blogspot visitor

07 september 2007

Marcouch en Al-Qaradawi

Update: diverse uitlatingen van Ahmed Marcouch in de periode die is verstreken na deze blognotitie, wijzen erop dat hij veel meer afstand is gaan nemen van Yusuf al-Qaradawi en andere geestelijke autoriteiten. Zo steunde hij het lofwaardige initiatief The Final Fatwa van Groenlinkser Tofik Dibi en pleitte hij voor een inreisverbod van een imam die gemeenschap met jonge meisjes verdedigde.
Zelfs de bekende
islam watcher Carel Brendel zegt inmiddels over hem: 'Hij is beslist geen wolf in schaapskleren, zoals de PVV stelt. Marcouch is de allochtone politicus van de toekomst'.
Update 2: of het begrenzen van de invloedssfeer van de islam inmiddels bij Marcouch in goede handen is, moet men toch weer betwijfelen, gezien zijn steun voor islamitische gebedsruimten op openbare scholen (waar overigens Ronald Plasterk net zo over denkt).


Stiet net op dit artikel van Arnold Heertje en Jacob Polak in Trouw van 8 december 2006, over het omstreden Islamitisch College (ICA) in Amsterdam.

Zouden Heertje en Polak Marcouch ook lof hebben toegezwaaid, als zij op de hoogte waren geweest van het volgende citaat van Marcouch in het boek "De moslim bestaat niet" (2005) van momenteel PvdA-parlementariër Samira Abbos?
"Als ik dingen niet begrijp, raadpleeg ik de toelichtingen of mijn relaties die ik betrouwbaar en deskundig acht. Op dit gebied is bijvoorbeeld Youssoug Al-Qaradawi een boegbeeld in de islamitische samenleving, een Korangeleerde en groot wetenschapper."
Vraagt het dochtertje van Ahmed Marcouch, haar neus in het boekje "Introductie in de islam" van Al-Qaradawi: "Pap, ik snap het niet, wat is dat, ethiek van de Joden vergiftigd met geweld en wreedheid?" Roept Ahmed: "Die vraag zoeken we op!"

Terug naar de feiten. In maart dit jaar herinnerd aan zijn loftuitingen in "De moslim bestaat niet", zegt Marcouch: "Ik walg van iedereen die zelfmoordaanslagen verdedigt. Maar Al-Qaradawi geldt in de islamitische wereld als een zéér gerespecteerde autoriteit en wordt door veel bekende radicale imams in Nederland als afvallige gezien omdat ze hem te liberaal vinden." Verder vindt Marcouch dat de man ook veel heeft gedaan voor de integratie van moslims. Dus Ahmed Marcouch walgt van een figuur die hij belangrijk vindt voor de integratie van moslims...

De Amsterdamse CDA-fractie wil opheldering van Ahmed Marcouch over zijn uitspraken over Al-Qaradawi, meldt de Telegraaf. Volgens het CDA pleit deze moslimideoloog voor een separate samenleving voor moslims, rechtvaardigt hij de zelfmoordaanslagen in de bezette gebieden en is hij een van de aanstichters van de Deense cartoonrellen.

In hetzelfde in de Telegraaf gepubliceerde gesprek, zegt Marcouch: "De heer Limmen [van de CDA-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad; K] heeft naar aanleiding van het debat over de Westermoskee de Moslim Broeders ontdekt. Het is niet geruststellend dat hij nu pas wakker wordt. Ik denk dat hij zich beter druk kan maken over de Bijbelinterpretatie van de ChristenUnie en de SGP."

Betrek hierbij dat Marcouch prominent aanwezig was op de bijeenkomst "Gaza in ons Hart" (mei 2006) en er kennelijk geen enkel probleem mee had dat een andere prominente spreker aldaar Azzam Tamimi was, een Palestijnse islamist en prijzer van zelfmoordaanslagen. Marcouch zei op die dag dat kritiek op Israël moet en mag, maar niet vermengd moet worden met jodenhaat: "kritiek op Israel is geen antisemitisme, maar antisemitisme wijzen we af".

Al-Qaradawi staat bekend om zijn fatwa's pro zelfmoordaanslagen op Israëlische burgers, waaronder vrouwen (die hij "soldaten" noemt). Hij was en is wellicht nog steeds een prominent lid van de Moslim Broederschap en wordt door velen als een van de ideologen van deze organisatie gezien. Zie verder de wikipedia, deze opsomming van kwalijke standpunten van Al-Qaradawi en dit artikel van de Engelse activist Peter Tatchell. Over de seksen stelt Al-Qaradawi in algemene zin dat uit de verschillen in natuurlijke dispositie van mannen en vrouwen verschillende rechten en plichten voortvloeien. Naar haar aard is de vrouw relatief zwak, instinctief en verleidelijk en daarom zijn aan haar gedrag beperkingen gesteld (zie WRR-rapport Dynamiek in islamitisch activisme, 2006).

Dus Ahmed Marcouch:

- zegt te walgen van iedereen die zelfmoordaanslagen verdedigt, maar prijst een religieuze leider die zelfmoordaanslagen ophemelt en deelt het spreekgestoelte met een islamistische verheerlijker van zelfmoordaanslagen.

- zegt antisemitisme af te wijzen, maar prijst een ideoloog van het antisemitisme.

- acht de ideologie van de SGP en zelfs de Christenunie meer iets om je druk over te maken dan het gedachtengoed van de Moslim Broederschap, waaruit diezelfde antisemitische en tot zelfmoordaanslagen oproepende religieuze leider voortkomt - en waarvan de dominante, Egyptische tak wordt geleid door Mohammed Mahdi Akef, die de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad bijviel in zijn recente ontkenning van de holocaust (en Ahmadinejad liet zoals bekend na de Deense cartoonrellen een tentoonstelling van antisemitische spotprenten optuigen). Zie de wikipedia.

- zegt in 2005 dat hijzelf de "toelichtingen" van Al-Qaradawi raadpleegt; en doet later alsof hij alleen had willen zeggen dat Al-Qaradawi "in de islamitische wereld" een zeer gerespecteerde autoriteit is.
Net als bijvoorbeeld Tariq Ramadan, blijkt de 'progressieve' Marcouch zich niet te hebben losgemaakt van Al-Qaradawi.

- geeft er ook in 2007 geen enkele blijk van, dat hij het betreurt en zorgwekkend vindt dat een figuur met opvattingen als die van Al-Qaradawi een autoriteit is in de islamitische wereld - en dát is Al-Qaradawi, in weerwil van Marcouch' suggestie dat de man een omstreden hervormer of zelfs een soort afvallige is, belaagd door radicale imams.

- stelt eerst dat het "niet geruststellend" is dat Limmen "nu pas wakker" is geworden met betrekking tot de Moslim Broederschap, maar voegt daar meteen aan toe dat men zich beter druk kan maken over de Christenunie. En spreekt zichzelf dus tegen: want waarom is het niet geruststellend als iemand zich te laat druk maakt om een organisatie die minder gevaarlijk is dan de Christenunie? Of is het knap dat ik de ironie van Marcouch niet meteen opmerkte en is het zonneklaar dat hij een grapje maakte?

Ik ben razend benieuwd naar de reactie op de vragen van de CDA-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad van de door de PvdA op handen gedragen oud-politieman, ex-woordvoerder van Marokkaanse moskeeën en huidige stadsdeelvoorzitter van het Amsterdamse Slotervaart. Ik heb zijn antwoord op de vraag van de CDA-fractie helaas niet meegekregen via AT5 of langs andere weg.

Is Ahmed Marcouch verward? Is hij niet op de hoogte van de walgelijke ideeën van een man die hij als een spiritueel boegbeeld beschouwt? Draait en liegt hij gewoon?
Of - en zo zal Job Cohen het vast in der minne hebben geschikt, maar die acht, met de PvdA en GroenLinks(*), de Moslim Broederschap dan ook geen gevaarlijke club - moeten we het zo zien, dat Ahmed Marcouch kijkt naar Al-Qaradawi zoals een redelijk van Rome losgezongen katholiek naar de paus, blij met mooie uitspraken tegen het beginnen van oorlogen en goedmoedig glimlachend over het verbieden van condoomgebruik tegen aids? Maar de (vorige) paus heeft de joden excuses aangeboden voor het antisemitisme door de eeuwen heen. Tot iets dergelijks lijkt een Al-Qaradawi weinig aanstalten te maken. Om maar een voorbeeld te noemen van de een flinke slag minder huiveringwekkende (zij het oer-reactionaire) denkbeelden van het Vaticaan ten opzichte van wat wordt geventileerd door de islamitische priesterkaste. Zie ook noot 6 van de notitie "Umar Mirza en de context van de koran" hieronder.

Meer over de Moslim Broederschap:
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Muslim+Brotherhood

Kritische (rechtse) stukken over de Moslim Broederschap:
www.freemuslims.org/document.php?id=83
www.acdemocracy.org/article/invent_index.php?id=136
http://allochtonen.web-log.nl/allochtonen/2007/04/moslim_broeders.html (artikel De Telegraaf, deels het bekende van dik hout, deels waarschijnlijk feitelijk correct en goed geïnformeerd)
http://allochtonen.web-log.nl/allochtonen/2007/08/is_de_moslim_br.html (De Telegraaf, idem dito)
http://www.vecip.com/default.asp?onderwerp=546
zoekresultaten Ilse

(*) Dit soort gekte komt niet alleen bij links voor; het standpunt van PvdA en GroenLinks, die kennelijk een internationaal vertakte organisatie die het kalifaat, dus de sharia, wil invoeren - bedenk dat de machthebbers in Sudan moslimbroeders zijn (maar de wikipedia prijst de rol van de moslimbroeders in Somalië) - niet gevaarlijk acht, zolang men dat maar langs beschaafde politieke wegen zegt na te streven, doet sterk denken aan de leeghoofdige uitspraak van minster van justitie(!) Donner (september 2006) dat de sharia op democratische wijze gerust een plek in de Nederlandse maatschappij moet kunnen krijgen. Waarmee Donner, die later overigens terugkrabbelde, nog verder ging dan minister Vogelaar (augustus 2007) met haar eveneens leeghoofdige perceptie van een 'joods-christelijk-islamitische' cultuur over enkele eeuwen.

Wat betreft de Moslim Broederschap: hoe zit het met The project, vermeende tactiek van de Broederschap voor islamisering van het Westen. Propagandazet van de CIA? - waar journalist Sylvain Besson van de Zwitserse krant Le Temps, die er een boek over schreef, La conquête de l'occident: Le projet secret des islamistes (hij publiceerde eerder een onderzoek over zwart geld in belastingparijdijzen), dan ingestonken zou zijn of moedwillig aan zou hebben meegewerkt. Op het web kan ik in de gauwigheid weinig steekhoudends vinden, vrijwel alleen artikelen uit de (ultra-)rechtse hoek, en zelfs daar merkt iemand op: "One must bear in mind the possibility that ‘The Project’ is an elaborate hoax". De wikipedia bevat naast een 'pro'-artikel (zie link op The project hierboven) een 'contra'-artikel. Wel bevestigt ook dat laatste artikel dat een tekst met een gedetailleerd plan voor islamisering van het Westen door de Zwitserse politie is aangetroffen in een van de kantoren van bankier en - al dan niet voormalig - lid van de Moslim Broederschap Youssef Moustafa Nada. Maar de Moslim Broederschap komt volgens het laatste artikel in het plan niet ter sprake (wat ook weer niets zegt trouwens); de naam The project zou een verzinsel zijn (kan zijn, maar is evenmin van belang, al is de gelijkenis met 'Al Qaida' - de basis, het fundament - wel erg suggestief); en de tekst zou, getuige politiestempels, gevonden zijn naast krantenknipsels en enkele boeken in een kantoor (wat wil suggereren, maar niet hard maakt, dat deze zaak niets met Nada te maken had), terwijl Besson zou schrijven dat de vondst bij Nada thuis werd gedaan (klopt, en als dit in strijd is met politiestempel/informatie werpt dit inderdaad een bedenkelijk licht op Bessons betrouwbaarheid). Over verklaringen van Nada dienaangaande spreken de twee wikipedia-artikelen elkaar tegen; volgens het laatste artikel zijn er gesprekken (te zien op video) waarin Nada elke betrokkenheid van de Moslim Broederschap ontkent (onduidelijk is of hij daarbij ook iets zegt ter verklaring van de vondst); volgens het eerste artikel zou Nada juist aan de Zwitserse autoriteiten hebben verteld dat de tekst uit de koker van de Broederschap komt (wat niet waarschijnlijk lijkt, want Nada lijkt vrijwel alles wat hem ten laste is gelegd categorisch te hebben ontkend en hij is volgens het laatste artikel ook nergens voor veroordeeld). Anderzijds heeft een Egyptische krant de tekst integraal afgedrukt; maar dat is volgens het laatste wikipedia-artikel weer goed te verklaren als staatspropaganda tegen de Moslim Broederschap.
Verder zou, als Bessons boek overtuigend zou zijn, over een en ander veel breder in de media zijn bericht, lijkt me...
Kortom: curieuze mini-affaire, misschien Bessons boek eens lezen en/of beter zoeken naar Franstalige info op het web, vooralsnog te weinig tastbaar om het serieus te nemen.

Of toch? In deze Engelstalige versie van Bessons artikel in Le Temps, staat:
"Youssef Nada, the custodian of the Project lasting nearly twenty years, simply said to the Swiss investigators that he did not write this text. Approached very often by Temps, he ended up explaining why the document was compiled by "Islamic researchers" but that it does not represent an official position of the Moslem Brothers. "I agree only with 15 or 20% of this text", he asserts. Why, in this case, to have preserved it at his place? "I do not know. I should have thrown it out."

Dit strookt noch met het eerste wikipedia-artikel (daarin staat dat Nada tegen de "Zwitserse autoriteiten" verteld zou hebben dat de tekst afkomstig was van islamitische geleerden uit de hoek van de Moslim Broederschap), noch met het tweede artikel. En het lijkt de relatie 'strategietekst islamisering <-> Nada <-> Moslim Broederschap' plausibel te maken.

Of zou Besson e.e.a. regelrecht onjuist hebben weergegeven? Dat zou heel ver gaan en in flagrante strijd zijn met journalistieke mores. Deze bewering eerder in het artikel wekt echter geen vertrouwen: "In the villa of Youssef Nada, an Egyptian banker that the American authorities have shown to have supported terrorism, the investigators seized an astonishing document that has remained secret for almost two decades, entitled 'The Project'". Het is zeer bedenkelijk dat Besson stelt "that the American authorities have shown to have supported terrorism", terwijl de rechter de zaak nog niet eens heeft beoordeeld. Besson nagelt hier een verdachte aan de schandpaal, wiens schuld allerminst vast staat.
Maar als bovenstaande sleutelpassage leugenachtig is, tot en met "Approached very often by Temps, he ended up explaining [et cetera]", dan is dat een absolute blamage voor Le Temps, waarvoor de kwalificatie 'riooljournalistiek' nog te mild is.
Vreemde zaak.

Terechte overweging van een blogger: "On the one hand, I'm highly skeptical of this. Doesn't it smack of an Islamic version of the "Protocols of the Elders of Zion"? Even if the document itself turns out not to be forged, what does it mean? Is it one person's pipe dream, or the script of a mastermind's plot that is in full swing?" Maar ook: "there needn't be a coordinated effort to make these things happen; they can happen even without a guiding hand to force them along".

Geen slechte poging om The project te ontmaskeren als een (ultra-)rechtse hoax, staat hier, met een verwijzing naar dit artikel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten