blogspot visitor

04 maart 2013

Qaradawi: zonder doodstraf voor afvalligen zou islam zijn verdwenenSjeik Yusuf al-Qaradawi: 'Als men afvalligheid zijn gang had laten gaan, zou er geen islam zijn geweest. De islam zou zijn afgelopen met de dood van de profeet! Door afvalligheid te confronteren werd de islam behouden. [...] Er zijn niet maar een, twee of drie hadiths, er zijn veel hadiths van een aantal metgezellen, ik bedoel dat een afvallige moet worden gedood. [En passant laat Al-Qaradawi weten dat ook een 'getrouwde overspelige' mag worden gedood]. Hadith van Ibn Abbas: hij die zijn geloof verandert - dood hem!'[1]

Doet wel erg sterk denken aan het communisme: zonder muur geen leninistisch-socialistische heilstaat. De muur om de islam bestaat uit angst voor de dood - die tegelijkertijd een cultus van de dood is (zie hieronder).

Je kunt niet heen om de vaststelling dat de islam op een essentieel punt is georganiseerd als een leger. Sleutelwoord is jihad ('strijd'); deserteurs worden geëxecuteerd. Sprekend is hoe Jean-Paul Sartre een broederschap - denk aan de Moslimbroederschap - van strijders karakteriseert. De filosoof Hans Achterhuis schrijft in zijn studie Met alle geweld (2008), pagina 222: 'Sartre stelt [in Critique de la raison dialectique (1960)] dat broederschap en terreur onlosmakelijk verbonden zijn. Broederschap ontstaat als een groep zich spontaan engageert voor een betere maatschappelijke orde en zo in opstand komt tegen de bestaande maatschappelijke orde. Vanuit de maatschappij zal hierop vaak met geweld worden gereageerd. Wanneer 'de broederschap' zich hiertegen verzet, zal ze niet alleen naar buiten ['terrorisme'], maar volgens Sartre ook naar binnen ['terreur'] toe geweld moeten hanteren. Alleen zo kan de eenheid tegen de externe vijand worden gewaarborgd, waarbij niemand in de strijd mag afvallen of verzaken.'

De sociaal-psycholoog Erich Fromm brengt in zijn boek The Anatomy of Human Destructiveness (1973) vergaande politieke moordddadigheid in verband met een 'necrofiel karakter'[2a] (sorry voor de godwin: Fromm zag Adolf Hitler als de ultieme belichaming hiervan). Helaas voldoet het islamisme beangstigend goed aan Fromms diagnose, aangezien men het martelaarschap boven alles verheerlijkt[2b], leuzen voert als 'Sterven voor Allah is onze hoogste aspiratie' en op massabijeenkomsten scandeert: 'Zeg dat we moeten sterven, en we doen het; zeg dat we moeten doden, en we doen het!' (Overwinningscongres in 1996 van de Turkse MHP op de berg Erciyes, bron: Grijze Wolven [1997] van Stella Braam en Mehmet Ülger, vergelijk de kreet '¡Viva la Muerte!' in het Spanje onder Franco).

Is er ook zoiets als legertucht aan de orde? Op de eerste plaats natuurlijk de sharia, die 'in alle aspecten van het dagelijks leven van de moslim aanwezig is' - aldus de bestuursvoorzitter van de Islamitische Universiteit Rotterdam. Neem alleen al het dagelijks appel van het gebed, de hoogfrequente onderwerping aan de almachtige opperbevelhebber. Peter Sloterdijk zet in Gottes Eifer (2008, Nederlandse editie: Het heilig vuur) het aantal malen dat een belijdende moslim diep buigt voor Allah eens op een rij: '[...] het verplichte gebed (salat), dat vijfmaal per dag moet worden verricht [...] [behelst] zeventien buigingen en twee knielingen. Iedere praktiserende moslim brengt het dus dagelijks tot vijfentachtig buigingen en tien knielingen voor Allah, per maanjaar dus 29.090 buigingen en 3540 knielingen, met de bijbehorende recitaties. [...] Consequent genoeg betekent het Arabische woord masjied, moskee, de "plaats waar geknield wordt"[3]. Het zou lichtvaardig zijn de vormende werking van frequente rituele handelingen te onderschatten. De profeet zegt het zelf: Ad-dinu mu'amala, godsdienst is gedrag. [...] Wat zich afspeelt in de islamitische gebedshuizen, deze gymnasia van de godsvrucht, dient dus niet alleen om het geloof tot uitdrukking te brengen. De betrokkenheid op het transcendente, die dagelijks met lichaam en ziel wordt gevierd, heeft evenzeer het effect dat men  in vorm blijft voor projecten van heilige strijdbaarheid.' Aanvulling mei 2018: Sloterdijk had - half gekscherend, half serieus - ook de Ramadan kunnen noemen, als een soort rituele oefening in het verdragen van ontberingen op het slagveld.

Het bereiken van de volledige vrijheid het geloof openlijk te verlaten[*] en te bekritiseren - soms te bespotten - en om creatief te bidden op haar of zijn eigen wijze, is in dit licht zonder enige twijfel de sine qua non voor de totstandkoming van een vredelievende en humane vorm van de islam.

[*] Toegevoegd januari 2016: er zijn ook sjeiks als Shabir Ally, die stelt dat op grond van het Koranvers "er is geen dwang in religie", er geen doodstraf mag volgen als een moslim zijn geloof verlaat.

Noten

[1] Ik wil hiermee niet de moslims ontmoedigen die proberen dergelijke boude en meedogenloze uitspraken te ontkrachten of - wat de enige werkelijke remedie is - buiten werking te stellen. Integendeel: mijn hoop is dat met name Europese moslims zich hier in groten getale publiekelijk tegen gaan uitspreken. Maar dat betekent onontkoombaar: klip en klaar afscheid nemen van mensen als Yusuf Al-Qaradawi, Tariq Ramadan, Haitham al-Haddad, Khalid Yasin, Salah Soltan, Ahmet Akgündüz (Islamitische Universiteit Rotterdam), Saoed Khadjé (Dar-al-'Ilm) en andere orthodoxe 'geleerden'.

[2a] Later toegevoegd: Neem een populaire prediker als de in Engeland levende Amerikaan Jalal ibn Saeed: 'a believer wants a slow death, take his time, sweat, build up, let me feel everything'. Saeed staat op het programma van de Nederlandse dawah-beweging.

[2b] Luister naar Ruhollah Khomeini: 'De islam zegt: dood alle ongelovigen, anders zullen ze jou doden! [...] Dood ze, daag ze uit met het zwaard en sla [hun legers] uiteen! De islam zegt: al het goede wat er is, bestaat dankzij het zwaard en de schaduw van het zwaard! [...] Het zwaard is de sleutel tot het paradijs [...].' En: 'Onze natie blikt vooruit op zoek naar een gelegenheid tot zelfopoffering en martelaarschap [...] Ja, wij hebben een bevolking van 35 miljoen mensen, die allen smachten naar het martelaarschap'. En: 'Wie de jihad bestudeert, zal begrijpen, waarom de islam de hele wereld zal veroveren' - bron: Victor en Victoria Trimondi, Krieg der Religionen (2006), pagina 357-359.
Of naar Ali Shariati: '[...] in our culture, martyrdom is not a death which is imposed by an enemy upon our warriors. It is a death which is desired by our warrior [...] martyrdom is the action which a man suddenly and in a revolutionary way performs and throws his inferior being into the fire of a love and a faith and turns it into a light and divine being.
It is for this reason that a martyr does not need to perform the ablution, has no shroud and does not need to give any account on the Day of judgement. A martyr has already sacrificed the being of error and sin prior to death and now has arisen to bear witness.
[...] Martyrdom, in summary, in our culture, contrary to other schools where it is considered to be an accident, an involvement, a death imposed upon a hero, a tragedy, is a grade, a level, a rank. It is not a means but it is a goal itself. It is originality. It is a completion. It is a lift. It itself is mid-way to the highest peak of humanity and it is a culture.' 

Of kijk hier in Egypte, waar een spreker de massa opzweept, uitroepend: 'Miljoenen martelaren marcheren naar Jeruzalem! Beroof alle joden van hun slaap! Kom op, liefhebbers van het martelaarschap, jullie zijn allen Hamas!'

[3] Vergelijk de kazerne, de plaats waar - vaak in slagorde, zoals het en masse ter aarde neigen in de moskee - militair gehoorzaamd wordt.

Zie ook m'n blognitities:
Fetullah Gülen: afvalligen zonder berouw moeten dood
Tariq Ramadan & Amir De Martino: Iran is democratie
Tariq Ramadan en Al-Qaradawi's fatwa's
Veel jonge moslims blijven extremisten adoreren
Dar-al-'Ilm, bruggenhoofd van Saoedische sharia
Fanatieke antisemiet Salah Soltan sprak op congres Nederlandse moslimbroeders (FION)
Haatprediker opnieuw in 'poldermoskee'  
Umar Mirza en de context van de koran
Heeft Ahmet Akgündüz de zegen van Rudolf Steiner? Triodos Bank financiert Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR)
Nederlandse islamisten willen sharia-raad

Dit artikel is uitgebreid op 2, 4 en 6 april 2013.

Gaandeweg toegevoegd in zijdelings verband:

Fatwa to kill apostates sparks fierce controversy in Morocco
Middle East Online, 18 april 2013

Said Rageah - Death penalty for apostasy
TIFRIB-video's, 5 april 2013

Muslim countries urged to consult IUIS before signing global charters
The Peninsula, 2 maart 2013

IUMS Statement Demanding Release of Political Leaders in Bangladesh
Ikhwanweb.com, 6 maart 2013

[Onder de 'politieke leiders' die volgens de broeders van de IUMS vrij moeten komen, bevinden zich massamoordenaars en oorlogsmisdadigers van de ergste soort; K]

Ook Egypte heeft nu islamitische moraalpolitie
Door Robin de Wever, Trouw, 5 maart 2013

Anti-Blasphemy Protests in Bangladesh Turn Violent
Door Jim Yardley en Julfikar Ali Manik, 6 mei 2013

Taliban kondigt zelfmoordaanslagen aan tijdens stembusgang Pakistan
Trouw, 9 mei 2013

U.K. Beheading Shows: It's Time To Fight the Doctrine of Jihad
Door Tareq Fatah, The Huffington Post Canada, 23 mei 2013

Geen opmerkingen:

Een reactie posten