blogspot visitor

29 oktober 2012

VVD-PvdA-akkoord = afbraak sociale huursector

Protesteer bij Diederik Samsom en PvdA-woordvoerder Wonen Jacques Monasch!
d.samsom@tweedekamer.nl
j.monasch@tweedekamer.nl

De oorspronkelijke blognotitie staat onder de updates. De updates gaan van de laatste (bovenaan) naar eerdere.

Update november 2014: De nare minister Blok wenst inderdaad de huursombenadering in te voeren, er is alleen sprake van uitstel. De reden van dat uitstel is, nota bene, dat Blok "niet het risico [wil] lopen dat de huurtoeslaguitgaven verder stijgen of het verdienvermogen van de corporaties wordt aangetast." Lees: de gigantische huurstijgingen in relatief gewilde buurten die volgens de huursombenadering ook voor zittende huurders met een laag inkomen mogelijk worden, mogen van Blok niet worden gecompenseerd door gelijk op stijgende huurtoeslagen. Einde mogelijkheid voor lage inkomens daar rond te komen en dus gedwongen verhuizingen naar relatief ongewilde buurten; en maar angstig afwachten wat de huren daar in de toekomst gaan doen - want als zo'n buurt volgens schimmige maatstaven alsnog populair wordt, mogen ook dáár de huren in korte tijd enorm worden opgehoogd!
Bedroevend genoeg spartelt de PvdA alleen wat tegen inzake het "voorkomen dat er te grote harmonisatiestappen gezet worden". Die "harmonisatiestappen" betekenen dat de verhuurder de huur in no time mag optrekken tot ten minste de maximale huur volgens het - nu nog bestaande, maar zwaar onder druk staande en al richting marktconformiteit verslechterde - puntensysteem. Het leidt voor mij geen twijfel dat Blok of een volgend rechts kabinet a. het puntensysteem wil afschaffen en b. de verhuurders de vrijheid wil geven de huren in relatief gewilde buurten volkomen 'marktconform' te maken, met als schaamlap dat de huren in ongewilde buurten dan minder hard omhoog gaan (zodat dit onder de streep uitkomt op de door de politiek vastgelegde totale "huursom", wat overigens voor gewone burgers een gigantisch complexe en oncontroleerbare zaak is).
Los daarvan staat al vast dat voorafgaand aan de huursombenadering het puntensysteem nog marktconformer wordt gemaakt - wat in praktijk al zal betekenen dat de maximale puntenhuur voor woningen vanaf circa 40 m2 in relatief gewilde buurten tegen of op de sociale huurgrens van 700 euro komt te liggen.
Op deze manier wordt dus de deur wagenwijd opengezet voor de volledige afbraak binnen een jaar of vijf van de sociale huursector in relatief prettige woongebieden in drie stappen, voor zowel vrijkomende woningen als voor zittende huurders: 1. in zeer korte tijd optrekken van de huren naar de maximale puntenhuur; 2. het eveneens in een paar jaar optrekken tot de sociale huurgrens (nu ongeveer 700 euro); 3. toestaan dat de huur tot boven de sociale huurgrens wordt opgetrokken, dus de woning prijsgeven aan de markt [latere correctie: de huurprijs van sociale huurwoningen mag conform het huidige puntensysteem al stijgen tot boven de sociale huurgrens! En over het deel van de huur boven die grens krijg je geen cent huursubsidie!] (Deze stappen hoeven niet noodzakelijk of overal in deze volgorde te worden genomen.)
Het is een regelrechte schande dat de PvdA zelfs zijn poot niet stijf houdt wat betreft de toch al op termijn desastreuze, want in slow motion tot scherpe woonsegregatie leidende maximale huurstijging van 1,5 procent boven inflatie voor de lage inkomensgroepen. Zoals het er nu naar uitziet, is mijn stellige inschatting, zal de PvdA waarschijnlijk alleen niet meegaan in het optrekken van de huren tot boven de maximale puntenhuur (maar daar hebben de meeste huurders in relatief gewilde buurten niks aan, zie hierboven) en een afspraak willen maken over de minimale hoeveelheid woningen waarvoor de sociale huurgrens blijft gelden. Shame on Monasch en Samsom! In feite leveren ze de huurder uit aan een volkomen onzekere, oncontroleerbare en voor lage inkomens onbetaalbare huurmarkt, met elk jaar weer het zwaard van Damocles van een ondoorgrondelijke en nauwelijks aan te vechten te hoge huurstijging. Hooguit afgezien van een schamel restant van woningen in rotbuurten waar de armen dan misschien nog net het hoofd boven water kunnen houden. Om razend van te worden. En helaas hebben ook de Woonbond en veel huurdersverenigingen zich tegen deze ontwikkeling absoluut niet principieel en met hand en tand verzet. Eveneens ten hemel schreiend.

Update 1 november 2012: het drempelinkomen voor huursubsidie in 2012 is 20.025 euro bruto[##]. Dit betekent dat lage inkomens tussen de 20.026 euro en 33.000 bruto sowieso geen cent compensatie krijgen voor de dankzij de PvdA en de VVD exploderende huren.  Vooral voor inkomens van 22.026 euro tot circa 27.000 euro is deze systematiek zonder meer schrijnend. In feite dwingt de PvdA deze mensen, die nu nog kunnen wonen in leuke huurwoningen in aardige buurten, hetzij de armoede in, hetzij hun biezen te pakken en een goedkopere woning te zoeken - lees: op te rotten naar veelal flats in de mindere regio's en wijken. Grootscheepse woonapartheid tussen arm en rijk door een medeplichtige PvdA.
Overigens wordt 35 procent van de huurstijging boven de 361 euro sowieso niet gecompenseerd door huurtoeslag ook al heb je daar recht op. Dus ook mensen met minder inkomen dan 20.025 euro, inclusief de absolute minima, gaan bloeden als - wat in de niet-achterstandsbuurten binnen een jaar of tien voor alle woningen gaat gebeuren - de huren ver boven de 361 euro uitkomen. Mensen met een bijstandsuitkering zullen op termijn alleen nog in achterstandswijken kunnen wonen, temeer omdat in het regeerakkoord niets staat over het ongedaan maken van de korting op de bijstand van 100 euro per jaar gedurende 20 jaar.

Kortom: het nieuwe huurbeleid trekt honderdduizenden mensen, mischien wel een miljoen, in de armoedeval, want bij passeren van de bepaald niet riante inkomensgrens van 22.025 euro bruto (ongeveer ruim 1300 euro netto) kan je er, ondanks je salarisstijging, opeens vele honderden tot wel circa 1500 euro per jaar op achteruit gaan. Tenzij je dus naar een vale buurt en/of een krimpregio met nauwelijks werkgelegenheid verkast in de hoop dat de huren daar niet de pan uitrijzen - wat maar zeer de vraag is.  En... daar gaan de woningcorporaties woningen afbreken om de huurprijzen op peil te houden; zo houdt men de woningschaarste ook nog eens moedwillig in stand en dwingt men mensen de dure regio's in.
[#] Die percentages van 1,5 procent, 2,5 procent en 6,5 procent huurstijging boven de inflatie zijn dan niet de maximale huurstijging, maar de gemiddelde huurstijging van alle woningen die de wooncorporatie verhuurt aan de betreffende inkomenscategorie. Als dit inderdaad zo ligt, draaien Samsom en Rutte hiermee iedereen een rad voor ogen - het is dan eigenlijk gewoon bedrog.

[##] Tip: het kan daarom lonen uw belastbaar inkomen te verlagen door middel van een schenking
Zie ook de puike analyse van Paulus Jansen van de SP!

Update 31 oktober 2012: doordat de woningcorporaties mogen werken met de zogenaamde 'huursombenadering', kunnen de huren van woningen die nu te laag worden geacht, mogelijk (zie ook hier) veel sneller gaan stijgen dan de percentages boven de inflatie waarvan in het regeerakkoord sprake is[#]. Dat kan betekenen dat wie een laag inkomen heeft, maar in een gewilde buurt woont, toch in één of een paar jaar gigantische huurverhogingen krijgt. En wie dan vermogen heeft boven de drempel voor huurtoeslag, wordt schandalig gepakt, want die ziet zijn gespaarde geld in een noodtempo naar de woningcorporatie gaan.

Vervolg update: uit deze brief (25 oktober) van vastgoedkoepel Aedes aan de Tweede Kamer blijkt dat er in het regeerakkoord blijkbaar een spanning zit tussen de huursombenadering en de maximale huurstijgingen op basis van inflatie en inkomen. Aedes probeert gedaan te krijgen dat de huursombenadering een alternatief wordt voor de inkomensafhankelijke huurstijging. Vraag Diederik Samsom en Jacques Monasch om te voorkomen dat Aedes zijn zin krijgt!

Oorspronkelijke blognotitie van 29 oktober:

Het VVD-PvdA-plan om ook voor huurders met een laag inkomen (onder 33.000 bruto) de huur 1,5 procent boven de inflatie te laten stijgen, is een verschrikking[*].
Verreweg de meeste mensen zien niet dat de extra huurstijging de eerste jaren nog enigszins lijkt mee te vallen, maar dat het vanaf een jaar of tien na het begin van dit systeem pijlsnel omhoog gaat.

- Heb je een laag inkomen en geen vermogen, dan moet je maar afwachten of de huursubsidie voldoende blijft compenseren. De huren worden veel te hoog voor mensen met weinig inkomsten; de huursubsidies zullen op termijn van decennia dus navenant sterk moeten stijgen om wonen voor die bevolkingsgroep betaalbaar te houden. Dit is hachelijk rondpompen van geld en ondermijnt het gevoel van woonzekerheid van honderdduizenden Nederlanders.
(En tussen haakjes: het is totaal inconsistent met het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie).

- Heb je een laag inkomen en vermogen, bijvoorbeeld omdat je hebt gespaard voor als je bejaard bent of voor slagen van het lot, dan ben je goed de klos. Een voorbeeld. Wie in de Randstad een kleine sociale huurwoning heeft met heden 400 euro kale huur, gaat volgens dit plan - om de gedachte te bepalen uitgaande van 2,5 procent inflatie per jaar - over een periode van 30 jaar circa 60.000 euro (!) meer huur betalen dan bij ongewijzigd beleid. Omgerekend naar het huidige niveau van koopkracht en huur (400 euro), is dit een huurverhoging van maar liefst 55 procent naar 620 euro - slechts 44 euro onder de liberalisatiegrens. (De totale extra huurprijs is circa 40.000 euro gerekend naar de huidige waarde/koopkracht van de euro.)
Geen cent compensatie via huursubsidie, zolang het vermogen boven de drempel blijft van ongeveer 20.000 euro. Kassa voor de woningcorporatie!

Daarnaast is het onrechtvaardig dat huiseigenaars die minder dan 33.000 euro verdienen er niet op achteruit gaan (de hypotheekrenteaftrek wordt slechts afgebouwd naar 38 procent voor nieuwe en bestaande gevallen, met compensatie via lagere inkomstenbelasting in die schijf), terwijl huurders met een dito inkomen en met substantieel vermogen gewoon worden gepakt. Vermogen in de vorm van een huis blijft wél een heilige koe.

Over een jaar of 30 zitten vrijwel alle huurwoningen in fatsoenlijke buurten op of tegen de liberalisatiegrens aan, gesteld dat die vanaf nu met de inflatie meebeweegt.
Rechtse regeringen zullen er niet over piekeren om mensen met weinig inkomen via torenhoge huursubsidies in die dure huurhuizen te laten wonen. Dit betekent oprotten naar flats in beroerde buurten als je weinig verdient. Keiharde woonsegregatie tussen rijk en arm.

De uit hun voegen stijgende huren zullen de huizenprijzen opdrijven - en dat is precies waarom de VVD nu staat te dansen bij dit akkoord. De huizenmarkt en de vastgoedjongens gaan zwaar profiteren, desastreus ten koste van de sociale huursector.
Alles onder het kille toezicht van - zoals het er nu naar uitziet - ijskonijn Stef Blok.

De Miranda en Wibaut draaien zich in hun graf om! Diederik Samsom heeft hun levenswerk en dat van andere sociaal-democratische reuzen verkwanseld. Gemengd wonen van arm en rijk in aardige buurten binnen een generatie naar de filistijnen. Mede onder leiding van een pratend maatpak met fortuyneske kale kop en obamiaanse loze slogans, een PvdA-stickertje geplakt over het VVD-merkje.

Naschrift 29 oktober later op de dag

Inderdaad heeft de PvdA ermee ingestemd het eerlijke systeem van sociale huur op basis van woningkwaliteit via het puntensysteem volkomen de nek om te draaien. Een ooit met grote moeite bevochten verworvenheid kapot. Update: men heeft bij nader inzien besloten het puntensysteem nog (even) aan te houden, maar verslechtering of afschaffing blijft dreigen ook op dit aspect. [Einde update]
Voor de bepaling van de (maximale?) huurprijs staat er slechts een uiterst vage aanduiding in het regeerakkoord: 'Verhuurders mogen hierbij [i.e. bij de toegestane huurverhogingen boven de inflatie; K] werken met een huursombenadering. De systematiek met een huurliberalisatiegrens blijft intact. Het systeem voor woningwaardering wordt sterk vereenvoudigd met als grondslag 4,5 procent van de waarde op basis van de wet waardering onroerende zaken.' Mogen? Systematiek intact? Waarde op basis van? - alle ruimte voor Stef Blok om hier de meest liberaliserende - huurders afzettende - uitwerking aan te geven.
De PvdA is definitief een neoliberale partij[**] geworden, wat ik al voorspelde na de verkiezingsuitslag. Ontluisterend is toch nog dat Samsom nauwelijks gestreden heeft voor het behoud van sociale verworvenheden. Waar-de-loos! Ik zal nooit, maar dan ook nooit meer stemmen op deze gewezen sociaal-democraten. Bij gebrek aan beter wordt het voortaan - met enige tegenzin - SP.

Zie verder de puike, degelijk onderbouwde analyses van Paulus Jansen van de SP: hier en hier en hier. Meer volgt op zijn blog. Jansen laat onder meer zien dat huurders een aanzienlijk groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten dan kopers - en volgens mij blijft dit grosso modo (maar uiteraard met minder verschil tussen kopers en huurders) overeind als je gemeentelijke lasten en onderhoudskosten erbij betrekt, wat Jansen zo te zien niet doet.

Later toegevoegd: 

Gemeente [Amsterdam, bij monde van PvdA-wethouder Freek Ossel] wil huurstijging beperken
Het parool, 1 december 2012

Eerst zien - of dit ook de extra huurstijging van 1,5 procent bovenop de inflatie voor inkomens beneden modaal in kleine huurwoningen substantieel vermindert -, dan geloven. Ik heb bitter weinig vertrouwen in deze PvdA-wethouder.

Joop.nl bericht: 'Bij BNR zegt hoogleraar Peter Boelhouwer dat het regeerakkoord leidt tot allerlei onevenwichtigheden op de woningmarkt. Zo loopt het tekort aan huurwoningen sterk op en komt de betaalbaarheid van wonen verder in het nauw.
Boelhouwer is hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Volgens hem komen er in de koop-, maar vooral in de huursector lastenverzwaringen aan. "We krijgen forse huurstijgingen. In de koopsector zie je dat de hypotheekrenteaftrek weliswaar beperkt wordt, maar dat is heel bescheiden en daar pakken we 28 jaar voor. Daarin zitten enorme onevenwichtigheden."
De huurtoeslag is niet voldoende om de huurstijgingen op te vangen. Vooral de lagere inkomens zullen de gevolgen daarvan voelen.'

Te dure zorg niet langer vergoed: verstopt in regeerakkoord 2012
Door Rutger Bregman, 28 november 2012 

'Met name lage inkomens gaan er in 2013 op achteruit'
Trouw, 27 november 2012

De strategie en belangen achter het regeerakkoord
Door Willem Bos, Konfrontatie, 19 november 2012

GGZ-bezuiniging, het paradepaardje van het anti-kabinet
Door Mark Wagemakers, Joop.nl, 19 november 1012 

'Geen kabinet met de PvdA dat zo gretig zijn ziel aan de duivel verkocht'
Door Marcel van Dam, 8 november 2012 

FNV-voorzitter noemt arbeidsmarktplannen 'PvdA-onwaardig'
Trouw, 3 november 2012

Tom Heerts (FNV-voorzitter)  is terecht kwaad dat de PvdA de gevolgen van het regeerakkoord voor de koopkracht niet wil laten doorrekenen door het Nibud; PvdA en VVD stemden tegen een CDA-motie die dit verzocht! Waarmee deze regering meteen de trekken van een politbureau krijgt. Zie ook de volgende twee items hieronder: 

Moties tegen regeerakkoord niet toegelaten op congres [PvdA]
RTL Nieuws, 3 november 2012

Samsom wil op PvdA-congres geen gemopper op de VVD
Door Michiel van de Geest, Trouw, 3 november 2012

[Ik voorspel dat Diederik Samsom de 'Jolande Sap van de PvdA' wordt: een méér dan halvering van de partij bij de volgende verkiezingen; K]

'Enorme klap voor chronisch zieken'
Nu.nl, 3 november 2012

Nu bericht dat volgens de CG-Raad groepen chronisch zieken er 100 tot 250 euro per maand op achteruit kunnen gaan.

Koopkracht keldert tot wel 20 procent
RTL Nieuws, 2 november 2012

Volgens RTL Nieuws zou het Centraal Planbureau deze dramatische (uitschieters van?) koopkrachtdaling bevestigen. Rutte ontkent.

Alternatief voor AWBZ is afbraak
Door André den Exter, docent Gezondheidsrecht Erasmus Universiteit en Renske Leyten, SP-Tweede Kamerlid

Noten

[*] Of gaat nog blijken dat de PvdA dit alleen voor de komende kabinetsperiode (vier jaar) wil toestaan? Over zo'n beperkte termijn is dan in elk geval helemaal niets 'gelekt', tenzij de voltallige pers het heeft laten afweten.
Dat het hoogste tarief van de hypotheekrenteaftrek in 28 jaar wordt afgebouwd van 52 naar 38 procent, wekt de indruk dat men ook voor het nieuwe huurbeleid die tijdspanne hanteert.

Toegevoegd later op de dag: uit de definitieve tekst van het regeerakkoord blijkt inderdaad dat het gaat om een structurele ingreep met een lange looptijd. Qua huurprijs-plafond wordt alleen gezegd dat de woninbouwcorporaties 'een' huursombenadering 'mogen' gebruiken en dat de 'systematiek' met 'een' huurliberalisatiegrens intact blijft. Uiterst ongrijpbaar: het gaat erop neerkomen dat de prijs van de woning op de vrije markt de huurprijs gaat bepalen, waarbij dus nog niet eens is vastgelegd dat 4,5 procent van de vigerende koopprijs op de markt van woning X en/of van met X vergelijkbare woningen een hard maximum is van de jaarlijkse huursom van woning X. Maar zelfs als dat zo is: het is evident dat huurders van jaar tot jaar in de zenuwen moeten zitten over mogelijke bubbles in de huizenmarkt (in hun regio of buurt), die hun huur opnieuw kunnen opjagen met huurstijgingen boven de inflatie. Om maar te zwijgen van tijdrovend en stresserend getouwtrek en mogelijke juridische gevechten met de gemeente over de opgelegde bepaling van de waarde van je woning via de 'wet waardering onroerende zaken'!

Een kritische econoom zou het eens in een model moeten zetten, maar mijn inschatting is dat hiermee een perverse geldmachine voor de vastgoedsector is aangezet: eerst gaan de huurprijzen van vele sociale huurwoningen sowieso jarenlang boven de inflatie stijgen; dit drijft de huizenprijzen op, omdat een groep huurders dan probeert een woning - bijvoorbeeld zijn eigen huurwoning, dat mag sinds Rutte I - te kopen; de stijgende woningprijzen op de koopmarkt geven via de voorgestelde woningwaardering en huursombenadering weer een oplawaai aan de maximale huren, zodat huurstijgingen boven de inflatie langer door kunnen gaan - en zo krikken huurmarkt en koopmarkt hun prijzen met een ijzeren systematiek op, zolang er schaarste is aan (goede) woningen. Zeker het segment betere woningen in fatsoenlijke buurten zal onbetaalbaar worden, zowel voor kopers onder modaal, als voor dito huurders wanneer de huursubsidie door toekomstige kabinetten wordt 'versoberd'. De PvdA heeft zich er stomweg in laten luizen en de sociale huursector verkwanseld.
In het akkoord alleen wat vage woorden over de maatschappelijke functie van de woningcorporaties; geen woord over concrete verplichtingen, bijvoorbeeld minimum-quota betaalbare woningen bouwen in relatie tot winsten!

Zo wordt huurgenot omgezet in huurstress, woonzekerheid in permanente onrust. Schandalig.

Toegevoegd avond 20 oktober: in Nieuwsuur werd domweg desinformatie gegeven hierover: 'Jeroen', die 'de cijfers had', verkondigde doodleuk dat 'mensen van boven modaal' te maken krijgen met extra huurstijging. Dat dit dus ook geldt voor alle inkomens onder de 33.000 bruto, wat de huurprijzen van alle sociale huurwoningen gaat opdrijven tot de liberalisatiegrens - het zal de propagandisten van deze 'nieuwsredactie' worst wezen. Ook Roemer was trouwens weer eens slecht op dreef: abstract en saai.
Bij hoge uitzondering was ik nog even gaan kijken naar de neocons van de NOS; dit was dan de laatste keer. Dikke doei verder.

[**] Toegevoegd avond 29 oktober: dit blijkt ook uit het besluit alleen nog zorg in natura te geven via het basispakket van de ziektekostenverzekering. Alleen wie rijk genoeg is om zich aanvullend te verzekeren, kan nog zijn eigen ziekenhuis en specialist kiezen. Dit voert linea recta tot de al door Edith Schippers inzette driedeling in de zorg. Verder is de verlaging van het hoogste belastingtarief van 52 naar 49 procent zeer neoliberaal.
Een ander punt waar bijna niemand het over heeft, is dat er vrijwel geen harde afspraken zijn gemaakt op milieugebied, alleen een hoop mooi klinkende, abstracte voornemens - de enige concrete zijn die waarbij het bedrijfsleven kan groeien. Later toegevoegd: Zie hierover een stuk van Wijnand Duyvendak en van Paulus Jansen. Einde toevoeging.

Niets over de oplopende jeugdwerkeloosheid en het achterna gaan van Amerika wat betreft het opbouwen van schulden door studenten - wat indirect leidt tot verdere maatschappelijke verharding en graaizucht, c.q. van academisch geschoolden: die schuld moet immers eerst worden terug verdiend, dus minder sociale advocaten, artsen zonder grenzen enzovoorts.
En ik ben geen econoom, maar mijn boerenverstand zegt dat er iets stinkt aan het dwingen van orde van grootte een miljoen huurders met circa modale inkomens om een groter deel van hun salaris aan huur kwijt te zijn (of aan hypotheek-aflossing als ze gaan kopen): macro-economisch zal het misschien bijdragen aan een gunstiger BNP en staatsfinanciën, maar wel ten koste van consumptieve bestedingen - je kunt je geld immers maar één keer uitgeven -, wat bijvoorbeeld middenstanders in de woonwijken zal treffen. In dat licht verbaast het me niks dat de werkloosheid bij dit beleid oploopt.


Overigens moet eerlijkheidshalve wel worden vermeld dat het plan 'Wonen 4.0' van nota bene de Woonbond en de vastgoedsector voor huurders met een laag inkomen en spaargeld nog aanzienlijk beroerder zou uitpakken: volgens dat plan zou de huur meteen worden opgetrokken tot 4,5 procent van de WOZ-waarde, wat volgens 'Samsom-Rutte', afhankelijk van de huidige huurprijs in verhouding tot de woningwaarde en van het inkomen van de huurder, ongeveer in de loop van enkele tot tientallen jaren gaat gebeuren. Latere toevoeging: tenzij men alsnog zwicht voor de lobby van Aedes. Einde toevoeging. Ook volgens het plan van de Woonbond zouden huurders met weinig inkomsten die wel spaargeld hebben boven de huursubsidiedrempel (circa 20.000 euro) geen cent compensatie krijgen via de beoogde 'woontoeslag' nieuwe stijl, want daarvoor zou vrijwel zeker diezelfde vermogensdrempel worden ingebouwd.

Dus die groep is voorlopig beter af met 'Samsom 1.0' dan met 'Wonen 4.0'...

Het ligt echter in de rede dat toekomstige rechtse kabinetten vrolijk aan de knoppen gaan draaien die de PvdA - onvergeeflijk - in de plaats heeft laten zetten van de maximale huurprijs via het huidige puntensysteem. Die knoppen zijn dus: 1. de percentages extra huurverhoging boven de inflatie; 2. de precieze mate waarin deze extra huurverhoging wordt gecompenseerd via navenante verhoging van de huursubsidie. Men zal gaan zeggen dat 'de huurmarkt toch nog onvoldoende in beweging komt' en dat daardoor de huursubsidie moet worden 'versoberd' en de extra huurstijgingen vergroot om de zaak meer te 'stimuleren'. Binnen een jaar of tien krijgen we dan toch iets als 'Wonen 4.0', maar dan zelfs zonder harde verplichtingen voor de woningcorporaties om voldoende te bouwen en zonder adequate woontoeslag voor de lage inkomens - dus razendsnelle woonsegregatie tussen arm en rijk. Let op mijn woorden. Maar ik hoop van harte dat ik het mis heb.


Zie ook m'n blognotities:
Woonbond sloopt rem op huurverhogingen
Bovenberg c.s.: lage inkomens goede buurten uit!
Verkiezingsuitslag 2012: neoliberaal hoe dan ook
Belangrijkste oorzaken economische crisis
'Het burgerlijke leven is onderuitgehaald'
Impliciete visie en belangen regeerakkoord 2012  

Tags: PvdA, VVD, kabinet, coalitie, formatie, nieuwe regering, Paars III, akkoord, regeerakkoord, huurbeleid, plan, beleid, huren, huurwoning, huurprijs, huurquote, huurstijging, hoogte huur, huurmarkt, sociale huursector, woningmarkt, boven inflatie, liberalisatie, liberalisering, marktconform, afbraak, sociale woningbouw, huurtoeslag, huursubsidie, drempel, vermogen, vermogensdrempel, inkomensgrens, inkomensdrempel, 33.000, 43.000, 20.025, 361, kwaliteitskorting, kwaliteitskortingsgrens, spaargeld

28 oktober 2012

Mega-storm 'Sandy' gevoed door opwarming aarde

Satellietbeeld Sandy zondagavond 28 oktober: Colorado State University CSU RAMMB website. New York ligt net ten noorden van de bovenkant van de in geel gemarkeerde kustlijn.

CNN Bans Term ‘Frankenstorm’, But It’s A Good Metaphor For Warming-Driven Monster: ‘Largest Hurricane In Atlantic History’
Door Joe Romm, Climate Progress, 28 oktober 2012

What would you call an “unprecedented and bizarre“ storm that is:
  • The “largest hurricane in Atlantic history measured by diameter of gale force winds (1,040mi)” [Capital Weather Gang]
  • “A Storm Like No Other” [National Weather Service via AP]. NWS“I cannot recall ever seeing model forecasts of such an expansive areal wind field with values so high for so long a time. We are breaking new ground here.”
  • “Transitioning from a warm-core (ocean-powered) hurricane into an extra-tropical low pressure system, a classic Nor’easter, fed by powerful temperature extremes and swirling jet stream winds aloft to amplify and focus the storm’s fury” [meteorologist Paul Douglas]
  • Being fueled in part by “ocean temperatures along the Northeast U.S. coast [] about 5°F above average,” so “there will be an unusually large amount of water vapor available to make heavy rain” [former Hurricane Hunter Jeff Masters]
  • Also being driven by a high pressure blocking pattern near Greenland “forecast to be three standard deviations from the average” [Climate Central and CWG]
  • “Stitched together from some spooky combination of the natural and the unnatural.” [Bill McKibben]
Zie ook:

Meteoroloog Jeff Masters van Weather Underground:
- 'if you are in a low-lying area that is asked to evacuate, I strongly recommend that you leave';
- 'I give a 50% chance that Sandy's storm surge will end up flooding a portion of the New York City subway system [...] resulting in billions of dollars in damage';
- 'Dr. Jacob is an adviser to the city [i.e. New York; K] on climate change, and an author of the 2011 state study that laid out the flooding prospects. “We’ve been extremely lucky,” he said. “I’m disappointed that the political process hasn’t recognized that we’re playing Russian roulette”.'

New York zet zich schrap voor naderende orkaan
Trouw, 28 oktober 2012

How Does Global Warming Make Hurricanes Like Irene More Destructive?
Door Joe Romm, 27 oktober 2012 

Later toegevoegd: 

'Superstorm Sandy was slechts voorproefje van wat nog komen gaat'
Door Martine Steenvoort, Trouw, 31 oktober 2012

Zie ook m'n blognotitie:
Minder ijs op de Noordpool = meer extreem weer 

Tags: Sandy, wervelstorm, VS, Amerika, New York, record, opwarming van de aarde, klimaatverandering, oorzaak, factor, gevolg, verband

24 oktober 2012

Mark Rutte ziet extremist Ayn Rand als voorbeeld

Latere correctie: bij nader inzien had de titel van deze blognotitie moeten luiden: 'Mark Rutte acht Ayn Rand een grote geest' - zie updates hieronder.

Had ik nog niet meegekregen: Hans Achterhuis vestigde er maart dit jaar de aandacht op[1] dat Mark Rutte de extreemrechtse ideoloog Ayn Rand beschouwt als een 'voorbeeld' en een 'grote geest' die hij wil navolgen. Achterhuis herhaalde dit gister in Trouw, waar hij erbij zegt dat Rutte zulks heeft geschreven in het voorwoord van het vorig jaar verschenen boek Bemind maar onbekend: de politieke filosofie van het liberalisme van Edwin van de Haar. Nagezocht heb ik het niet, maar Achterhuis is een pietje-precies wat citaten en bronnen betreft. 
Update: Rutte schaart Rand in dit voorwoord inderdaad onder 'grote geesten' als Adam Smith en John Stuart Mill, maar noemt haar geen voorbeeld. In Trouw zegt Achterhuis niet dat Rutte Rand een voorbeeld noemt; hier evenmin. Wie iemand een grote geest acht, hoeft het niet met die persoon eens te zijn, laat staan haar of hem een voorbeeld te vinden; wel maakt de context het waarschijnlijk dat Rutte, evenals Van de Haar, de ideeën van Rand geenszins verwerpelijk acht.
Update 2: Hans Achterhuis was zo vriendelijk per e-mail te laten weten dat het citaat in Liberales (hier in Wayback Machine) - waarop ik de kop van deze blognotitie baseerde - onjuist is.
Update 3: Liberales heeft het hele citaat weggehaald. Dat Achterhuis (terecht) erop attent maakt dat Rutte Rand een grote geest acht, kan wel nog worden nagelezen in Trouw en op Acw.be.

Rutte deelt zijn bewondering [nuancering zie updates hierboven] voor de profeet van de keiharde zelfzucht en het rücksichtlose recht van de sterkste[2] - die ook nog eens de loftrompet stak over het 'expliciete egotisme' van een seriemoordenaar[3] - met veel ultrarechtse politici in de VS, onder wie de Amerikaanse rechtse extremist Paul Ryan. Zie de video hieronder, die ook fragmenten van een boekdelen sprekend interview met Rand bevat.[4]

We gaan zien hoe ver de verdacht snel tot een pratend maatpak met Fortuyneske kale kop en Obamiaanse loze slogans getransformeerde Diederik Samsom meegaat met Rutte's genadeloos neoliberale agenda. Ik ben er weinig gerust op.Noten

[1] Eerder heeft Wouter Bos (de Volkskrant van 27 februari 2010, interview in katern Het Vervolg) onder de aandacht gebracht dat Rutte in een debat met hem heeft gezegd: 'Belastingen zijn een gif voor de economie'. Toen ik dat las, dacht ik al: net Ayn Rand!
Later toegevoegd: Jan van Vlijmen, van 'de vastgoedfraude' (2007-2010), verslond het werk van Ayn Rand.


[2] Volgens Rand is de mensheid verdeeld in een kleine minderheid van 'Supermensen' die productief zijn en de rest, die van hen probeert te 'profiteren': 'de naakte, verwrongen, geestloze figuur van de Incompetente Mens', 'modder om te vertrappen, brandstof om te verstoken'. Het is immoreel om deze 'luizen' vriendelijk te bejegenen. De 'enige deugd' is 'zelfzucht'.
Kent Rutte deze opvattingen van Rand? Zo ja, dan vindt hij zulks dus getuigen van een 'grote geest'. Zo nee, dan blaat hij domweg zijn ultrarechtse vriendjes na, wat bijna net zo erg is.

[3] Het gaat om William Hickman, die onder anderen een 12-jarig meisje ontvoerde, verkrachtte en vermoordde, waarna hij haar ledematen afzaagde of op een andere manier van het lichaam verwijderde. Ayn Rand schreef over Hickman - althans zeker[#] over een naar hem gemodelleerd personage in een voorgenomen roman - in haar persoonlijke notities: 'the amazing picture of a man with no regard whatsoever for all that a society holds sacred, and with a consciousness all his own. A man who really stands alone, in action and in soul. [...] Other people do not exist for him, and he does not see why they should. [...] He has the true, innate psychology of a Superman. He can never realize and feel "other people".' En: 'a brilliant, unusual, exceptional boy' die straalde van 'immense, explicit egotism'. Helemaal perfect was Hickman in haar ogen niet, want: 'A strong man can eventually trample society under its feet. That boy was not strong enough.'

Dat Rand tevens stelde dat ze een boek wilde schrijven over 'A Hickman with a purpose. And without the degeneracy [cursivering door mij; K]', laat zien hoe verknipt ze dacht. Net zoiets als Stalin 'zonder zijn ontaarding' een bewonderenswaardig staatsman achten. Het is evident dat Rands typering van de ideale mens vrijwel exact in overeenstemming is met wat wordt verstaan onder een 'psychopaat' of 'sociopaat'.
Kortom: Mark Rutte bewondert een ideoloog die een maatschappij geleid door sociopaten afschildert als een utopie. Waarvan akte. En... de wereld is natuurlijk wel aardig hard op weg daarnaartoe.
[#] Dat Ayn Rand vrijwel zeker William Hickman zelf bewonderde, blijkt ook uit een observatie van Matthieu Ricard: 'In her Journals she quotes a statement by William Edward Hickman who says: "What is good for me is right." Her response was enthusiastic: "This is best and strongest expression of a real man’s psychology I have heard," she exulted. The only problem is that Hickman was a psychopath who committed multiples arsons, child kidnapping and murders.'
[4] Later toegevoegd: Er bestaat een betekenisvol raakvlak tussen de filosofie van Ayn Rand en het transhumanisme: het geloof in de eindeloos maakbare mens, waarbij vele aanhangers reikhalzend uitzien naar de verregaande en doorgaans als een sprong in de evolutie voorgestelde verbinding van mens, kunstmatige intelligentie, biotechnologie, nanotechnologie en internet (de zogenaamde 'singulariteit'). Zie het artikel 'Transhumanism and the philosophy of Ayn Rand' op Transhumanism.org. En vergelijk de vermelding van de Extropians-mailinglist bij het credo [sic; K] van een libertarische Rand-adept; iets dergelijks hier.
Denk verder aan Rands bewondering voor een lijken-aan-stukken-snijdende seriemoordenaar en aan de Amerikaanse neuroloog Robert White - die het hoofd van een aap transplanteerde op het lichaam van een andere aap en dol was op het verhaal van het monster van Frankenstein -, te zien in de documentaire Technocalyps van de Vlaamse kunstenaar en filmmaker Frank Theys over het transhumanisme en de 'singulariteit'; en de 'ahrimanische cirkel' is rond.
Zie ook hier: '[Ray] Kurzweil is the de facto leader of the Singularity movement, which, second only [sic] to Ayn Rand libertarianism, is an influential school of thought in Silicon Valley. Singularists hold that technology is advancing so quickly that the human race is on the cusp of some epic change.'


Zie ook:

How Ayn Rand's Bizarre Philosophy Made the New Right so Toxic
Door George Monbiot, The Guardian / Alternet, 7 maart 2012


How Ayn Rand Became an American Icon
Door Johann Hari, Slate, 2 november 2009
 

Mark Rutte, durf te denken!
Door Peter Henk Steenhuis, Trouw, 3 oktober 2011

De tijd is rijp voor de filosofie van het egoïsme van Ayn Rand
Veel te kritiekloos artikel van Wilfred van de Poll, Trouw, 23 oktober 2012


Ook linkse politici zijn neoliberaal
Interview met Hans Achterhuis door Ilse Degryse, Liberales.be, 23 maart 2012


Later toegevoegd:

Ayn Rand's Gospel of Selfishness and Billionaire Empowerment Is Plaguing America
Door Thom Hartmann en Sam Sacks, 7 februari 2013

Profetes van egoïsme verovert Nederland
Door Han van der Horst, Joop.nl, 24 oktober 2012

Halbe Zijlstra is een utopist
Door Han van der Horst, Joop.nl, 20 mei 2013

Rutte in Trouw (29 november of 1 december 2014) over de participatiesamenleving: "De omgeving van een vrouw met borstkanker maakt een schema om haar kinderen naar school te brengen, mensen halen via crowdfunding geld op".

Verder m'n blognotities:
VS: rijken injecteren Ayn Rand's gif in studenten
Rechtse ideoloog Ayn Rand bewonderde seriemoordenaar
Verkiezingsuitslag 2012: neoliberaal hoe dan ook
Rutte stort honderdduizenden Nederlanders in armoede
Rutte wil sociaal Europa afbreken
'Wij zitten gevangen in onze jacht op rijkdom'

Steeds minder allochtonen kiezen buitenlandse partner

Trouw, 24 oktober 2012

Trouw bericht dat inmiddels nog maar 1 op de 6 Turkse of Marokkaanse Nederlanders zijn huwelijkspartner van buiten ons land haalt. In 2002 deed nog bijna de helft dat. Wel trouwt men veelal nog binnen eigen kring.

Boeddhisten terroriseren moslims in Birma

Vervolgde moslims in Burma opnieuw mikpunt van geweld
Door Robin de Wever, Trouw, 24 oktober 2012

De Wever meldt dat er door aanvallen van de kant van de Boeddhistische meerderheid op de Birmese minderheid van 'Rohingya-moslims' de afgelopen dagen meer dan 400 gewonden en een paar doden zijn gevallen. 

Later toegevoegd:  

56 doden door nieuwe golf van geweld in Myanmar
Trouw, 26 oktober 2012

'Grote aanval op moslims in Myanmar'
Nu.nl, 27 oktober 2012

Boeddhisten Birma branden huizen moslims plat
Trouw, 25 augustus 2013

23 oktober 2012

Grieken ook nog eens geplaagd door muskieten (de echte)

Insight: In vulnerable Greece, mosquitoes bite back
Door Kate Kelland, Reuters, 22 oktober 2012

En alsof het niet al beroerd genoeg is dat muskieten oprukken in het land: de neonazi's van Gouden Dageraad meten vet uit - en koppelen dit aan het grofste racisme - dat veel immigranten uit landen als Pakistan in hun geboorteland ziekten hebben opgelopen. En ja, zo iemand kan in Griekenland een opvlamming van bijvoorbeeld malaria krijgen, die door muskieten op andere mensen kan worden overgebracht. Indirect verergert de opwarming van de aarde dus de vreemdelingenhaat.

Zie ook m'n blognotities:
Klimaatverandering bedreigt de volksgezondheid wereldwijd
Tijgermug gedijt steeds beter in Nederland
VS: 5 oprukkende ziektes door opwarming aarde

Foto muskiet: bron wikipedia

EU gaat islamisten in Mali bestrijden

France to send drones to Mali region
Northern part of country has been taken over by al-Qaeda-linked rebels 

Merkel bepleit Duitse inbreng bij trainingsmissie Mali
Trouw, 23 oktober 2012

Zie ook m'n blognotitie:
Islamisten voeren schrikbewind in delen van Mali
Islamisten vernielen werelderfgoed Timboektoe

Illustratie: logo Al Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM)

KKK-leden steken Amerikaanse vrouw in brand [met updates]

Met twee updates: de vrouw heeft waarschijnlijk zichzelf verwond en de aanval verzonnen.Nu.nl, 23 oktober 2012

Nu bericht dat in de staat Louisiana drie mannen met 'KKK' - de afkorting van Klu KLux Klan - op hun kleren de zwarte vrouw Sharmeka Moffitt overgoten met een brandbare vloeistof en die aanstaken. Haar halve lichaam is overdekt met brandwonden. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De daders zijn nog niet gepakt.

Update 23 oktober later op de dag:

Volgens de Huffington Post zegt Moffitt dat de daders 'KKK' op haar auto kalkten, alsook het woord 'nigger'; van letters op hun kleding is in dit bericht geen sprake, wel zou Moffitt tegen een agent hebben gezegd dat de aanvallers witte hoeden of kappen droegen.

Er is een Facebook-pagina 'Prayers for Sharmeka Moffitt' geopend' met op moment van dit schrijven ruim 43.000 sympathisanten.

Heden valt nog niet uit te sluiten dat Moffitts verhaal onjuist is, maar het heeft er alle schijn van dat hier een hoogst ernstige en beangstigende misdaad is gepleegd.

Tweede update, 24 oktober: 

'KKK-aanval is verzinsel'
Nu.nl, 23 oktober 2012

'Meer racistisch geweld Griekenland'
Nu.nl, 24 oktober 2012

Zie ook m'n blognotities:
VS: sterke groei extreemrechtse Patriot-beweging
Hoe milities, racisten en antisemieten onderdak vonden in de Tea Party
Extreemrechts in Amerika ruikt kansen
Irakese immigrant vermoord in Athene; extreemrechts motief waarschijnlijk
Doodsbedreiging Xenia Kounalaki: waar blijft de EU?
Winst Griekse neonazi's past in griezelige trend
Griekse Gouden Dageraad is echte nazi-partij - memo voor de pers

Gentech-gewassen vergen meer landbouwgif


Superonkruid in een veld met genetisch gemanipuleerde maïs.

Pesticide Use Rises as Herbicide-resistant Weeds Undermine Performance of Major GE Crops, New WSU Study Shows

Door Brian Clark, Washington State University, 1 oktober 2012

A study published this week by Washington State University research professor Charles Benbrook finds that the use of herbicides in the production of three genetically modified herbicide-tolerant crops — cotton, soybeans and corn — has actually increased. This counterintuitive finding is based on an exhaustive analysis of publicly available data from the U.S. Department of Agriculture’s National Agriculture Statistics Service. Benbrook’s analysis is the first peer-reviewed, published estimate of the impacts of genetically engineered (GE) herbicide-resistant (HT) crops on pesticide use.

[...] “Resistant weeds have become a major problem for many farmers reliant on GE crops, and are now driving up the volume of herbicide needed each year by about 25 percent,” Benbrook said.

Zie ook:

US farmers warn EU: do not follow GE path to agricultural Armageddon
Greenpeace, 22 oktober 2012

"Farmers in the US are already struggling, as they try to spray their way out of the corner they’re backed into. The reliance on herbicide-tolerant crops in the US has triggered the emergence and rapid spread of nearly two dozen glyphosate-resistant weeds, driving up farm production costs, as well as the volume and ecotoxicity of herbicides needed to prevent major yield loss," according to Dr. Benbrook.

Later toegevoegd: 

SC appointed Expert Committee recommends moratorium on herbicide tolerant crops
Door Jayashree Nandi, TNN, 18 oktober 2012

Vandana Shiva: Why Monsanto Is Fighting Tooth and Nail Against California's Prop 37
Door Sonali Kolhatkar, Uprising Radio / Alternet, 1 november 2012

One of the world's most renowned scientists and environmental activists, Vandana Shiva, is speaking out on behalf of proposition 37 - a California effort to label genetically modified foods.

En m'n blognotitie:
Genetische manipulatie leidt tot superonkruid
Frankrijk en EU zijn bezorg over veiligheid gen-maïs

22 oktober 2012

Turkse regering vervolgt en intimideert journalisten meer dan ooit

Turkey's Press Freedom Crisis
Committee to Protect Journalists (CPJ), oktober 2012

The Dark Days of Jailing Journalists and Criminalizing Dissent. Turkish authorities are engaging in widespread criminal prosecution and jailing of journalists, and are applying other forms of severe pressure to promote self-censorship in the press, a CPJ analysis shows.

Zie ook:

Free press in crisis in Turkey, CPJ says
Hurriyet Daily News, 22 oktober 2012

Turkey's battles with Islamic creationists continue
Door Debora MacKenzie, New Scientist, 12 maart 2009

Later toegevoegd:

'Turkije, van militaire staat naar politiestaat'
Doo Betsy Udink, De Volkrkant, 21 januari 2012

'We are all journalists now'
Door Dierdre Dloguleski, Columbia Journalism Review, 20 mei 2013

[...] Onder co-founded 140 Journos, an organization whose volunteers use their own mobile devices to provide uncensored news to the public via social media platforms like Twitter and SoundCloud. [...] they are challenging the concept of what it means to be a correspondent in a country that jails more journalists than any other nation, according to the Committee to Protect Journalists. [...] When current prime minister Tayyip Erdogan came to power in 2003, he took control of 80 percent of the media companies.

The end of Taraf: the liberals have outlived their usefulness for the AKP
Halil M. Karaveli, Central Asia-Caucasus Institute Silk Road Studies Program, 19 december 2012

[Wel is Taraf waarschijnlijk gelieerd aan de Gülen-beweging, die weinig minder suspect is dan de AKP van Erdogan; K]

En m'n blognotities:
Mein Kampf is een bestseller in Turkije en Hitler prijst er 'mannenshampoo' aan
Hoe Turkije de christenen wegpest
Erdogan: de Turkse jeugd moet religieus zijn
Turkse vrouwen in opstand tegen verkrachtingsamusent op tv
Turkse journalisten durven niet te schrijven over islamitische broederschappen
Darwin in Turkije: dwang zonder dwang

Tags: Turkije, persvrijheid, censuur, zelfcensuur, vrije pers, arrestaties, gevangenisstraf, juridische vervolging

Morsi bidt mee voor vernietiging van de Joden'O Allah, vernietig de Joden en hun medestanders'
Kanaal 1 van de Egyptische televisie, 19 oktober 2012 
[Update: video is verwijderd, zie nu hier] 

The Muslim Brotherhood: A pragmatic bunch
Door Israel Shrentzel, Haaretz, 22 oktober 2012

Later toegevoegd:

Muslim Brotherhood On Operation Pillar Of Defense: Antisemitic Statements, Calls For Jihad Against Israel
Memri, 28 november 2012

In his November 22 weekly sermon, published on the MB website after the declaration of the Gaza ceasefire, MB General Guide Muhammad Badi' said: "The Palestinian cause is one of the most important causes, and it is not just the business of the [Palestinian] Authority, the Palestinian [people] or the Arabs. Rather, it is the most crucial matter in the life of every Muslim, one which unites all Muslims regardless of the conflicts between them – [for] every Muslim [is willing to] fight and to sacrifice his life and his property for the sake of restoring it [to Muslim hands].

Qaradawi Gives Speech At Al-Azhar; Calls For Arabs And Muslims To Unite In Confrontation With Israel
The Global Muslim Brotherhood Daily Report, 18 november 2012  

Morsi Chanting 'Amen' to Destruction of Jews is 'Slap in Face'
Israel National News, 23 oktober 2012

[Extreem rechts] Roemeens Europarlementslid [Corneliu Vadim Tudor] ontkent Holocaust
Trouw, 23 oktober 2012

Islamists, Salafists & Liberals Clash Over Bid for New Egypt Constitution
Door Mike Giglio, The Daily Beast, 5 november 2012

Zie ook m'n blognotities:
Arabische lente: meer sharia en jihad?
'Exodus christenen uit Egypte lijkt onvermijdelijk'
Egypte: hoofdredacteuren verhoord na kritiek op Morsi
Mohammed Morsi, moslimbroeder en demagoog
Egypte: Moslimbroeders uit op kalifaat en sharia?
Alweer een groepsaanranding op het Tahrirplein 
Meerderheid Egyptenaren voor politieke islam 

Maatschappij kan instorten door cyberaanval

Will the Apocalypse Arrive Online?
Door  Karen J. Greenberg, TomDispatch / Alternet, 21 oktober 2012

First the financial system collapses and it's impossible to access one’s money. Then the power and water systems stop functioning.  Within days, society has begun to break down.

[...] [Secretary of Defense Leon] Panetta is not the first Obama official to warn that the nation could be facing a cyber catastrophe, but he is the highest-ranking to resort to 9/11 imagery in doing so. Going out on a limb that previous cyber doomsayers had avoided, he mentioned September 11th four times in his speech, referring to our current vulnerabilities in cyber space as “a pre-9/11 moment.”

21 oktober 2012

Laat Romney stemcomputers manipuleren?

Electronic voting machines owned by Mitt Romney's business buddies and set to count the votes in Cincinnati could decide the 2012 election.

Roger Johnston van het Vulnerability Asset Team van Argonne National Lab en professor Wilmer J. Leon van Howard University praten over fraude met bijvoorbeeld het type stemmachines met software van Diebold, waarin - wat toen nog niet bekend was - de zoon van Mitt Romney heeft geïnvesteerd en waarvan de makers al langer banden hebben met de Republikeinen (GOP).

Vernietigend onderzoek (Princeton University) van de stemcomputers waarom het gaat.

Door Rob Fitrakis en Harvey Wasserman, The Free Press / Trut-out.org, 16 oktober 2012

[...] As we document in the e-book Will The Gop Steal Amerrica's 2012 Election (Freepress.org) George W. Bush got a second term in 2004 thanks to the manipulation of the electronic vote count by Ohio's then-Secretary of State J. Kenneth Blackwell. Blackwell served as the co-chair of the state's committee to re-elect Bush/Cheney while simultaneously administering the election.

[...] This November, much of the Ohio electorate will cast its ballots on machines again owned by close cronies of the Republican presidential candidate. In Cincinnati and elsewhere around the state, the e-voting apparati are owned by Hart Intercivic. Hart's machines are infamous for mechanical failures, "glitches," counting errors and other timely problems now thoroughly identified with the way Republicans steal elections.

Zie ook: 

Romney Family Investment Ties To Voting Machine Company That Could Decide The Election Causing Concern
Door Rick Ungar, Forbes, 20 oktober 2012 

Tagg Romney Invested in Ohio Electronic Voting Machines?
Politicol, 18 oktober 2012

Will The Gop Steal America's 2012 Election
Door Harvey Wasserman en Bob Fitrakis, Common Dreams, 6 september 2012 

Later toegevoegd: 

Did Anonymous stop Rove from stealing the election?
Door Natasha Lennard, Salon, 20 november 2012

Waarnemers niet overal welkom op stemlocaties
Trouw, 7 november 2012 

Voter Suppression Tactics Backfire on GOP, Galvanizing Voters' Resolve
Door Adele M. Stan, Alternet, 6 november 2012

How Republicans Are Trying to Steal the Election
Door Steven Rosenfeld, Alternet, 5 november 2012

Florida's voters had the longest lines and most infuriating waits. 

Bomb Scares, Belligerent Tea Partiers and Last-Minute Disenfranchisement – This Election Is Already Ugly
Door Joshua Holland, Alternet, 4 november 2012

We're seeing all the right-wing nonsense about our elections bear fruit. 

Last-Minute Ohio Directive Could Trash Legal Votes And Impact The Election
Door Judd Legum, Think Progress / Alternet, 3 november 2012

Republican Secretary of State John Husted is doing everything in his power to be the Katharine Harris of 2012. 

5 Reasons Karl Rove Is NOT Going To Electronically Steal This Election
Door Steve Rosenfeld, Alternet, 27 oktober 2012

Progressives who fear that Karl Rove Republicans will steal the 2012 election through voting machine skullduggery should stop worrying. [...] Most of these scenarios are not just far-fetched or worse, but they distract from more visible and widespread issues that could impact the 2012 results. 

Why We Fight to Prevent Stolen Elections in 2012 and Beyond
Door Joan Brunwasser et al., Alternet, 2 november 2012

Voting rights and election theft experts and journalists respond to a recent AlterNet article. [Dit artikel is een reactie op het hierboven genoemde stuk van Steve Rosenfeld; K]

Texas wil stemwaarnemers OVSE weren
Trouw, 24 augustus 2012 

Romney-linked Voting Machine Company Will Count Votes in Ohio and Other Crucial Swing States
Door Craig Unger, Salon / Alternet, 23 oktober 2012

Zie ook m'n blognotities:
Romney kan nog winnen door hulp christelijk rechts
VS: christelijk rechts vergroot geduldig zijn invloed 

Tags: Mitt Romney, Tagg Romney, verkiezingsfraude, manipulatie, misbruik, bedrog, manipuleren, stemmen stelen, fake votes, stemmachines, manipulatie, hacken, belangenverstrengeling

China: tekenaar 'Krankzinnige Krab' hekelt corruptie

Door Marije Vlaskamp, Trouw, 21 oktober 2012

Niemand weet wie hij is. De Chinese underground- cartoonist 'Krankzinnige Krab' opereert in het diepste geheim, want de censuur is nooit ver weg. Soms worden cartoons binnen tien minuten verwijderd, maar ze kunnen in die tijd al gekopieerd en op internet verspreid zijn. Zijn werk is regelmatig in Trouw te zien.

Cartoon (waarschijnlijk over luchtvervuiling in Peking) van de clandestien opererende tekenaar Krankzinnige Krab, die ook de corruptie van 'naakte bestuurders' (zie hieronder) aan de kaak stelt. Het Chinees in de tekstballon kan ik niet lezen, er zou iets kunnen staan als 'Schone lucht van links!'.

Zie ook:

Ten awkward questions to ask Crazy Crab, cartoonist who challenges China’s Great Firewall
Door Maria Dolores Cabras, The Post Internazionale, 9 november 2011 

De dreigende cocktail van nationalisme en militarisering in China
Door Rob de Wijk, Trouw, 29 september 2012

Zie ook blognotities:
China intimideert buitenlandse correspondenten
China wordt een hightech politiestaat
China bespioneert eigen burgers in Nederland
Democratie in de wereld verzwakt in 2010

De aarde sterft en bijna niemand wil het weten

Door Mary Pipher, Alternet, 20 oktober 2012

Had we been in a trance? I wanted to shout, 'Wake up! Please wake up! Our old future is gone. Matters are urgent. We have to do something now.'

[...] I read Bill McKibben's Eaarth, in which he argues that our familiar Earth has vanished and that we now live on a new planet, Eaarth, with a rapidly changing ecology. He writes that without immediate action, our accustomed ways of life will disappear, not in our grandchildren's adulthoods, but in the lifetimes of middle-aged people alive today. We don't have 50 years to save our environment; we have the next decade[*].

[...] What pulled me out of my despair was the desire to get to work. I didn't know what I was going to do. I felt unqualified for virtually everything involving the environment, but I knew I had to do something to help. It was unclear how much my action would benefit the world, but I knew it would help me. I've never been able to tolerate stewing in my own anxiety. Action has always been my healing tonic.
I invited a group of people to my house to discuss what we could do to stop TransCanada from shipping tar-sand sludge through our state via the Keystone XL pipeline. We called ourselves The Coalition.

Zie ook:

Boek Eaarth: Making a Life on a Tough New Planet
Bill McKibben, Time Books, 272 pagina's, 2012

A global movement to solve the climate crisis
Campagne 350.org

Volg Bill McKibben op Twitter.

Later toegevoegd:

Wetenschappers alarmeren: massa-extinctie gaande
Trouw, 25 juli 2014

En m'n blognotities:
Onze morele verplichting in actie te komen tegen klimaatverandering
Bill McKibben over actie tegen klimaatverandering
Hansen: aanpak CO2-uitstoot over 10 jaar is te laat
12000 mensen omsingelen Witte Huis: geen pijplijn voor teerzandolie

Noot

[*] Bill McKibben (en James Hansen) bedoelt daarmee niet dat als we fossiele brandstoffen blijven opstoken over tien jaar 'het einde van de wereld' aanbreekt, maar dat dan de atmosfeer van de aarde zoveel CO2 bevat dat de opwarming op de langere termijn vrijwel zeker onvoorstelbaar desastreuze gevolgen zal hebben.

20 oktober 2012

Mein Kampf is een bestseller in Turkije en Hitler prijst er 'mannenshampoo' aanLiever Mein Kampf dan Het Achterhuis

Door Erdal Balci, De Standaard, 28 september 2012

Balci bericht dat dit jaar op de Turkse tv een reclame voor shampoo was te zien, met nagesynchroniseerde beelden van Hitler, die uitschreeuwt: 'Als man draag je toch ook geen vrouwenkleren? Gebruik daarom een echte mannenshampoo, gebruik Biomen!' Het publiek vond het best, de Turkse pers ook, een paar columnisten uitgezonderd. 'Men heeft namelijk over het algemeen geen problemen met de wereldvisie van Hitler, en dus ook niet met zijn voorkeur voor een shampoo', stelt Balci droog vast. De reclamejongen was tevreden met het effect van zijn spotje (dat volgens de makers van bovenstaande video ook in voetbalstadions werd vertoond). Na een week besloot men er toch maar mee te stoppen, vanwege geschokte reacties en protesten van Joodse Turken.

Ruim een dozijn Turkse uitgeverijen hebben de afgelopen jaren Mein Kampf verkocht, met groot succes: meer dan een miljoen exemplaren gingen over de toonbank. Volgens Balci hoor je steeds meer mensen onbeschaamd verkondigen, dat Hitler te weinig Joden heeft vermoord. Driekwart van de Turken denkt negatief over Joden. Onder doorsnee Turken leeft de mythe dat een handvol rijke Joden in de wereld de touwtjes in handen heeft. Een historicus vertelt Balci dat op de site van de Ankara-afdeling van Erdogans AK-partij enige tijd werd verkondigd dat de holocaust een verzinsel is.

Veel intellectuelen zien het somber in met dit soort sentimenten, nu de toenadering tussen Turkije en de EU (om maar te zwijgen van een mogelijke toetreding van het land) van de agenda is verdwenen en door de EU opgerakelde heikele kwesties weer kunnen worden toegedekt. Een pluspunt is dat inmiddels ook het dagboek van Anne Frank in de boekhandel ligt; de verkoopcijfers ervan verbleken echter bij die van de racistische haat-turf van de grootste oorlogsmisdadiger van de twintigste eeuw. Verder heeft Erdogan zijn excuses aangeboden voor een massamoord op Koerden in 1937. Erg veel meer lichtpuntjes signaleert Balci niet. 

Later toegevoegd: 

Ophef over haatzaaiende Turkse schoolboeken
Trouw, 22 oktober 2012

Trouw bericht dat in een gratis onder schoolkinderen in Istanboel uitgedeelde biografie van Charles Darwin de grote bioloog wordt aangeduid als 'een clandestiene Jood die zijn grote neus haatte'. De Turkse onderwijsbond heeft de uitgever aangeklaagd nadat ouders hun ongenoegen hadden kenbaar gemaakt. De reeks schoolboeken waarom het gaat, is volgens de bond onwetenschappelijk, anti-Armeens en antisemitisch.

Turkey's battles with Islamic creationists continue
Door Debora MacKenzie, New Scientist, 12 maart 2009

Bevoegd antisemitisme
Door Paul Tousaint, Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1 maart 2013
[PS hier een lovende tweet van Ahmet Marcouch, PvdA-Kamerlid]

Het taboe op Jodenhaat is verdwenen
Elma Drayer, Trouw, 28 februari 2013

Zie ook m'n blognotities:
Turkse regering vervolgt en intimideert journalisten
Hoe Turkije de christenen wegpest
Erdogan: de Turkse jeugd moet religieus zijn
Turkse vrouwen in opstand tegen verkrachtingsamusent op tv
Turkse journalisten durven niet te schrijven over islamitische broederschappen
Darwin in Turkije: dwang zonder dwang

18 oktober 2012

Eleni Zaroulia - echtgenote van leider Gouden Dageraad - zit in EU-comité voor non-discriminatieGriekse parlementariër noemt migranten 'ondermensen'
Trouw, 18 oktober 2012

Trouw bericht dat de Griekse parlementariër voor de Gouden Dageraad Eleni Zaroulia - de vrouw van partijleider Nikolaos Michaloliakos - groepen immigranten 'ondermensen' noemt[1] die 'ons vaderland zijn binnengevallen met de ziektes' die ze volgens haar met zich meedragen. Dergelijke taal wordt dus inmiddels uitgeslagen in het parlement van het Europese land dat bekend staat als de bakermat van de democratie, door een partij die volgens een recente peiling 22 procent van de stemmen zou trekken en zelfs bijna een kwart van de kiezers jonger dan 25 jaar.

Schokkend: Zaroulia is op 1 oktober jongstleden lid geworden[2] van het Comité voor Gelijkheid en Non-Discriminatie van de Parliamentary Assembly van de Raad van Europa! Hoe is het mogelijk dat de EU daar geen stokje voor heeft gestoken? Hoe haalt men het in zijn botte kop om neonazi's (die natuurlijk zelf ontkennen dat ze dat zijn) toe te laten tot EU-organen?!

Protesteer per e-mail bij de Parliamentary Assembly (het enige adres op de site is van de webmaster, vraag hem uw mail te forwarden naar de juiste personen).

Teken de petitie: 'Committee on Equality and Non-Discrimination: Remove Representative of Greek Neo-Nazi Party Eleni Zaroulia'[2]

Zie ook:

Greek MP: Immigrants are Subhuman
Door A. Papapostolou, Greek Reporter, 18 oktober 2012

Google treffers op dit nieuws

Golden Dawn: Greece is in civil war
Greek Reporter, 18 oktober 2012

[Op de foto bij dit artikel zit Zaroulia in de auto naast Michaloliakos. Let op haar ring met zwart tempeliers-kruis; K].

Lovenswaard persbericht 'AHEPA Deeply Concerned about Rise of Extremism in Greece' van de American Hellenic Educational Progressive Association: 'Fascism has no place in the United States, whose citizens, including many Greek Americans and members of AHEPA, fought and sacrificed to defeat fascism in Nazi-occupied Greece during World War Two.'

Waarom komt de EU niet luid en duidelijk met een soortgelijke statement? Barroso en Kroes hebben zich veel te voorzichtig, om niet te zeggen lafhartig uitgesproken. En concreet heeft de EU alleen een... onderzoek gelast.

Greece far-right party Golden Dawn: 'We are in civil war'
BBC News, 18 oktober 2012

Video van interview met Gouden Dageraad-parlementslid Ilias Panagiotaros. Een van zijn uitspraken: 'Revolution in Greece is going to take place after the coming, or next, elections by giving Golden Dawn first place. Now, we are third and maybe we could get to second place. In a few years, we are going to be the first political party, unless everyone in the world makes us illegal.'

En dat laatste is dus precies wat er hoog nodig moet gebeuren. Want fascistische partijen maken niet volgens de regels gebruik van het democratische systeem. Ze maken dat kapot door middel van intimidatie - zoals van journalisten - en geweld, waardoor steeds minder mensen zich durven te verzetten.

A Fascist party in full cry. Black-shirts smashing migrants' homes. Swastikas on the streets. No, not Germany in the Thirties: Greece 2012.
Door Sue Reid, Daily Mail, 18 oktober 2012

Europa balanceert met Griekenland en Turkije op het slappe koord
Door Rob de Wijk, Trouw, 12 oktober 2012

Later toegevoegd: 

Duizenden extreemrechtse demonstranten stappen door Moskou
De Standaard, 4 november 2012 

Noten

[1] Om precies te zijn, Zaroulia zei, nota bene in het Griekse parlement, dat de huidige Griekse regeringscoalitie 'Griekse immigranten [in de zin van 'echte' Grieken die terugkeren naar hun geboorteland; K] reduceert tot willekeurig welk ondermens, dat het land is binnengevallen en allerlei ziektes heeft gebracht.'
Zie ook een andere vertaling in het Engels volgens het persbureau Ana: 'It is unacceptable that they [i.e. people of Greek origin returning from places such as Albania and Russia] be assimilated to this kind of subhumans who have invaded our fatherland with the diseases that they lug around.'


Later toegevoegd: het nare is dat het wel een feit is dat veel immigranten uit landen als Pakistan in hun geboorteland malaria of andere ziekten hebben opgelopen; en dat - een ongeluk komt zelden alleen - in Griekenland door de opwarming van de aarde steeds meer muskieten rondvliegen die dat soort ziekten van mens op mens overbrengen. In dit uitvoerige artikel (Reuters) wordt deze problematiek nauwkeurig belicht.

[2] Toegevoegd 26 juni 2013: ik zie haar nu gelukkig niet meer staan bij de leden van het comité, maar de petitie - met slechts 650 ondertekenaars - is (nog) niet weggehaald.

Zie ook m'n blognotities:
Griekse Gouden Dageraad is echte nazi-partij - memo voor de pers
Irakese immigrant vermoord in Athene; extreem rechts motief waarschijnlijk
Winst Griekse neonazi's past in griezelige trend
Extreem rechts zal toeslaan tenzij links uitweg biedt
Doodsbedreiging Xenia Kounalaki: waar blijft de EU?