screenshot]
Zie ook hier | [kopie].

[L20] 10 Stages of Genocide
Gregory Stanton, Genocide Watch, 2013

[L21] Dr. Greg Stanton of Genocide Watch Warns of Crime in South Africa
Gregory Stanton, Genocide Watch, 5 december 2014

[L22] Jacob Zuma sings "Kill the Boer" at ANC Centenery Celebrations in Bloemfontein, South Africa[in januari 2012]
YouTube, maart 2012

[L23] Blood for land, says Malema
SAPA, 16 oktober 2012

[L24] Land reform needs an act as forceful as war: ANCYL
News24, 19 juni 2012
Zie ook hier. En hier.

[L25] 'Shoot the Boer' deal struck
IOL News, 31 oktober 2012
Zie ook hier.

[L26] Lamola: ANC League not up for sale
Mogomotse Magome, IOL News, 12 oktober 2014

[L27] South Africa: ANC MPs told to discipline EFF 'thugs'
Mmanaledi Mataboge, Mail and Guardian, 19 december 2014
Zie ook hier.

[L28] Is SA crima a 'race war'?
Cape Argus, 5 april 2008

[L29] Q&A: Land Reform in South Africa
POV, 6 juli 2012

[L30] Thank you, Mr Mugabe: Zimbabwe’s forced land redistribution led to huge controversy - but it has transformed the lives of thousands of small farmers
Godfrey Marawanyika, The Indedpendent, 5 november 2013

[L31] Zuma’s land reform figures: Officials don’t seem to know the real numbers
Sintha Chiumia, AfricaCheck, 4 april 2014

[L32] is komen te vervallen.

[L33] Black farmers selling land back to whites
News24, 31 augustus 2011

[L34] Mapping South African Farming Sector Vulnerability to Climate Change and Variability
Glwadys Aymone Gbetibouo en Claudia Ringler, IFPRI, augustus 2009

[L35] The government’s plan for blacks to own more land is flagging
The Economist, 3 december 2009

[L36] Do 40,000 whites own 80% of SA? The claim is incorrect
Door Anim van Wyk, AfricaCheck, 14 september 2014

[L37] Address by President Nelson Mandela to the summit on rural Safety and Security
Nelson Mandela, 10 oktober 1998

[L38] South African Commando System
Wikipedia met referenties

[L39] South Africa: Land Committee Lobbies For Commandos To Be Disbanded
Sizwe samaYende, AllAfrica, 20 mei 2000

[L40] Is Julius Malema the new Nelson Mandela?
Door Stephanie findlay, McLeans, 11 mei 2015

[L41] 'Geweld hoort bij ons bestaan'
Door Aart Brouwer, De Groene Amsterdammer, 17 oktober 2008

[L42] Les damnés de la terre: Spits je oren!
Door Hassan Bahara, De Groene Amsterdammer, 26 mei 2015

[L43] Abulkasim al-Jaberi dreigt dat Nederland "ruïne" wordt
Ikj Ergens, 24 augustus 2014

[L44] Wilders' vriend Dewinter omarmt fascistische 'identitairen' en racistische American Renaissance
Ikje Ergens, 24 juni 2013

[L45] Het groeiende gevaar van selffulfilling apocalyptiek
Ikje Ergens, 11 september 2014

[L46] Wilders' schaduw Bjorn Larsen zit diep in netwerk rond genocideblog Gates of Vienna
Ikje Ergens, 6 december 2013

[L47] Wilders blijft linken naar genocide-blog Gates of Vienna
Ikje Ergens, 26 maart 2012

[L48] Wilders: miljoenen moslims weg
NRC, 15 juni 2009

[L49] Waarom Wilders een gevaar is voor de rechtsstaat
Ikje Ergens, 22 augustus 2010

[L50] The Shape of Things to Come in Europe
Baron Bodissey / Edward May, 14 oktober 2006

[L51] Voorpublicatie: De Jihadkaravaan
Pieter Stockmans en Montasser AlDe’emeh, Het grote Midden-Oosten Platform, 31 mei 2015

[L52] Adieu Hans [Jansen]
Martin Bosma, PVV-site, 12 mei 2015

[L53] Arabist Jansen: 'D-day' bereikt in strijd tegen islamisering
NRC, 29 september 2010

Toegevoegd 24 juni 2015:

[L54] White Supremacists Without Borders
Door Morris Dees en J. Richard Cohen, The New York Times, 22 juni 2015

[L55] Following the White Rabbit
Door Ryabn Lenz, Southern Poverty Law Center, herfst 2013

[L56] White genocide and the British far right
Door Paul Jackson, Searchlight, 17 augustus 2015

[L57] No white genocide under EFF rule: Malema
Sapa, 15 april 2014 [update: is weggehaald, wel nog gearchiveerd hier.]

[L58] Speech Geert Wilders bij boekpresentatie Martin Bosma
PVV.nl, 28 mei 2015

Toegevoegd 6 mei 2016:

[L59] Steve Hofmeyr se besoek maak deure in Nederland oop
Door Dan Roodt, Praag, 3 juni 2016

[L60] 'Witte Zuid-Afrikanen voeren al eeuwen oorlog tegen ons, alleen noemen ze het niet zo'
Door Niels Posthumus, Trouw, 4 juli 2017


[L61] Government to focus on land reform in 2017
SA News, 9 februari 2017 


 
Bijlagen


Bijlage 1 - Buchanan en Coulter (toegevoegd 21-22 juni)

Bosma linkt in een tweet (16 juni j.l.) instemmend naar een artikel van de antisemiet en racist Pat Buchanan [screenshot], een katholieke politicus die in 1996 faalde in de race voor het presidentschap. Buchanan is berucht om zijn strijd tegen gelijke rechten voor homoseksuelen. Zo zei hij in 2003:
"As a practical matter, homosexual sex is unnatural and immoral. There's nothing wrong with saying so."
De Anti-Defamation League (ADL) zegt over Buchanan:
"Buchanan affiliates with various anti-Semites, white supremacists, anti-immigrant extremists, and conspiracy theorists. He contributes to their publications, cites their work, appears on their radio shows, and his Web site features links to their Web sites. Conversely, extremists praise Buchanan and look to him as a successful purveyor of hateful views in mainstream media and politics.
[...] he hosted a conference to discuss how Republicans could regain a majority in the United States and invited Peter Brimelow [zie hierboven; K], who runs the racist Web site VDare to be one of the speakers."
En:
"Buchanan posited that World War II was unnecessary and that the British 'blundered... to bring about a war with Germany,' a war he claims Hitler did not want. Buchanan also stated, 'Had there been no war, there would have been no Holocaust... ' When Edwards [een extreemrechtse radio-propagandist door wie Buchanan zich liet interviewen; K] mentioned Charles Lindbergh [de racist en voorstander van eugenitica; K], Buchanan defended the American aviator hero who led America First, a group opposed to U.S. intervention in World War II. Lindbergh claimed that powerful Jews in America were trying to push the United States into war against the Nazis to preserve Jewish interests."
Rrright... de holocaust is er dus gekomen omdat Hitler tegen zijn zin moest vechten in een op joodse instigatie tegen hem begonnen oorlog door Amerika en Engeland. Een proeve van revisionisme waar Goebbels zijn vingers bij zou aflikken.

Het Southern Poverty Law Center (SPLC) bericht:
"On April 25 [2015], a column [een walgelijke aanval tegen gelijke rechten voor homoseksuelen; K] penned by Buchanan ran as an advertised exclusive to the American Free Press, a publication put out by Holocaust denier and longtime anti-Semite Willis Carto."
En:
"Buchanan has long played footsie with extremists and authored tracts loved by them, before. He has written many times for AFP [American Free Press], has cited neo-Nazi William Pierce in one of his books and worked closely with now deceased white nationalist stalwart Sam Francis, who edited State of Emergency: The Third World Invasion and Conquest of America and other Buchanan books.
State of Emergency explicitly endorsed the views of Francis and most white nationalists that American and European civilizations could never have been created without the 'genetic endowments' of whites."
In 2007 ontmoette Wilders' bondgenoot Filip Dewinter Buchanan in de VS. Buchanan heeft warme woorden gesproken over Vladimir Poetin als een verwante christelijke conservatief; al is die liefde iets bekoeld na de gebeurtenissen in Oekraïne, met name het neerhalen van vlucht MH17.

Bosma prijst in een tweet (18 juni) het boek Adios America! The Left's Plan To Turn Our Country Into A Third World Hellhole (juni 2015) van Ann Coulter aan [screenshot]. De overeenkomst met de voornoemde titel van Buchanan springt in het oog. De ultrarechtse, haat tegen immigranten aanjagende Coulter is evenals Ilana Mercer vaste auteur op World Net Daily (zie hierboven). In 2009 verdedigde zij de racistische Council of Conservative Citizens (vergelijk Bijlage 2 hieronder). Het SPLC laat weten:
"The truth is that CCC columnists have written that black people are 'a retrograde species of humanity,' and that non-white immigration is turning the U.S. population into a 'slimy brown mass of glop.' Its website has run photographic comparisons of pop singer Michael Jackson and a chimpanzee. It opposes 'forced integration' and decries racial intermarriage. It has lambasted black people as 'genetically inferior,' complained about 'Jewish power brokers,' called gay people 'perverted sodomites,' and even named the late Lester Maddox, the baseball bat-wielding, arch-segregationist former governor of Georgia, 'Patriot of the Century.'
One day, the CCC ran photos on its home page of accused Beltway snipers John Muhammad and John Malvo, 9/11 conspirator Zacharias Moussaoui and accused shoe-bomber Richard Reed. 'Notice a Pattern Here?' asked a caption underneath the four photos. 'Is the face of death black after all?' On another occasion, its website featured a photo of Daniel Pearl, the 'Jewish Wall Street Journal reporter' who had just been decapitated by Islamic terrorists. In the photo, Pearl was shown with his 'mixed-race wife, Marianne.' The headline above the couple's picture was stunning even for the CCC: 'Death by Multiculturalism?'
But to Ann Coulter, there is 'no evidence' on its website that the CCC 'supports segregation'."
In 2007 verkondigde Coulter dat Joden zich moeten bekeren tot het christendom, daaraan toevoegend:
"[...] we just want Jews to be perfected, as they say. That's what Christianity is."
De ADL acht dit een verwerpelijke uitspraak:
"Coulter's remarks are outrageous, offensive and a throwback to the centuries-old teaching of contempt for Jews and Judaism.  The notion that Jews are religiously inferior or imperfect because they do not accept Christian beliefs was the basis for 2,000 years of church-based anti-Semitism."
Toegevoegd mei 2016: zie ook het artikel "Ann Coulter’s Anti-Semitism Runs Deeper Than You Know".

Het SPLC vestigde mei dit jaar de aandacht op minstens twee racistische uithalen van Coulter (die overigens in 2013 stelde dat Poetin Obama er "als een aap laat uitzien"):
"One may assume the new majority will not be such compassionate overlords as the white majority has been. If this sort of drastic change were legally imposed on any group other than white Americans, it would be called genocide. Yet whites are called racists merely for mentioning the fact that current immigration law is intentionally designed to reduce their percentage in the population." (Op AnnCoulter.com)
[In hetzelfde stuk schrijft Coulter: "If liberals think Iraqis are genetically incapable of pulling off even the most rudimentary form of democracy, why do they believe 50 million Mexicans will be able to, magically becoming stalwart Americans"; cursivering door mij, K - natuurlijk hebben "liberals" het nooit over genetische eigenschappen van Irakezen gehad, dat doet Coulter zelf].
En:
"I think our motto should be, post-9/11, 'Raghead talks tough, raghead faces consequences'." (Coulter in CNSnews)
Ook Coulter heeft zich gekeerd tegen het homohuwelijk. Het huwelijk staat volgens haar in het teken van de voortplanting. Ze hekelt voorlichting over homoseksualiteit op scholen en 'grapt' dat kinderen daar tegenwoordig leren over "fisting". Een andere 'kwinkslag' bij dezelfde gelegenheid:
"I should warn you: I've never failed to talk gays out of gay marriage."
In zijn tweet linkt Bosma naar een artikel van Coulter op VDARE van Peter Brimelow (zie hierboven), die zij in haar boek looft als inspirator van de aanvallen op progressief immigratiebeleid.

Toegevoegd januari 2017: Coulter tweette op 4 januari 2017 de code "14" voor de neonazi-mantra "De 14 woorden". Ze promoot in haar boek de extreemrechtse moslimhater Fjordman en bezocht in december 2016 een feestje van VDARE van Brimelow.
Tot de 41 mensen die Trump volgt op Twitter, behoort Coulter. Einde toevoeging.

Toegevoegd januari 2018:
In tweede lange citaat hierboven propageert Coulter vrijwel letterlijk de neonazistische "white genocide"-hetze: "If this sort of drastic change were legally imposed on any group other than white Americans, it would be called genocide. Yet whites are called racists merely for mentioning the fact that current immigration law..."


Door zijn reclame voor Pat Buchanan en Ann Coulter bekent Martin Bosma zich tot een racistische en homofobe agenda en begeeft hij zich in bruin vaarwater waar rasechte extreemrechtse antisemieten rondzwemmen.

Bijlage 2 - Dylann Roof (toegevoegd 20-21 juni)

De witte terrorist Dylann Storm Roof die lafhartig - hij had zich bij een groepje voor Bijbelstudie in een kerk gevoegd - negen zwarten vermoordde in Charleston op 17 juni, bezat een jas met de vlaggen van het apartheidsbewind van Zuid-Afrika en van het vroegere Rhodesië als emblemen. Hij wilde een "rassenoorlog" ontketenen.
Getuige zijn manifest (Wayback Machine heeft een kopie) gelooft hij behalve in de minderwaardigheid van zwarten, in een joods complot - trouwens net als de nodige van Wilders' bondgenoten en hun relaties. Naar Roofs eigen zeggen droeg de website van de racistische Council of Conservative Citizens (CCC), met "pages upon pages of these brutal black on White murders", sterk bij aan zijn "awakening".
Aanvulling 22 juni: de CCC veroordeelt voor de bühne de moordaanslag krachtig, maar noemt sommige standpunten van Roof legitiem. Abject om met zo'n reactie te komen na het bloedblad; en tegelijk logisch, want Roof ontleende veel van zijn weerzinwekkende ideeën aan de CCC en de club kwetst met genoegen rouwende zwarten. Woordvoerder van de groep is de racist Jared Taylor van American Renaissance. Zie ook dit profiel. Einde aanvulling.
De CCC propageert net als Bosma de "witte genocide"-leugen; en Bosma's boek verhaalt zeker in het hoofdstuk over de plaasmoorde bladzijde na bladzijde op een volstrekt eenzijdige en demagogische manier over gruwelijk geweld van zwarten tegen witten.
Ik stel Martin Bosma niet min of meer gelijk aan Dylann Roof. Maar het zaaien van haat door middel van valse voorstellingen van zaken kan verschrikkelijke gevolgen hebben - Bosma zou zich dat alsnog moeten realiseren.

Bijlage 3 - James Burnham (toegevoegd 26-29 juli)

Bosma looft de ooit trotskistische, later zich tot machiavellistische crypto-racist ontwikkelende James Burnham, in een interview afgenomen door de Vlaamse nationalist Frans Crols. Burnham verdedigde vurig de Zuid-Afrikaanse apartheid en stelde die zelfs ten voorbeeld aan Amerika. Hij stond aan de wieg van het bovengenoemde blad National Review voor wit supremacisme en inspireerde racisten als Samuel T. Francis en Jared Taylor. Burnham achtte Franco de succesvolste heerser van de eeuw. National Review verdedigde lieden die een aanslag wilden plegen op De Gaulle, toen hij instemde met onafhankelijkheid van de Franse kolonies. Dit vormde voor Ronald Reagan geen bezwaar Burnham de Medal of Freedom om te hangen. Frans Crols doet zich voor als niet-racistische, nette nationalist; maar schrijft dingen als "[...] die kutmarokkanen zijn volleerde en slimme sandalendragende [sic] sociologen"; prijst de rabiate moslimhater Paul Belien alsmede de antisemitische racist Ernest Renan; en sprak in 2009 op de door de extreemrechtse club Voorpost georganiseerde IJzerwake.
Terzijde: genoemd interview met Bosma werd getweet door de haatblogger Adriana Stuijt (alias Nol Stuijt), die vaak is geprezen door Ilana Mercer, naar wier boek Into the Cannibal's Pot Bosma verwijst (zie hierboven). De naar eigen zeggen in Dokkum wonende "Zuid-Afrikaans-Nederlandse ex-journalist" Stuijt legt zich toe op het verspreiden van gruwelijke details over moorden op witten in Zuid-Afrika. Volgens Stuijt had leider Eugène Terre'Blanche van de fascistoïde (men voert een soort nazi-vlag), terroristische en paramilitaire Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB) "het hart op de goede plaats"; ze vindt het kennelijk storend als de AWB als extremistisch wordt bestempeld. Bosma retweette Stuijts tweet naar genoemd interview door Crols - voor zover ik zie de eerste mention van Stuijt in een tweet van hem. (Ook retweets van de neofascistische agitator "E.J. Bron" schuwt Bosma trouwens niet.)

Bijlage 4  (toegevoegd 14 februari 2016) - Bosma verwijst naar fascistische blog

Martin Bosma verwijst (tweet) naar een onversneden racistisch propagandafilmpje over Zuid-Afrika op de hetzeblog van de neofascist E.J. Bron [screenshot].

Zie ook (deels later toegevoegd):

Dylann Storm Roof's Website Discovered, With White Supremacist Manifesto and Photos
Door Charles Johnson, Little Green Footbals, 20 juni 2015

Aanslag Charleston ingegeven door rassenhaat
Nieuwsuur, 18 juni 2015

Charleston Shooting: A Closer Look at Alleged Gunman Dylann Roof
Door Emily Shapiro, Good Morning America / ABC News, 18 juni 2015

[...] "He was big into segregation and other stuff," [...] "He said he wanted to start a civil war. He said he was going to do something like that and then kill himself." [cursivering door mij; K]

Charleston Suspect Dylann Roof's Idolization Of Rhodesia And South Africa Is Rooted In Right-Wing History
Door Zaid Jilani, AlterNet, 18 juni 2015

For decades, elements on the right glamorized the regimes and systems that systematically disenfranchised darker people in Africa.

Why Are Media Organizations So Reluctant to Call Dylann Roof a Terrorist?
Door Terrell Jermaine Starr, AlterNet, 18 juni 2015

Friend Says Church Shooting Suspect Ranted About Race
Door Jay Reeves, Associated Press / The New York Times, 18 juni 2015

[...] In recent weeks, Dylann Storm Roof [...] started railing[...]  about black people "taking over the world" and about the need for someone to do something about it for the sake of "the white race" [...].

Charleston Shooting Suspect Dylann Roof Called a Pill-Popping Racist
Door Katie Zavadski, The Daily Beast, 19 juni 2015

[...] a survivor [...] said Roof told the church: "I have to do it. You’re raping our women and taking over the country. You have to go."

Bekentenis schutter Charleston - wilde "rassenoorlog" ontketenen
NRC, 19 juni 2015

Dylann Roof is dus wel een terrorist
Door Freke Vuijst, Vrij Nederland, 29 juni 2015

GOP’s Fear Of a Black America: The Long, Racist History Which Explains Dylann Roof
Door Heather Cox Richardson, Salon/AlterNet, 21 juni 2015

White Nationalist Group Defends Dylann Roof's "Legitimate Grievances"
Door Alli Gross, Morther Jones, 21 juni 2015

The Council of Conservative Citizens: "We utterly condemn Roof's despicable killings, but they do not detract from the legitimacy of some of the positions he has expressed."

Ann Coulter Credits White Nationalist [Peter Brimelow] As "Intellectual Influence" On Her Anti-Immigrant Book
Door Jessica Torres, Media Matters, 10 juni 2015

Ann Coulter's 'Adios, America' Is Just A Series Of Recycled Nativist Talking Points
Door Jessica Torres, Media Matters, 16 juni 2015

[...] many of the ideas presented in the book appear to be closely modeled after ideas presented by white nationalist and anti-immigrant extremist movements in America.

Dylann Roof shares apartheid's ideology
Door Max du Preez, News24, 23 juni 2015

Dylann Roof's Defense of White Rule in Africa Has Roots in American Conservatism
Door Jeet Heer, New Republic, 24 juni 2015

[...] In one of the last articles he wrote before his death in 2005, [Samuel T.] Francis warned that "white genocide" might loom in South Africa. The "white genocide" trope has become increasingly popular with white nationalists in the United States since it cast whites as victims who need to arm themselves in self-defense, and possibly launch pre-emptive attacks against non-whites. There's even a Twitter hashtag: #whitegenocide.

Ann Coulter’s latest racist tirade is insane: "There’s a cultural acceptance of child rape in Latino culture"
Door Colin Gorenstein, Salon, 6 augustus 2015

The End of an Era … for White Males
Door David Rothkopf, Foreign Policy, 25 januari 2016

As demographics change, so does the definition of privilege.

Zie ook "Ann Coulter’s Anti-Semitism Runs Deeper Than You Know"
Door Cathy Young, The Daily Beast, 10 mei 2016

Is America Still Safe for Democracy? Why the United States Is in Danger of Backsliding
Door Robert Mickey, Steven Levitsky en Lucan Ahmad Way, Foreign Affairs, 27 mei 2017

[...] Few democracies have survived transitions in which historically dominant ethnic groups lose their majority status.

Zie ook m'n blogs:
De neonazi-breinen achter de witte genocide-meme
Het groeiende gevaar van selffulfilling apocalyptiek
Wilders' schaduw Bjorn Larsen zit diep in netwerk rond genocideblog Gates of Vienna
Wilders blijft linken naar genocide-blog Gates of Vienna
Ondervoorzitter parlement hangt leuk de racist uit. Martin Bosma in Nederland anno nu

Geen opmerkingen:

Een reactie posten