blogspot visitor

18 februari 2013

Kunnen we nog zijn in plaats van worden?

How Our Machine-Based Way of Life is Not Only Destroying Nature, It Is Also Destroying Us
Door Salvatore Folisi, Xander Stone Ink / Alternet, 12 februari 2013

[...] Our current thrust of technology and perpetual states of rapid social activity—in the name of progress—has a two-fold effect: the first is the internal eclipsing of our capacity for being, the second is the external eradication of nature—the native environment in which we are most truly human.

[...] One way to illustrate the experience of being, not in chronological or linear time, but in this other, magical or eternal time, is to recall a time when you were in love.

Salvatore Folisi is a published poet and writer who has just completed his first book of philosophy Eros Over Logos: A Revolt of the Instinctual Mind Amidst the Madness of Modern Life.

---

Geen briljant of erg oorspronkelijk betoog, maar toch een betekenisvol alternatief geluid.
- Verliefdheid als positief voorbeeld van een staat van 'zijn' lijkt me tenminste deels onjuist, omdat - door de bank genomen - een verliefde in hoge mate is geobsedeerd door de ene persoon van de beminde en in die zin eerder iets 'afwezigs' heeft in veel situaties.
- Naar mijn idee is de tegenstelling eros-logos twijfelachtig, al wordt hij vaak gebruikt, zoals in de psychoanalyse, met name bij Jung, die bovendien  zeer seksistisch logos eigen acht aan het mannelijke en eros aan het vrouwelijke (dat volgens hem dus inherent onlogisch is, wat slechts een beetje wordt genuanceerd doordat Jung het mannelijke als onbewuste kant van het vrouwelijke ziet en vice versa). Ik zou de voorkeur geven aan de tegenstelling eros-nomos (zie ook hier en hier). Bij Plato stond logos nog voor de dialoog en wellicht voor samenstellen of aan elkaar relateren, al begon het begrip bij hem al sterk te neigen naar wat we later zijn gaan verstaan onder de Latijnse term: ratio - rede als tegenpool van gevoel[*]. Helaas geeft Google geen inzage meer in dit boek (Culture of Hope, Frederick Turner, 1995) waarin volgens een zoekresultaat de intrigerende zin staat: 'as the patriarchs lost their power, logos replaced the patriarchal nomos as the ruler of cosmos'. Bedenk ook dat Christus nogal eens is gelijkgesteld aan de logos - zoals in het evangelie van Johannes -, wat er eveneens op wijst dat liefde en logos goed kunnen samengaan.

In zijdelings verband:

Work is Becoming More Like Prison As Some Workers Forced to Wear Electronic Bands That Track Everything They Do (Including Bathroom Breaks) 

Door Tana Ganeva, Alternet, 15 februari 2013

Grocery giant TESCO has strapped electronic armbands to their warehouse workers to measure their productivity.


Duitsers werken steeds meer in het weekeinde 
Trouw, 18 februari 2013

 

Noot (later toegevoegd)

[*] Wikipedia: 'In ordinary, non-technical Greek, logos had a semantic field extending beyond "word" to notions such as language, talk, statement, speech, conversation, tale, story, prose, proposition, and principle; and also thought, reason, account, consideration, esteem, due relation, proportion, and analogy.
Despite the conventional translation as "word," it is not used for a word in the grammatical sense; instead, the term lexis (λέξις) was used. However, both logos and lexis derive from the same verb legō (λέγω), meaning "to count, tell, say, speak" [opmerkelijk genoeg hebben onze woorden 'taal' en 'tal' een zeer verwante herkomst; K].

Philo distinguished between logos prophorikos (the uttered word) and the logos endiathetos (the word remaining within). The Stoics also spoke of the logos spermatikos (the generative principle of the Universe), which is not important in the Biblical tradition, but is relevant in Neoplatonism[#]. Early translators from Greek, like Jerome in the 4th century, were frustrated by the inadequacy of any single Latin word to convey the Logos expressed in the Gospel of John.'
Bij Herakleitos heeft logos in de zin van 'natuurwet' - volgens deze interpreet is logos bij Herakleitos 'de bewuste harmonie of afstemming (overeenkomst) in het geschapen heelal, dat zich manifesteert als wetmatig' - iets weg van het Chinese begrip tao. Letterlijk noemt Herakleitos logos 'de verborgen harmonie achter alle verandering'.
Zie ook dit aardige (christelijke) opstel 'The Tao, Logos and Christ'. Opmerkelijk is dat Lao Tse herhaaldelijk spreekt over tao als moeder (van alle dingen); maar dat in het christendom een patriarchale invulling van logos zeer overheersend is geworden. 

[#] Later toegevoegd: In tegenstelling tot nomos is logos verwant met phusis; zie bijvoorbeeld dit boek; K - en denk aan de term 'levende dialoog'] [Physis is] translated as natura in Latin. Basic meaning in Greek much more living and active than what we term as physical nature today. Physis could be better translated as creativity or creative coming forth according to a certain logos.]
Nog later toegevoegd: uit een - deels zeer interessante en verhelderende - antroposofische beschouwing door Roland van Vliet van filosofische perspectieven: 'Het rationalisme en het dynamisme zijn tot een hogere synthese gebracht door Johannes de Evangelist (1e eeuw), die zich in Efese aansloot bij het denken van Heraklitus en gesteld heeft dat de Logos bij God is, dat de Logos het leven en het licht der mensen is en dat de Logos vlees is geworden bij de doop in de jordaan. Hierdoor is de mens geworden Logos (in de terminologie van Rudolf Steiner) de Christusimpuls geworden, die aan de ene kant de Heilige Geest brengt en aan de andere kant, vanuit de diepten van de menselijke wil, de wilsaktiviteit van de liefde geboren kan laten worden, waarover ook Nietzsche sprak.' [Of Nietzsche daar in laatste instantie op doelde, bewijfel ik; ik stel me er de Nietzsche bij voor van de legendarische omhelzing van het afgebeulde werkpaard, vlak voordat hij mentaal instortte - mogelijk onder de balast van zijn fascinatie door de 'wil tot macht'; K]
Zie ook m'n blognotities:
Nhat Hanh: alleen liefde kan de crisis oplossen 

Overéénkomst
Leegte, 'er zijn', speelruimte en (on)vergankelijkheid 
Een mooi Amerika is mogelijk
'Wij zitten gevangen in onze jacht op rijkdom'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten